Zákon č. 563/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov

Čiastka 221/2001
Platnosť od 23.12.2001 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 1 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

563

ZÁKON

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Tento zákon upravuje poskytovanie peňažných náležitostí vojakom ozbrojených síl1) (ďalej len „vojak“).

(2) Platové náležitosti profesionálnych vojakov2) vyčlenených na plnenie úloh

a) vojenských súdov vo funkcii sudcov a justičných čakateľov,3)

b) vojenskej prokuratúry vo funkcii prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry,4)

c) v štátnych podnikoch,5) ktorých zakladateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) alebo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“),

upravujú osobitné predpisy.6)

(3) Profesionálnym vojakom uvedeným v odseku 2 písm. a) a b) patria aj peňažné náležitosti podľa § 8, § 35 ods. 1, § 37 ods. 3 až 6 a § 39 až 54. Profesionálnym vojakom uvedeným v § 1 ods. 2 písm. c) patria aj peňažné náležitosti podľa § 8, § 34 až 37 a § 39 až 54. Na výplatu ich platu a vykonanie zrážok z platu sa vzťahujú ustanovenia § 55 až 57, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Profesionálnym vojakom vo funkcii sudcov a justičných čakateľov vyčleneným na plnenie úloh vojenských súdov, profesionálnym vojakom vo funkcii prokurátorov a právnych čakateľov vyčleneným na plnenie úloh vojenských prokuratúr patrí aj príplatok podľa § 18 tohto zákona.

(5) Zákon neupravuje poskytovanie peňažných náležitostí vojakom, ktorí vykonávajú mimoriadnu vojenskú službu.6a)

(6) Tento zákon upravuje aj poskytovanie peňažných náležitostí žiakom vojenských škôl, ktorí nevykonali povinnú vojenskú službu (ďalej len „žiak vojenskej školy“).“

Poznámky pod čiarou k odkazom l až 6a znejú:

1) § 3 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.

2) § 2 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.

3) § 24 ods. 2 zákona č. 370/1997 Z. z.

4) § 24 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z. z.

5) § 24 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.

6) Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

6a) § 30 ods. l zákona č. 351/1997 Z. z.“.

2. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Peňažnými náležitosťami profesionálnych vojakov sú:

a) služobný príjem,

b) osobitné príplatky a odmeny,

c) zahraničný príspevok,

d) odmena za pohotovosť,

e) ďalší služobný príjem,

f) jednorazová peňažná výpomoc,

g) náhrady pri služobných cestách,

h) náhrady pri

1. vzniku služobného pomeru,

2. vyčlenení na plnenie úloh právnickej osoby (ďalej len „vyčlenenie“),

3. premiestnení,

4. presťahovaní.“.

3. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p), r) a s), ktoré znejú:

p) príplatok príslušníkom Vojenskej polície,

r) príplatok za výkon kontrolnej činnosti,

s) príplatok príslušníkom útvaru rýchleho nasadenia.“.

4. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a kvalifikačné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený,7) patrí funkčný plat, ktorý zodpovedá platovej triede, do ktorej je funkcia zaradená, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 13 až 15 a § 31a zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.“.

5. V § 6 ods. 1 sa slová „sa poskytuje“ nahrádzajú slovom „patrí“.

6. V § 6 ods. 2 sa slová „sa poskytuje“ nahrádzajú slovom „patrí“.

7. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Profesionálnemu vojakovi patrí funkčný plat odo dňa prevzatia funkcie.7a)

(4) Profesionálnemu vojakovi patrí funkčný plat z predchádzajúcej funkcie do prevzatia novej funkcie, najneskôr však do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom funkciu odovzdal. Tento čas sa predlžuje o dni neschopnosti na výkon služby pre chorobu alebo pre úraz profesionálneho vojaka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 28 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z.“.

8. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Zvýšené funkčné platy a termín ich účinnosti v súlade s odsekmi 1 a 2 ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Funkčné platy uvedené v prílohách č. 2 a 3 strácajú platnosť ustanovením funkčných platov podľa prvej vety.“.

9. V § 10 ods. 3 sa slová „žena súčasne nepripravovala“ nahrádzajú slovami „profesionálny vojak súčasne nepripravoval“.

10. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Do času služby sa započítava aj čas hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov.10a)“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 11 ods. 1 sa slová „a zamestnancov“ nahrádzajú slovami „alebo zamestnancov“.

12. V § 11 ods. 2 sa slovo „ktoré“ nahrádza slovami „ktorých funkcie“.

13. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Profesionálnemu vojakovi patrí príplatok za riadenie odo dňa prevzatia funkcie.7a)“.

14. V § 12 odsek 2 znie:

(2) Profesionálnemu vojakovi patrí príplatok za zastupovanie od prvého dňa zastupovania alebo poverenia vykonávaním funkcie vo výške príplatku za riadenie ustanoveného pre funkciu, ktorej výkonom bol poverený zastupovaním, alebo pre funkciu, ktorej výkonom bol poverený.10b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

10b) § 17 a 18 zákona č. 370/1997 Z. z.“.

15. V § 16 ods. 1 sa slovo „zboru“ nahrádza slovami „zväzku alebo veliteľstva vzdušných síl, alebo veliteľstva pozemných síl“.

16. § 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Príplatok podľa odseku 1 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva výcvik žiakov vojenskej školy alebo študentov vojenskej školy, a profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva výcvik ako súčasť zvyšovania svojej kvalifikácie.“.

17. V § 19 odsek 1 znie:

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy vojenského spravodajstva, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu jeho života alebo zdravia alebo k iným závažným rizikám, patrí príplatok až do výšky 2 000 Sk mesačne.“.

18. V § 19 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

19. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Príplatok leteckému personálu

(1) Výkonným letcom sa na účely tohto zákona rozumie letový inšpektor, pilot, letovod, palubný radista, palubný operátor a palubný technik.

(2) Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie výkonného letca, ktorý plní plán letovej prípravy v príslušnej výcvikovej skupine a spĺňa podmienky bojového použitia, patrí príplatok vo výške 500 až 4 000 Sk mesačne.

(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal spôsobilosť pripravovať lietadlo alebo vrtuľník na let alebo má povinnosť overovať pripravenosť a schopnosť lietadla alebo vrtuľníka na let a je ustanovený do funkcie

a) technik lietadla,

b) technik vrtuľníka,

c) špecialista inžinierskej a leteckej služby,

patrí príplatok vo výške 600 Sk mesačne.

(4) Výšku príplatku v rámci rozpätia podľa odseku 2 pre činnosti v závislosti od plnenia podmienok plánu letovej prípravy pre príslušné výcvikové skupiny a podľa dosiahnutej požadovanej operačnej využiteľnosti ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.

(5) Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odsekoch 1 a 3, ktorý má priznaný príplatok podľa odsekov 2 a 3, nepatrí osobitný príplatok podľa § 26.“.

20. V § 21 ods. 1 a 2 sa za slovo „výsadkára“ vkladajú slová „alebo padákového odborníka letectva, ktorý vykonáva pozemný výcvik a vzdušný výcvik a plní určený počet zoskokov,“.

21. § 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Odmeny

(1) Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu za splnenie mimoriadnych alebo osobitne významných služobných úloh.

(2) Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu za pracovné zásluhy až do výšky súčtu funkčného platu, hodnostného príplatku, prídavku za výsluhu rokov a príplatkov priznaných mesačnou sumou

a) pri dosiahnutí 50 rokov veku,

b) pri prvom skončení služobného pomeru prepustením po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok13a) alebo na výsluhový dôchodok,13b)

c) pri prvom skončení služobného pomeru prepustením po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok13a) alebo na invalidný výsluhový dôchodok.13b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

13a) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

13b) Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.“.

