Oznámenie č. 574/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Čiastka 224/2001
Platnosť od 28.12.2001 do14.03.2003
Zrušený 88/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

574

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 19722/2001-92, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

Týmto opatrením sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek súvahy (bilancie), výkazu ziskov a strát, výkazu o plnení rozpočtu, prílohy k účtovnej závierke a výkazu o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch a ustanovujú sa termíny a miesto predkladania účtovnej závierky.

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (oznámenie č. 142/1993 Z. z.) v znení opatrenia z 29. novembra 1993 č. 65/335/1993 (oznámenie č. 6/1994 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 1995 č. 65/538/1995 (oznámenie č.278/1995 Z. z.) a opatrenia z 15. decembra 1999 č. 20885/99-92 (oznámenie č. 378/1999 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. mája 1993 č. 65/53/1993 na predkladanie údajov účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí (oznámenie č. 143/1993 Z. z.) v znení opatrenia z 29. novembra1993 č. 65/335/1993 (oznámenie č. 6/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.