Zákon č. 58/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2001
Platnosť od 21.02.2001 do31.12.2004
Účinnosť od 01.03.2001 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

OBSAH

58

ZÁKON

z 1. februára 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z.z. a zákona č. 339/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slová „mimo stráženého parkoviska“ vkladá čiarka a slová „dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Sadzba poplatku za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva je najviac 20 Sk/hod. za jedno parkovacie miesto. V centre mesta alebo v mestskej časti možno zvýšiť sadzbu poplatku až na 5-násobok.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.