Oznámenie č. 585/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Čiastka 227/2001
Platnosť od 29.12.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

585

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 2 ods. 2 a § 10 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách

výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20204/2001-48, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 41/928/1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu (oznámenie č. 305/1995 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (oznámenie č. 66/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos reaguje na zákon č. 445/2001 Z. z. a upravuje spôsob poskytovania prostriedkov štátneho rozpočtu obciam na prenesený výkon štátnej správy a vyšším územným celkom na samosprávne funkcie a na prenesený výkon štátnej správy.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.