Oznámenie č. 580/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 226/2001
Platnosť od 29.12.2001
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

580

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 20679/2001-73, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 19/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.