Opatrenie č. 579/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 160/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia výdavkov verejnej správy

Čiastka 226/2001
Platnosť od 29.12.2001
Účinnosť od 31.12.2001

OBSAH

579

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 20. decembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 160/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia výdavkov verejnej správy

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 160/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia výdavkov verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:

Príloha k opatreniu č. 160/2001 Z. z. Klasifikácia výdavkov verejnej správy sa mení a dopĺňa takto:

1. V oddiele 01 skupine 01.1 sa trieda 01.1.1 dopĺňa podtriedou 01.1.1.5, ktorá znie:

„01.1.1.5 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky – poslanci“.

2. V oddiele 01 skupine 01.1 sa trieda 01.1.2 dopĺňa podtriedou 01.1.2.5, ktorá znie:

„01.1.2.5 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“.

3. V oddiele 01 skupine 01.3 sa trieda 01.3.3 dopĺňa podtriedou 01.3.3.4, ktorá znie:

„01.3.3.4 Katastrálne úrady“.

4. V oddiele 03 skupine 03.6 sa trieda 03.6.0 dopĺňa podtriedou 03.6.0.6, ktorá znie:

„03.6.0.6 Národný bezpečnostný úrad“.

5. V oddiele 04 skupine 04.1 sa trieda 04.1.1 dopĺňa podtriedami 04.1.1.5, 04.1.1.6 a 04.1.1.7, ktoré znejú:

„04.1.1.5 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky

04.1.1.6 Metrologický dozor

04.1.1.7 Technická normalizácia“.

6. V oddiele 04 skupine 04.1 sa trieda 04.1.2 dopĺňa podtriedou 04.1.2.1, ktorá znie:

„04.1.2.1 Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky“.

7. V oddiele 04 skupine 04.7 triede 04.7.1 podtrieda 04.7.1.4 znie:

„04.7.1.4 Štátne hmotné rezervy – ostatné zásoby“.

8. V oddiele 04 skupine 04.7 sa trieda 04.7.1 dopĺňa podtriedami 04.7.1.5 a 04.7.1.6, ktoré znejú:

„04.7.1.5 Štátne hmotné rezervy – pohotovostné zásoby

04.7.1.6 Štátne hmotné rezervy – núdzové zásoby“.

9. V časti Vysvetlivky ku Klasifikácii výdavkov verejnej správy v skupine 05.1 Nakladanie s odpadmi sa v poslednej vete slovo „trieda“ nahrádza slovom „skupina“.

10. V časti Vysvetlivky ku Klasifikácii výdavkov verejnej správy v skupine 05.4 Ochrana prírody a krajiny sa v poslednej vete slovo „trieda“ nahrádza slovom „skupina“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2001.


Peter Mach v. r.