22. § 30 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Výška ďalšieho služobného príjmu profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na štúdium do kurzu v zahraničí, sa určí podľa odseku 1 a v rozsahu podľa § 37 ods. 2 alebo podľa § 37 ods. 3. Výška ďalšieho služobného príjmu profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na štúdium v dennej forme štúdia v zahraničí, sa určí podľa odseku 1 a v rozsahu podľa § 66.

(5) Ďalší služobný príjem uvedený v odseku 4 sa profesionálnemu vojakovi vypláca v slovenských korunách.“.

23. V § 33 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

24. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Služobný príjem pri personálnych opatreniach

(1) Služobným príjmom pri personálnych opatreniach sa na účely tohto zákona rozumie súčet naposledy priznaného funkčného platu, hodnostného príplatku, prídavku za výsluhu rokov, príplatku za riadenie a príplatkov priznaných mesačnou sumou, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Služobný príjem podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v čase jeho zaradenia do personálnej zálohy od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k skončeniu výkonu predchádzajúcej funkcie, až do skončenia účinnosti personálneho opatrenia, najviac však počas troch kalendárnych mesiacov, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Profesionálnemu vojakovi, o ktorého prepustení zo služobného pomeru bolo rozhodnuté v čase jeho zaradenia do personálnej zálohy, patrí služobný príjem podľa odseku 1 až do skončenia služobného pomeru.

(4) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol odvolaný z funkcie z dôvodu organizačných zmien a nebol ustanovený do inej funkcie, patrí počas plynutia lehoty na prepustenie zo služobného pomeru služobný príjem podľa odseku 1 až do skončenia služobného pomeru.

(5) Profesionálnemu vojakovi, ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis6) a na ktorého sa vzťahujú odseky 2 až 4, patrí plat priznaný podľa osobitného predpisu6) a hodnostný príplatok.

(6) Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy zahraničnej služby15a) s miestom výkonu služobných povinností v zahraničí a na ktorého sa vzťahujú odseky 2 až 4, patrí tarifný plat a príplatky priznané mesačnou sumou.

(7) Služobný príjem podľa odseku l patrí profesionálnej vojačke, ktorej bol prerušený výkon funkcie z dôvodu tehotenstva. Služobný príjem patrí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k prerušeniu výkonu funkcie, až do dňa nástupu na rodičovskú dovolenku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1995 Z. z.“.

25. V § 35 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyčlenený na plnenie úloh v štátnom podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo, ministerstvo vnútra alebo ministerstvo dopravy, patrí 50 % zo súčtu naposledy priznaného mesačného platu a hodnostného príplatku; ak ide o profesionálneho vojaka, ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,6) patrí mu popri zníženom základnom plate16a) 60 % hodnostného príplatku. Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy zahraničnej služby15a) s miestom výkonu služobných povinností v zahraničí, patrí 50 % zo súčtu naposledy priznaného tarifného platu, zvýšenia tarifného platu o 25 % a hodnostného príplatku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 104 zákona č. 154/2001 Z. z.
§ 22 zákona č. 385/2000 Z. z.“.

26. Nadpis § 36 znie:

„Služobný príjem pri zaradení do personálnej zálohy z dôvodu vojenskoodbornej nespôsobilosti“.

27. V § 36 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyčlenený na plnenie úloh v štátnom podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo, ministerstvo vnútra alebo ministerstvo dopravy, patrí naposledy priznaný mesačný plat a hodnostný príplatok. Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy zahraničnej služby15a) s miestom výkonu služobných povinností v zahraničí, patrí naposledy priznaný tarifný plat, zvýšenie tarifného platu o 25 % a hodnostný príplatok.“.

28. § 37 vrátane nadpisu znie:

㤠37

Služobný príjem počas štúdia v kurze

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na štúdium v dennej forme štúdia do kurzu na území Slovenskej republiky, patrí počas štúdia v kurze služobný príjem podľa § 34 ods. 1.

(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na štúdium do kurzu v zahraničí, patrí počas štúdia v kurze služobný príjem v rozsahu súčtu

a) funkčného platu, ktorý sa mu poskytoval za výkon funkcie, do ktorej bol naposledy ustanovený a ktorú vykonával pred vyslaním na štúdium,

b) hodnostného príplatku,

c) prídavku za výsluhu rokov.

(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na štúdium do kurzu v zahraničí a ktorého platové pomery upravuje osobitný predpis,6) patrí počas štúdia v kurze základný plat18a) a hodnostný príplatok.

(4) Štúdiom v kurze sa na účely tohto zákona rozumie zvyšovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.18b)

(5) Služobný príjem podľa odseku 2 alebo plat podľa odseku 3 po vykonaní zrážky preddavku na daň podľa osobitného predpisu18c) sa delí na korunovú časť a časť peňažných prostriedkov v cudzej mene v pomere 64 : 36. Časť služobného príjmu alebo platu vo výške 64 % patrí v slovenských korunách a vypláca sa na území Slovenskej republiky. Časť služobného príjmu alebo platu vo výške 36 % po vynásobení platovou reláciou sa vypláca v zahraničí v cudzej mene určenej pre krajinu štúdia. Platovú reláciu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(6) Služobný príjem podľa odseku 2 alebo plat podľa odseku 3 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa vyslania na štúdium do kurzu v zahraničí do dňa určeného skončenia pobytu v krajine štúdia. Za čas čerpania riadnej dovolenky patrí profesionálnemu vojakovi celý služobný príjem alebo plat v slovenských korunách.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a, 18b a 18c znejú:

18a) Napríklad § 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z., § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z.

18b) § 141 ods. 1 a 3 zákona č. 370/1997 Z. z.

18c) § 41 ods. 3 písm. b) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.“.

29. Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Náhrady podľa odseku 1 patria aj profesionálnemu vojakovi vyslanému na štúdium do kurzu na území Slovenskej republiky a profesionálnemu vojakovi vyslanému na štúdium do školy alebo do vzdelávacieho zariadenia na území Slovenskej republiky popri výkone funkcie, ktorého absolvovaním získa vyšší stupeň vzdelania.

(3) Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 2, vyslanému na štúdium v mieste pobytu profesionálneho vojaka alebo v sídle stálej posádky patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov na prepravu verejnou mestskou dopravou a náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.“.

30. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠40a

Vymedzenie pojmov

(1) Sídlom stálej posádky sa na účely tohto zákona rozumie obec, v ktorej je útvar trvalo alebo dočasne umiestnený a v ktorom profesionálny vojak trvalo vykonáva vojenskú službu.

(2) Miestom pobytu profesionálneho vojaka sa na účely tohto zákona rozumie obec na území Slovenskej republiky, v ktorej má profesionálny vojak trvalý pobyt.

(3) Rodinou profesionálneho vojaka sa na účely tohto zákona rozumejú manželka (manžel), vlastné deti, osvojenci, deti zverené profesionálnemu vojakovi do pestúnskej starostlivosti alebo do výchovy na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci a pestúni, ak majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a žijú s profesionálnym vojakom v domácnosti.21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 115 Občianskeho zákonníka.“.

31. § 41 vrátane nadpisu znie:

㤠41

Náhrada preukázaných cestovných výdavkov

Náhrada cestovných výdavkov sa poskytne profesionálnemu vojakovi pri služobnej ceste v preukázanej výške. Ak služobný orgán21b) povolí profesionálnemu vojakovi použiť na služobnej ceste cestné motorové vozidlo s výnimkou služobného vozidla, patrí mu náhrada výdavkov vo výške ustanovenej osobitným predpisom.21c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21b a 21c znejú:

21b) § 4 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení zákona č. 10/2000 Z. z.

