Oznámenie č. 57/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o využívaní prístavu Koper

Čiastka 23/2001
Platnosť od 20.02.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. júna 2000, na základe článku 9 ods. 1.

57

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o využívaní prístavu Koper.

Dohoda nadobudla planosť výmenou nót, t. j. 16. júna 2000, na základe článku 9 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o využívaní prístavu Koper

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si upevniť vzájomnú spoluprácu a poskytnúť výhodnejšie možnosti na prepravu tovaru cez prístav Koper,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Obchodné lode určené na prepravu tovaru a/alebo osôb, plávajúce pod slovenskou vlajkou alebo vlajkou nejakého iného štátu, ktoré slovenská strana využíva v rámci námornej prepravy, môžu využívať prístav Koper ako svoj operačný prístav.

(2) Lode podľa odseku 1 tohto článku majú v prístave Koper právo na výhodnejšie podmienky pri vybavovaní a zásobovaní náhradnými dielcami a spotrebným tovarom.

Článok 2

Slovenská zmluvná strana bude podporovať investície slovenských podnikov v prístave Koper tak do infraštruktúry, ako aj do priemyselných a iných objektov, najmä pri dlhodobej spolupráci medzi slovenskými partnermi a prístavom Koper.

Článok 3

V prípade potreby príslušný orgán Republiky Slovinsko poskytne každému správcovi prístavu Koper pomoc a poradenstvo tak, aby vzhľadom na existujúce možnosti umožnil slovenským partnerom na území prístavu a voľnej colnej zóny prenájom skladovacích priestorov.

Článok 4

(1) Vzhľadom na spoločný záujem zvyšovania objemu prepravy tovaru v prístave Koper príslušné orgány Republiky Slovinsko a iní prevádzkovatelia služieb poskytnú slovenským partnerom pomoc pri príprave dokumetov na rýchlu a nerušenú dopravu prepravovaného tovaru.

(2) Slovenské podniky oprávnené vykonávať služby spojené s obchodnou činnosťou v súlade so slovinskými vnútroštátnymi právnymi predpismi budú mať rovnaké dane a výhody, ktoré platia pre obdobné slovinské podniky vykonávajúce svoju činnosť v prístave Koper.

Článok 5

Zmluvné strany preveria možnosti osobitných výhod pri preprave tovaru a osôb s využívaním prístavu Koper v rámci železničnej, kombinovanej a cestnej dopravy.

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu medzi príslušnými správnymi orgánmi a hospodárskymi subjektmi alebo združeniami (priemyselnými komorami) svojich štátov s cieľom zvýšiť záujem o využívanie prístavu Koper.

Článok 7

(1) Na kontrolu vykonávania tejto dohody bude vytvorená zmiešaná komisia, ktorá bude zosúlaďovať záujmy, riešiť prípadné spory a podľa potreby navrhovať zmluvným stranám opatrenia na urýchlenie spolupráce medzi štátmi v oblasti námornej dopravy.

(2) Stretnutia zmiešanej komisie sa budú na podnet jednej alebo druhej zmluvnej strany konať najmenej jedenkrát ročne, striedavo v Slovenskej republike a v Republike Slovinsko.

(3) Zloženie zmiešanej komisie určia príslušné orgány zmluvných strán. Ak nebude možné dospieť k dohode na úrovni zmiešanej komisie, spory sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 8

Na účely vykonávania tejto dohody je príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Republiky Slovinsko Ministerstvo dopravy a spojov Republiky Slovinsko.

Článok 9

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou, najskôr však po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti.

(3) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

Dané v Bratislave 19. marca 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Janez Drnovšek v. r.