21c) § 7 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

32. V § 43 odsek 2 znie:

(2) Ak má profesionálny vojak na služobnej ceste zabezpečené celodenné bezplatné stravovanie, stravné mu nepatrí. Ak má profesionálny vojak stravovanie zabezpečené čiastočne, stravné sa kráti o 30 % za poskytnuté raňajky, o 40 % za poskytnutý obed a o 30 % za poskytnutú večeru; takto krátené sadzby stravného sa zaokrúhľujú na celé koruny, do 50 halierov smerom nadol a nad 50 halierov smerom nahor. Stravné sa kráti rovnako, ak má profesionálny vojak v mieste výkonu zamestnania nárok na naturálne stravovanie alebo na peňažnú náhradu za nedodanú stravu a nebol zo stravovania odhlásený.“.

33. V § 43 ods. 3 sa vypúšťajú písmená i) a j).

34. V § 45 sa slovo „obce“ nahrádza slovom „miesta“.

35. V § 45 sa slová „prepravných nárokov“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) § 4 písm. a) a § 7 ods. 5 zákona č. 119/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

36. § 46 vrátane nadpisu znie:

㤠46

Náhrady výdavkov pri zahraničných služobných cestách

Na poskytovanie náhrad pri zahraničných služobných cestách sa vzťahujú ustanovenia § 41, 42, 43 a 44, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

37. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46a

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Profesionálnemu vojakovi pri zahraničnej služobnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí; táto náhrada profesionálnemu vojakovi nepatrí, ak poistenie zabezpečil služobný orgán.“.

38. Za § 49 sa vkladajú § 49a, 49b a 49c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠49a

Zahraničné služobné cesty vykonávané na základe dohôd o vzájomnej výmene profesionálnych vojakov

(1) Ak sa zahraničná služobná cesta profesionálneho vojaka vykonáva na základe dohody o vzájomnej výmene profesionálnych vojakov, môže služobný orgán dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí poskytovanie bezplatného ubytovania, stravného, vreckového a náhradu cestovných výdavkov za cesty súvisiace s plnením služobných úloh.

(2) Cestovné výdavky za cesty z miesta výkonu zamestnania profesionálneho vojaka do sídla zmluvnej strany v zahraničí a späť uhrádza služobný orgán.

(3) Služobný orgán môže dohodnúť so zmluvnou stranou v zahraničí výšku stravného poskytovaného profesionálnemu vojakovi v zahraničí najviac do výšky ustanovenej v § 47.

§ 49b

Náhrady pri vyslaní profesionálneho vojaka na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí

(1) Profesionálnemu vojakovi vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov vo výške ustanovenej osobitným predpisom,22a) ak nie sú hradené zahraničnou stranou, pri štúdiu,

a) ktoré trvá do troch mesiacov, na začiatku a na konci štúdia,

b) ktoré trvá od troch do dvanástich mesiacov, na začiatku a na konci štúdia a jeden raz počas štúdia pri ceste do Slovenskej republiky a späť,

c) ktoré trvá viac ako dvanásť mesiacov, na začiatku a na konci každého ročníka štúdia a jeden raz počas každého ročníka štúdia pri ceste do Slovenskej republiky a späť,

d) v štátoch mimo Európy, ktoré trvá menej ako dvanásť mesiacov, na začiatku a na konci štúdia a pri štúdiu, ktoré trvá viac ako dvanásť mesiacov, na začiatku a na konci každého ročníka štúdia.

(2) Profesionálnemu vojakovi vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí podľa § 46a a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, ak mu zahraničná strana neposkytla bezplatné ubytovanie.

§ 49c

Poskytnutie preddavku

(1) Ak profesionálny vojak požiada o poskytnutie preddavku na náhrady pri služobnej ceste, služobný orgán je povinný poskytnúť mu preddavok do výšky predpokladaných náhrad.

(2) Služobný orgán je povinný poskytnúť profesionálnemu vojakovi pri zahraničnej služobnej ceste preddavok v cudzej mene v rozsahu a vo výške podľa predpokladaného času trvania a podmienok zahraničnej služobnej cesty.

(3) Profesionálnemu vojakovi vyslanému na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí sa na pokrytie nevyhnutných potrieb súvisiacich so štúdiom poskytne na jeho žiadosť preddavok v cudzej mene v závislosti od dĺžky štúdia, najviac do predpokladanej výšky valutovej časti príjmu za tri mesiace štúdia.

(4) Profesionálny vojak je povinný do desiatich pracovných dní po skončení služobnej cesty predložiť služobnému orgánu písomné doklady na vyúčtovanie služobnej cesty a vrátiť nevyúčtovaný preddavok.

(5) Služobný orgán je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie služobnej cesty profesionálneho vojaka.

(6) Povinnosť podľa odsekov 4 a 5 sa primerane vzťahuje aj na vyúčtovanie preddavku poskytnutého podľa odseku 3.“.

39. § 50 až 52 vrátane nadpisov znejú:

㤠50

Náhrady pri vzniku služobného pomeru, pri vyčlenení, premiestnení a pri presťahovaní

(1) Profesionálnemu vojakovi pri vyčlenení alebo pri premiestnení a pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom patrí

a) náhrada preukázaných výdavkov pri prvom nástupe do sídla stálej posádky,

b) čiastočná náhrada výdavkov vzniknutých v dôsledku odlúčenia (ďalej len „odlučné“) ženatého profesionálneho vojaka od manželky (manžela) alebo osamelého profesionálneho vojaka od rodinného príslušníka, ktorý je uznaný za osobu vyživovanú osamelým profesionálnym vojakom podľa osobitného predpisu23a) (ďalej len „posudzovaná osoba“),

c) náhrada preukázaných cestovných výdavkov (§ 53).

(2) Profesionálnemu vojakovi pri vzniku služobného pomeru možno priznať pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom náhrady podľa odseku 1 písm. b) a c).

(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na štúdium v dennej forme štúdia do školy na území Slovenskej republiky, ktorého absolvovaním získa vyšší stupeň vzdelania, možno priznať náhrady podľa odseku 1 písm. b) a c).

(4) Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odsekoch 2 a 3 patrí náhrada preukázaných výdavkov pri prvom nástupe do sídla stálej posádky alebo pri prvom nástupe do školy.

(5) Profesionálnemu vojakovi pri presťahovaní a pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom patrí príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 12 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 466/2000 Z. z.“.

§ 51

Náhrady pri prvom nástupe do sídla stálej posádky alebo pri prvom nástupe do školy

(1) Profesionálnemu vojakovi pri prvom nástupe do sídla stálej posádky alebo pri prvom nástupe do školy na území Slovenskej republiky patria náhrady podľa § 40 ods. 1 písm. a) a c).

(2) Za deň nástupu do sídla stálej posádky alebo do školy na území Slovenskej republiky patrí stravné vždy až do 24. hodiny tohto dňa.

§ 52

Odlučné

(1) Ženatému profesionálnemu vojakovi alebo osamelému profesionálnemu vojakovi, ktorý žije v domácnosti s posudzovanou osobou (ďalej len „ženatý profesionálny vojak“), pri vyčlenení alebo pri premiestnení spojenom so zmenou sídla stálej posádky, ktorých dôsledkom je odlúčenie od posudzovanej osoby, patrí odlučné, ak

a) posudzovaná osoba má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a žije s profesionálnym vojakom v domácnosti mimo sídla stálej posádky len preto, že mu v sídle stálej posádky nebol pridelený primeraný byt,

b) si podal najneskôr do 30 dní odo dňa príchodu do sídla stálej posádky žiadosť o pridelenie bytu a žiadosť o odlučné,

c) nie je možný denný návrat verejnou osobnou dopravou na dráhe25) alebo verejnou pravidelnou autobusovou dopravou26) do miesta pobytu ženatého profesionálneho vojaka a posudzovanej osoby preto, že vzdialenosť sídla stálej posádky od miesta pobytu je väčšia ako 60 km alebo záujem výkonu služby denný návrat vylučuje.

(2) Splnenie podmienok podľa odseku 1 sa vyžaduje aj od ženatého profesionálneho vojaka uvedeného v § 50 ods. 2 a 3.

(3) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje od ženatého profesionálneho vojaka, ktorý bol vyslaný na štúdium v dennej forme štúdia do školy na území Slovenskej republiky.

(4) Odlučné podľa odseku 1 patrí aj profesionálnemu vojakovi, ktorý si najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia manželstva podal žiadosť o pridelenie bytu a žiadosť o odlučné.

(5) Ženatému profesionálnemu vojakovi pri splnení ustanovených podmienok patrí odlučné za každý deň vo výške 70 % celodenného stravného podľa § 43 po celý čas odlúčeného pobytu od posudzovanej osoby.

(6) Pri súbehu nárokov na stravné a odlučné sa stravné kráti o odlučné. Ak je odlučné vyššie ako stravné, stravné sa nevypláca. Odlučné sa pritom vypláca v nezmenenej výške.

(7) Výška odlučného sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.

(8) Odlučné sa ženatému profesionálnemu vojakovi neposkytuje

a) za čas dovolenky bez ohľadu na miesto pobytu,

b) pri poskytnutí celodenného bezplatného stravovania s výnimkou bezplatného poskytnutia časti celodennej stravy; v takomto prípade sa odlučné kráti pri poskytnutí raňajok o 30 %, obeda o 40 % a večere o 30 %,

c) za kalendárne dni, počas ktorých profesionálny vojak nebol schopný na výkon služby pre chorobu alebo pre úraz, za dni študijného voľna alebo náhradného voľna,

d) za kalendárne dni opustenia sídla stálej posádky s výnimkou odlučného za deň odchodu zo sídla stálej posádky a za deň príchodu do sídla stálej posádky, ak v tieto dni na základe vojenského rozkazu skončil alebo nastúpil výkon nepretržitej zmeny alebo vykonával zamestnanie,

e) za kalendárne dni strávené v sídle stálej posádky mimo času zamestnania ustanoveného denným poriadkom, ak nebolo v týchto dňoch nariadené zamestnanie nadčas alebo služobná pohotovosť,

f) odo dňa nasledujúceho po dni pridelenia bytu,

g) odo dňa vzatia do väzby,

h) odo dňa nasledujúceho po dni premiestnenia do sídla novej stálej posádky,

i) odo dňa nasledujúceho po dni prepustenia z profesionálnej služby alebo odo dňa smrti,

j) odo dňa odmietnutia prideleného bytu alebo výmeny bytu,

k) za čas neospravedlnenej neprítomnosti v službe,

l) odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia o rozvedení manželstva, ak mu nebolo zverené do trvalej starostlivosti aspoň jedno nezaopatrené dieťa,

m) odo dňa nástupu zahraničnej služobnej cesty až do dňa návratu z nej.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

40. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠52a

Poskytovanie odlučného

(1) Ak si ženatý profesionálny vojak podal žiadosť o odlučné do 30 dní odo dňa príchodu do sídla stálej posádky, odo dňa príchodu do školy alebo odo dňa uzavretia manželstva, odlučné mu patrí odo dňa nasledujúceho po dni príchodu do sídla stálej posádky, príchodu do školy alebo uzavretia manželstva. Ak si ženatý profesionálny vojak podal žiadosť o odlučné po uplynutí 30 dní odo dňa príchodu do sídla stálej posádky, príchodu do školy alebo uzavretia manželstva, odlučné mu patrí odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti o odlučné.

(2) K žiadosti o odlučné sa pripája potvrdenie služobného orgánu v mieste pobytu ženatého profesionálneho vojaka, že ženatý profesionálny vojak má v mieste pobytu pridelený byt, alebo čestné vyhlásenie ženatého profesionálneho vojaka o tom, že v mieste pobytu žije v domácnosti s posudzovanou osobou. Ženatý profesionálny vojak je povinný predložiť doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok na priznanie odlučného.

(3) Odlučné ženatému profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa uvedeného v odseku 1 do konca príslušného kalendárneho roka. Poskytovanie odlučného ženatému profesionálnemu vojakovi sa predĺži na ďalší kalendárny rok, ak trvajú podmienky uvedené v § 52.

(4) Odlučné je splatné spätne za kalendárny mesiac do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia dokladov na jeho vyúčtovanie.

(5) Náležitosti žiadosti o odlučné podľa odseku 1 ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.“.

41. § 53 vrátane nadpisu znie:

㤠53

Náhrady cestovných výdavkov

Ženatému profesionálnemu vojakovi, ktorému patrí odlučné alebo ktorému sa odlučné poskytuje podľa § 50 ods. 2 a 3, patrí aj náhrada preukázaných cestovných výdavkov vo výške ustanovenej osobitným predpisom22a) na návštevu posudzovanej osoby, a to jeden raz za každý týždeň.“.

42. Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:

㤠53a

Ak tento zákon požaduje preukázanie výdavkov spojených so služobnou cestou a profesionálny vojak ich nepreukáže, môže mu služobný orgán poskytnúť náhrady v ním uznanej výške s prihliadnutím na určené podmienky služobnej cesty.“.

43. § 54 vrátane nadpisu znie:

㤠54

Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý sa sťahuje do bytu v sídle stálej posádky podľa potrieb ozbrojených síl, patrí na úhradu výdavkov spojených s úpravou bytu príspevok vo výške 1 300 Sk na každú izbu, kuchyňu a príslušenstvo.27)

(2) Ak sa profesionálny vojak sťahuje do bytu v novostavbe alebo do rekonštruovaného bytu, patrí mu príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní v polovičnej výmere uvedených súm.

(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý sa sťahuje do vlastného rodinného domu alebo do bytu v osobnom vlastníctve, patrí príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní iba na jeden byt a v ňom najviac na päť izieb, jednu kuchyňu a jedno príslušenstvo.

(4) Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní sa poskytuje na základe písomnej žiadosti profesionálneho vojaka doloženej overenou kópiou rozhodnutia o jeho označení za nájomcu bytu alebo nájomnej zmluvy, alebo listu vlastníctva a dokladom, z ktorého je zrejmý počet izieb, kuchyňa a príslušenstvo.“.

44. V § 55 ods. 2 druhá veta znie:

„Čas riadnej dovolenky, osobitnej dovolenky, krátkej dovolenky, náhradného voľna a preventívnej rehabilitácie28) sa na účely výplaty služobného príjmu považuje za výkon služby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

28) § 111, 113, 114, 122, 127 a 144 zákona č. 370/1997 Z. z.“.

45. V § 56 odsek 1 znie:

(1) Služobný príjem sa vypláca profesionálnemu vojakovi v slovenských korunách, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

46. V § 56 odsek 3 znie:

(3) Pri mesačnom vyúčtovaní služobného príjmu služobný orgán je povinný vyhotoviť profesionálnemu vojakovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách služobného príjmu a o vykonaných zrážkach. Na žiadosť profesionálneho vojaka služobný orgán predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bol služobný príjem vypočítaný.“.

47. § 56 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Časť služobného príjmu patriaca profesionálnemu vojakovi podľa § 37 ods. 5 v cudzej mene sa poukazuje na účet, ktorý je povinný otvoriť si v banke v krajine štúdia alebo v banke na území Slovenskej republiky.“.

48. § 57 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) preddavok v cudzej mene poskytnutý pri vyslaní na štúdium do školy alebo do kurzu v zahraničí, ktorý je povinný profesionálny vojak vrátiť, ak neboli splnené podmienky, ktorých plnenie sa predpokladalo pri jeho priznaní; prepočet cudzej meny na slovenské koruny sa vykoná podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska platného ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.30a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

30a) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

49. Nadpis tretej časti znie:

„PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI VOJAKOV ZÁKLADNEJ SLUŽBY, NÁHRADNEJ SLUŽBY, ZDOKONAĽOVACEJ SLUŽBY A PRÍPRAVNEJ SLUŽBY“.

50. § 58 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Vojakovi, ktorý nevykonával základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu celý kalendárny mesiac, patrí pomerná časť mesačného služného podľa počtu kalendárnych dní základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Vojakovi základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby pri vymenovaní do práporčíckej alebo dôstojníckej hodnosti alebo pri povýšení do vyššej vojenskej hodnosti patrí služné podľa dosiahnutej hodnosti od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni vymenovania alebo povýšenia; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, patrí mu služné od tohto dňa. Rovnako sa postupuje pri znížení vojenskej hodnosti o jeden stupeň.

(5) Vojakovi základnej služby alebo náhradnej služby, ktorému bola odňatá poddôstojnícka hodnosť, patrí odo dňa nadobudnutia právoplatnosti disciplinárneho trestu o odňatí poddôstojníckej hodnosti služné v hodnosti vojaka.

(6) Vojakovi základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby, ktorému súd uložil trest straty vojenskej hodnosti, patrí odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o strate vojenskej hodnosti služné v hodnosti vojaka.“.

51. V § 60 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „osádke alebo obsluhe,“.

52. V § 61 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2, 3 a 4, ktoré znejú:

(2) Príplatok podľa odseku 1 patrí vojakovi základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby vo výške dolnej hranice rozpätia príplatkov ustanovených osobitným predpisom.13)

(3) Príplatok určený hodinovou sadzbou patrí vojakovi základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby za čas zamestnania vykonaného v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach, ktorý je súčtom hodín alebo ich častí za kalendárny mesiac. Súčet hodín za kalendárny mesiac sa zaokrúhľuje na celé hodiny nadol.

(4) Príplatok určený mesačnou sadzbou alebo jeho pomerná časť patrí vojakovi základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby odo dňa, v ktorom služobný orgán rozhodol o jeho zaradení do funkcie spojenej s výkonom zamestnania v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach, až do dňa, v ktorom zanikli dôvody na jeho priznanie.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.

53. V § 62 sa nadpis umiestňuje nad paragraf.

54. V § 62 ods. 1 sa slovo „peniazoch“ nahrádza slovami „slovenských korunách“.

55. § 62 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Služobný orgán je povinný vojakovi základnej služby alebo náhradnej služby pri jeho premiestnení alebo odvelení vydať písomný doklad o tom, ktoré peňažné náležitosti a v akej výške mu boli naposledy vyplatené.“.

56. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:

㤠62a

(1) Služné, zástupné, príplatok za velenie, príplatok za službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach a študijný prídavok nepatria vojakovi základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby alebo prípravnej služby za kalendárne dni neospravedlnenej neprítomnosti v službe a za dni dovolenky bez nároku na peňažné náležitosti.

(2) Čas riadnej dovolenky, mimoriadnej dovolenky a neschopnosti na výkon služby pre chorobu alebo pre úraz sa na účely tohto zákona považuje za výkon služby.

(3) Ak vojak základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby alebo prípravnej služby zomrie, preplatok na služnom, ktoré mu bolo vyplatené, sa nevymáha.“.

57. § 64 vrátane nadpisu znie:

㤠64

Peňažné náležitosti žiakov vojenských škôl

(1) Žiakovi vojenskej školy patrí vreckové odo dňa začatia štúdia až do dňa nástupu na výkon základnej služby alebo náhradnej služby alebo do dňa skončenia štúdia vo výške 150 Sk mesačne.

(2) Žiakovi vojenskej školy, ktorý počas štúdia na vojenskej škole nastúpil výkon základnej služby, náhradnej služby alebo prípravnej služby, patrí počas výkonu tejto služby služné vo výške a za podmienok ustanovených v § 58.

(3) Žiakovi vojenskej školy možno zvýšiť vreckové alebo služné až o 300 Sk mesačne podľa dosahovaných výsledkov v štúdiu a vojenskom výcviku. Vreckové alebo služné sa môže žiakovi vojenskej školy zvýšiť najskôr po skončení prvého polroka prvého ročníka štúdia.“.

58. V § 66 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

59. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:

㤠66a

(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na štúdium v dennej forme štúdia do školy v zahraničí, sa súčet funkčného platu, hodnostného príplatku a prídavku za výsluhu rokov (§ 66) delí a vypláca podľa § 37 ods. 5.

(2) Za čas prázdnin alebo za čas čerpania riadnej dovolenky sa peňažné náležitosti podľa § 66 vyplácajú profesionálnemu vojakovi v slovenských korunách.“.

60. § 68 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Na výplatu peňažných náležitostí profesionálnym vojakom, ktorí boli vyslaní na štúdium v dennej forme štúdia do školy v zahraničí, sa vzťahuje § 56 ods. 6.“.

61. V § 70 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3, 4 a 5, ktoré znejú:

(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie v pozorovateľskej misii Organizácie Spojených národov alebo v pozorovateľskej misii inej medzinárodnej organizácie a ktorému patria náhrady denných výdavkov poskytované zo zdrojov týchto organizácií, možno priznať zahraničný príspevok do výšky 1 000 USD mesačne.

(4) Zahraničný príspevok podľa odsekov 2 a 3 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa prevzatia funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa odovzdania funkcie, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky po skončení jeho pôsobenia v zahraničí.

(5) Zahraničný príspevok podľa odsekov 2 a 3 nepatrí profesionálnemu vojakovi za kalendárne dni, počas ktorých sa bez udania dôvodu nezúčastnil na plnení služobných úloh.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.

62. V § 70 ods. 6 sa za číslo „2“ vkladajú slová „a 3“.

63. Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý znie:

㤠70a

Profesionálnemu vojakovi uvedenému v § 69 ods. 1 a profesionálnemu vojakovi uvedenému v § 70 ods. l patria za dni cesty do miesta výkonu služobných povinností v zahraničí a späť a pri služobných cestách v zahraničí náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste, ak tieto náhrady nie sú hradené zahraničnou organizáciou.“.

64. V § 71 sa vypúšťa odkaz 33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.

65. § 72 znie:

㤠72

Termín výplaty služobného príjmu profesionálnym vojakom, termín výplaty peňažných náležitostí vojakom základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby alebo prípravnej služby a termín výplaty peňažných náležitostí žiakom a študentom vojenských škôl ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.“.

66. Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:

㤠72a

(1) Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem plat profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh v štátnom podniku, ktorého zakladateľom je ministerstvo, ministerstvo vnútra alebo ministerstvo dopravy, rozumie sa tým aj mzda podľa osobitného predpisu.33a).

(2) Na poskytovanie peňažných náležitostí profesionálnym vojakom upravených

a) v § 1 ods. 2 písm. c), § 34 ods. 5, § 35 ods. 1 a § 36 ods. 1 tohto zákona, zákonom č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov sa od 1. apríla 2002 primerane použijú ustanovenia štvrtej časti zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,

b) v § 26 tohto zákona, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa od 1. apríla 2002 vzťahuje ustanovenie § 89 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) v § 34 ods. 6, § 35 ods. 1, § 36 ods. 1 a § 69 tohto zákona, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1995 Z. z. sa od 1. apríla 2002 primerane použijú ustanovenia § 98 a 99 zákona č. 312/2001 Z. z.

(3) Na poskytovanie peňažných náležitostí vojakom základnej služby, náhradnej služby a zdokonaľovacej služby upravených

a) v § 59 tohto zákona, § 4 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov sa od 1. apríla 2002 primerane použijú ustanovenia § 16, 17 a 19 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe,

b) v § 61 tohto zákona, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa od 1. apríla 2002 vzťahuje ustanovenie § 24 zákona č. 313/2001 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

33a) § 4 zákona č. 1/1992 Zb.“.

67. § 73 znie:

㤠73

Právomoc ministra obrany Slovenskej republiky a pôsobnosť ministerstva podľa § 5 ods. 3, § 11 ods. 2, § 18 ods. 2, § 23 ods. 3, § 31 ods. 1, § 39, § 52a ods. 5 a § 72 vykonáva pre Vojská ministerstva vnútra minister vnútra Slovenskej republiky a ministerstvo vnútra a pre Železničné vojsko minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ministerstvo dopravy.“.

68. V § 77 sa v piatom riadku vypúšťajú slová „ods. 1“.

69. Príloha č. 1 k zákonu č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov sa nahrádza novou prílohou č. 1 k tomuto zákonu.

70. V prílohe č. 6 body 1 až 3 znejú:

1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

1.1. Náčelník generálneho štábu 10 000

Zástupca náčelníka generálneho štábu

Generálny riaditeľ sekcie

1.2. Náčelník štábu generálneho štábu 8 000

Generálny riaditeľ inšpekcie ministra obrany

1.3. Riaditeľ odboru 6 000

Náčelník správy

1.4. Vedúci oddelenia 5 000

Náčelník oddelenia

2. Vojenské spravodajstvo

2.1. Riaditeľ vojenského obranného spravodajstva 8 000

Riaditeľ vojenskej spravodajskej služby

3. Veliteľstvá

3.1. Veliteľ pozemných síl 8 000

Veliteľ vzdušných síl

3.2. Zástupca veliteľa pozemných síl 7 000

Zástupca veliteľa vzdušných síl

Náčelník štábu veliteľstva pozemných síl

Náčelník štábu veliteľstva vzdušných síl

3.3. Náčelník správy 4 500

3.4. Náčelník oddelenia 3 500

Náčelník druhu vojska, služby“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 okrem čl. I § 1 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 563/2001 Z. z.

CHARAKTERISTIKA PLATOVÝCH TRIED A PRÍKLADY ČINNOSTÍ

PODDÔSTOJNÍCI A PRÁPORČÍCI

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: stredné

Rutinné práce podľa presných postupov a pokynov s bežnou fyzickou a zmyslovou záťažou a s dôsledkami na činnosť jednotlivcov v rámci jedného pracovného kolektívu.

1.01. Vytváranie a dopĺňanie dátových a textových súborov databáz riadených užívateľským programom alebo systémom.

1.02. Zaobstarávanie dát na nosné médiá podľa programu počítača vrátane ich kontroly, opráv, triedenia výpisu a podobne.

1.03. Zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv techniky.

1.04. Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti výpočtového miesta brigády (pluku).

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Samostatné rutinné práce, práce administratívneho charakteru zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zabezpečovanie bežných agend so zodpovednosťou za výsledky práce ovplyvňujúce činnosť jednotlivcov i pracovných kolektívov v rámci organizácie.

2.01. Zabezpečovanie spisovej služby samostatného útvaru.

2.02. Zabezpečovanie podacej stanice práporu.

2.03. Vyhľadávanie porúch a výkon jednoduchých rutinných opráv techniky.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Odborné práce technického a administratívneho charakteru alebo samostatný výkon agend spravidla s novými premenlivými informáciami s väzbami aj mimo súboru vykonávaných činností, ktoré sú spracúvané podľa rámcových postupov, práce spojené s určitou hmotnou zodpovednosťou, prípadne riadenie čiastkových prevádzkových úsekov, práce vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v rámci organizácie so zodpovednosťou za výsledky práce, s dôsledkami na iné organizačné útvary v rámci vlastnej organizácie.

3.01. Komplexné zabezpečovanie spisovej služby alebo podateľne v brigáde (pluku).

3.02. Samostatné zabezpečovanie čiastkových činností spojených s personálnou a evidenčnou prácou.

3.03. Samostatné zabezpečovanie čiastkových úloh v oblasti organizačného, materiálneho alebo technického zabezpečenia brigády (pluku).

3.04. Organizácia prevádzky, ošetrovania a opráv dopravných prostriedkov.

3.05. Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčíslovanie inventúrnych rozdielov, vyhotovovanie protokolu.

3.06. Spracovanie grafických operačných dokumentov objektov a zariadení na prípravu štátneho územia na obranu.

3.07. Organizačné a materiálne zabezpečenie útvaru vojenskej polície.

3.08. Technické zabezpečenie útvaru zabezpečenia vojenskej polície.

3.09. Zabezpečovanie činnosti klubu brigády (pluku).

3.10. Zabezpečovanie úloh špeciálneho spojenia brigády (pluku).

3.11. Vypracúvanie výkresov a projektových podkladov zložitejších detailov a jednoduchších zostáv.

3.12. Vykonávanie špeciálnych videotechnických prác.

3.13. Samostatné zabezpečovanie čiastkových úloh, objektívnej kontroly leteckej základne a ich vyhodnocovanie.

3.14. Zabezpečovanie činnosti metodického kabinetu leteckej základne.

3.15. Velenie zdrojovni a komplexné zabezpečenie jej činnosti.

3.16. Komplexné velenie vykládkovému a prekládkovému miestu základne logistiky.

3.17. Samostatné zabezpečovanie zbrojárskej činnosti.

3.18. Komplexné zabezpečovanie dispečerskej činnosti základne logistiky.

3.19. Samostatné zabezpečovanie evidenčných činností prevádzkovej roty vojenskej vysokej školy.

3.20. Zabezpečovanie zdravotníckych činností práporu.

3.21. Výkon farmaceutických laboratórnych činností.

3.22. Nastavenie parametrov techniky a výkon odborných činností pri opravách techniky.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Samostatné čiastkové odborné práce technického, administratívneho, hospodársko-správneho a prevádzkového charakteru, riadenie a organizácia rámcových úsekov, práce spojené s hmotnou zodpovednosťou s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení s novými premenlivými informáciami, ktoré sú spracované podľa metodických vnútroorganizačných predpisov s presne stanovenými výstupmi so zodpovednosťou za čiastkové rozhodnutia a výsledky práce, s dôsledkami na organizačné útvary vlastnej organizácie aj mimo vlastnej organizácie.

4.01. Komplexné riadenie a velenie družstvu, osádke, obsluhe, prevádzke, zmene, opravovni, výdajni.

4.02. Organizovanie a riadenie výcviku v streleckej príprave na jednotlivé systémy riadenia podľa typu trenažéra.

4.03. Organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie chodu roty.

4.04. Výkon vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície.

4.05. Technické zabezpečenie údržby a opráv bojovej a inej techniky roty, čiastkové plnenie úloh technického zabezpečenia brigády (pluku).

4.06. Analýza zistených signálov pri plnení úloh prieskumnej činnosti.

4.07. Získavanie podkladov na tvorbu máp a plánov, na dopĺňanie informácií databázy geodetických podkladov.

4.08. Komplexný výkon činnosti zástupcu veliteľa čaty.

4.09. Komplexný výkon činnosti náčelníka oddelenia výkonu disciplinárnych trestov posádky.

4.10. Samostatný výkon čiastkových činností správcu posádky.

4.11. Technické zabezpečenie údržby a opráv špeciálneho stanoviska.

4.12. Samostatné zabezpečenie činnosti technika-kontrolóra.

4.13. Zabezpečovanie technických a operátorských činností práporu špeciálneho určenia a elektronického prieskumu.

4.14. Zabezpečovanie technických činností strediska špeciálnych služieb a služieb ochrany utajovaných skutočností.

4.15. Výkon špeciálnych technických a servisnotechnických činností výpočtového strediska a výpočtového miesta.

4.16. Zabezpečovanie špeciálnych technických činností posádkového klubu armády.

4.17. Samostatný výkon zbrojárskych a pyrotechnických činností.

4.18. Výkon špeciálnych operátorsko-výsadkárskych činností.

4.19. Výkon inštruktorských činností vo výcvikovom stredisku.

4.20. Výkon operátorských činností pri zabezpečovaní spojenia vrátane rádioďalekopisných činností.

4.21. Zabezpečovanie biologickej ochrany letiska.

4.22. Čiastkový výkon technických činností technického oddelenia a technickej letky leteckej základne.

4.23. Výkon čiastkových činností pri riadení letov leteckej základne.

4.24. Výkon revíznotechnických činností metrologického strediska.

4.25. Výkon čiastkových činností technického zabezpečenia skupiny opráv základných prostriedkov.

4.26. Komplexné riadenie a zabezpečovanie činnosti kuchynsko-jedálenského bloku.

4.27. Technické zabezpečenie katedry vojenskej vysokej školy a zabezpečenie výučby vo vojenskej vysokej škole.

4.28. Zabezpečenie činnosti odbornej knižnice vojenskej vysokej školy.

4.29. Výkon čiastkových činností zástupcu vojenskej správy v podniku vyrábajúcom špeciálnu techniku.

4.30. Výkon čiastkových veterinárnych činností.

4.31. Výkon čiastkových kynologických činností.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Samostatné ucelené odborné práce, riadenie a organizácia rámcových úsekov, prípadne práce spojené s hmotnou zodpovednosťou, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov a javov, vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh vnútri celej organizácie s dôsledkami na organizačné útvary vlastnej organizácie aj mimo vlastnej organizácie.

5.01. Komplexné velenie čate (skupine, zmene, stanici, pracovisku, uzlu).

5.02. Komplexné riadenie a organizovanie prevádzky techniky útvaru, vykonávanie kontrol technického stavu pozemnej techniky pred výjazdom.

5.03. Komplexné zabezpečovanie spisovej služby v ústrednom orgáne štátnej správy, na Generálnom štábe Armády Slovenskej republiky, na veliteľstve pozemných síl alebo na veliteľstve vzdušných síl.

5.04. Samostatná evidencia a distribúcia vojenských predpisov s celorezortnou pôsobnosťou.

5.05. Plnenie odborných technických úloh pri objasňovaní prípadov trestnej činnosti.

5.06. Tvorba technologických postupov kalibrácie meradiel, kalibrácia pracovných meradiel výzbroje a techniky.

5.07. Zabezpečenie nákupu materiálu a náhradných dielcov pre odbornú činnosť základne.

5.08. Komplexné riadenie činnosti cvičiska brigády (pluku).

5.09. Komplexné velenie strelnici.

5.10. Komplexné velenie obsluhe špeciálnych zariadení (rušiča, diaľkomeru).

5.11. Výkon inštruktorských činností výsadkového vojska.

5.12. Výkon technických činností v stredisku šifrovej služby.

5.13. Výkon čiastkových činností stálej dozornej služby v areáli ústredného orgánu.

5.14. Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.

5.15. Zabezpečovanie zdravotníckych činností brigády (pluku).

5.16. Výkon odborných činností zdravotného, veterinárneho, zubného a psychologického laboranta.

5.17. Samostatné odborné práce a operácie pri zabezpečovaní chodu zložitých prevádzkových procesov na sále strediska riadenia letovej prevádzky a na stanovištiach letiskového riadenia letovej prevádzky.

5.18. Spracúvanie meteorologických alebo klimatologických údajov vrátane poskytovania operatívnych alebo režimových operácií.

5.19. Spracúvanie automatizovaných a neautomatizovaných radarových dát vzdušných objektov.

5.20. Výkon technických činností a opráv na zariadeniach LETVIS a ASOC z centra riadenia vzdušných operácií.

5.21. Zabezpečovanie vzdušného priestoru, zber a analýza vzdušných situácií, ich zasielanie užívateľom, spolupráca so susednými štátmi pri využití vzdušného priestoru.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Samostatné odborné práce so zvýšenou zmyslovou záťažou. Riadenie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojené so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a práce spojené s hmotnou zodpovednosťou s vplyvom na organizačné útvary vlastnej organizácie aj mimo vlastnej organizácie.

6.01. Revízia technického stavu vybraných technických zariadení (zdvíhacích, tlakových, elektrických alebo plynových).

6.02. Vykonávanie náročných prác pri obsluhe elektronických zariadení lietajúceho pracoviska vzdušného elektronického prieskumu, zisťovanie a vyhodnocovanie prevádzkových parametrov zdrojov rádiových a rádiotechnických signálov.

6.03. Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.

6.04. Komplexné zabezpečenie dokumentačného spracovania notového materiálu, vykonávanie kontrol stavu notového materiálu posádkových hudieb, tvorba notových partov na osobných počítačoch.

6.05. Odborná metodická a trénerská činnosť, spracovanie programu telovýchovnej a športovej činnosti, usmerňovanie prípravy športovcov, zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.

6.06. Naštudovanie (komplexné zvládnutie) služobného a koncertného repertoáru vojenskej dychovej hudby.

6.07. Odborné špecializované práce pri vyhľadávaní a likvidácii nevybuchnutej alebo nebezpečnej munície, výbušnín a pri plnení ostatných pyrotechnických činností.

6.08. Riadiace práce pri príprave rakiet na bojové použitie.

6.09. Zabezpečovanie špeciálnych technických činností spojovacieho uzla alebo ústrednej vojenskej spojovacej správy.

6.10. Riadenie činnosti výcvikového strediska vrcholového športu.

6.11. Technické zabezpečenie činnosti vojenských posádkových hudieb vrátane zabezpečovania údržby a opráv hudobných nástrojov.

6.12. Komplexné zabezpečovanie požiarnej služby leteckej základne.

6.13. Komplexné riadenie vojenskej správy budov s malým rozsahom obhospodarovaného majetku.

6.14. Špeciálne technické činnosti pri previerke kvality dodávok špeciálnej techniky od civilných výrobcov.

6.15. Príprava pacienta na ambulantné ošetrovanie a vyšetrovanie, asistencia lekárovi pri ambulantnom vyšetrení na poliklinike.

6.16. Samostatný výkon odborných úkonov pri ošetrovaní zvierat.

6.17. Vykonávanie laboratórnych činností pri kontrole kvality liečiv a zdravotníckych prostriedkov.

6.18. Samostatný výkon špecializovaných prác v zubnom laboratóriu.

6.19. Revízia technického stavu špeciálnych technických zariadení šifrovej služby.

6.20. Kontrola a vyhodnocovanie radarových dát o pohybe vzdušných objektov nad územím Slovenskej republiky a nad územím susedných štátov.

6.21. Výkon špeciálnych činností pobočníka veliteľa pozemných síl alebo veliteľa vzdušných síl.

DÔSTOJNÍCI A GENERÁLI

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Odborné špecializované práce s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení, vyžadujúce spoluprácu s viacerými organizáciami, analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces.

1.01. Komplexné velenie čate (skupine, zmene, stanici, pracovisku, uzlu).

1.02. Odborné práce pri zabezpečení zásobovania roty rádiového prieskumu.

1.03. Zabezpečovanie chodu a obsluha špeciálnych systémov a zariadení vojenskej techniky.

1.04. Komplexné zabezpečovanie chodu podacej stanice ministerstva alebo Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky vrátane zabezpečenia archivácie písomností.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Samostatné odborné špecializované práce vykonávané podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové práce so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení s dôsledkami na viaceré organizácie.

2.01. Komplexné velenie rote (batérii).

2.02. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska a služby na organizačnom stupni prápor.

2.03. Komplexné velenie a zabezpečenie výcvikového zariadenia, školy dôstojníkov v zálohe, výcvikového strediska.

2.04. Komplexné velenie obsluhe diaľkomeru a zabezpečenie jeho prevádzky a obsluhy.

2.05. Komplexné velenie a zabezpečenie činnosti technickej ošetrovne vozidiel a techniky v posádke.

2.06. Komplexné velenie skladu munície práporu, odborné riadenie jej skladovania, špecializované práce pri jej vyhľadávaní a likvidácii.

2.07. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti spojovacieho a prevádzkového strediska, práporu elektronického prieskumu.

2.08. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti vojenského úradu finančného zabezpečenia.

2.09. Samostatné plnenie odborných úloh topografického ústavu.

2.10. Samostatné plnenie odborných úloh pri materiálovom a organizačnom zabezpečení útvarov vojenskej polície.

2.11. Samostatné plnenie odborných úloh ústrednej vojenskej spojovacej správy.

2.12. Samostatné plnenie odborných úloh v jednej odbornosti pluku, brigády alebo práporu.

2.13. Samostatné plnenie a organizovanie podsystémov ochrany utajovaných skutočností, metrologického zabezpečenia, zásobovacieho strediska, technickej kontroly, leteckého navádzania, správy učebne výcvikových zariadení, klubu brigády (pluku).

2.14. Samostatné plnenie odborných úloh okresných vojenských správ, úradov vojenských správ alebo správ vojenskej dopravy.

2.15. Samostatné plnenie odborných úloh posádkovej správy.

2.16. Samostatné plnenie odborných úloh na zabezpečenie činnosti vojenskej obvodnej prokuratúry, vojenského obvodového súdu.

2.17. Samostatné plnenie odborných úloh a organizovanie samostatných podsystémov zabezpečenia technického ústavu.

2.18. Samostatné plnenie odborných úloh a organizovanie samostatných podsystémov výpočtového strediska, radiačného strediska.

2.19. Samostatné plnenie odborných úloh posádkového klubu armády.

2.20. Samostatné plnenie odborných úloh kartoreprodukčnej základne.

2.21. Samostatný výkon odborných technických činností útvaru vojenskej polície.

2.22. Samostatné plnenie odborných úloh a organizovanie samostatných podsystémov špeciálneho prieskumu a šifrovej služby.

2.23. Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie a upevňovanie odborných vedomostí a návykov v školiacich a výcvikových strediskách, výcvikových rotách, v školách dôstojníkov v zálohe.

2.24. Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky produkcie vojenských hudieb.

2.25. Samostatné plnenie odborných úloh alebo organizovanie samostatných podsystémov (skupiny, prevádzkového oddelenia letky, strediska, laboratória leteckej základne) v rámci leteckej základne alebo brigády protivzdušnej obrany štátu.

2.26. Komplexné zabezpečenie technického stavu lietadla, technické zabezpečenie roja leteckej základne.

2.27. Komplexný výkon správy letiska leteckej základne.

2.28. Komplexné velenie opravovni základne cestného materiálu.

2.29. Riadenie a organizovanie samostatných podsystémov základní druhov vojska (mobilizačné stredisko, skladové oddelenie, technická kontrola, doprava) alebo komplexné velenie pobočke tejto základne.

2.30. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti centra riadenia vzdušných operácií.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností, riadenie a koordinácia nosných častí komplexu zložitých systémov s nárokmi najmä na tvorivé a komunikačné schopnosti, výkon individuálnych technických a technologických vysokoodborných prác.

3.01. Komplexné velenie práporu (oddielu) v rámci brigády.

3.02. Komplexné velenie a zabezpečenie plnenia úloh rozsahom malej posádkovej správy.

3.03. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska a služby na organizačnom stupni brigáda (pluk).

3.04. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska a služby posádkového veliteľstva v Bratislave.

3.05. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska správy zabezpečenia ministerstva alebo druhu služby správy zabezpečenia ministerstva.

3.06. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska a služby výcvikovej základne mierových síl Organizácie Spojených národov.

3.07. Samostatné plnenie odborných úloh na úradoch vojenských správ, organizovanie podsystémov na okresných vojenských správach.

3.08. Samostatné riadenie archívnych systémov vojenského archívu.

3.09. Komplexné riadenie a zabezpečenie posádkového klubu armády.

3.10. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh kartoreprodukčnej základne.

3.11. Komplexné riadenie podsystému technického ústavu.

3.12. Komplexné riadenie podsystému v rámci strediska šifrovej služby.

3.13. Komplexné riadenie podsystému útvaru vojenskej polície a útvaru zabezpečenia vojenskej polície.

3.14. Samostatné plnenie odborných úloh útvaru vojenskej polície alebo útvaru zabezpečenia vojenskej polície.

3.15. Samostatné plnenie odborných úloh pri zabezpečovaní činnosti vyššej vojenskej prokuratúry alebo komplexné riadenie podsystému pri zabezpečovaní činnosti vojenského obvodového súdu alebo vojenskej obvodnej prokuratúry.

3.16. Samostatné plnenie odborných úloh vojenského úradu finančného zabezpečenia.

3.17. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh a komplexné riadenie podsystému spojovacieho strediska, spojovacieho prevádzkového strediska, radiačného strediska.

3.18. Zabezpečovanie prevádzky počítačových sietí alebo zariadení výpočtových systémov, databáz a aplikácií typu LAN.

3.19. Diagnostikovanie a nasledujúce odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí výpočtového strediska.

3.20. Komplexné riadenie a zabezpečenie chodu výpočtového miesta.

3.21. Tvorba užívateľských aplikácií programov personálnych počítačov prostredníctvom vyšších programovacích jazykov.

3.22. Uvádzanie podriadených útvarov a zariadení do vyšších stupňov bojovej pohotovosti zo stupňa ministerstva alebo Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky.

3.23. Komplexné zabezpečovanie hlavnej tajnej spisovne ministerstva alebo Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky vrátane riadenia ochrany utajovaných skutočností a archivovania.

3.24. Samostatné vykonávanie základných diagnostických úkonov a asistencia pri zložitejších diagnostických úkonoch vojenskej psychológie pred získaním špecializácie I. stupňa.

3.25. Zabezpečovanie výchovy športového družstva, spracúvanie komplexných plánov športovej prípravy a príprava štátnych reprezentantov alebo vykonávanie činnosti inštruktorov športového družstva.

3.26. Komplexné velenie stredisku rádiolokačného prieskumu protilietadlovej raketovej brigády.

3.27. Komplexné velenie a riadenie štábu leteckého krídla.

3.28. Komplexné velenie výcvikovej letke, technickej letke leteckej základne.

3.29. Komplexné velenie a riadenie služby leteckej základne.

3.30. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh inžiniersko-leteckej služby leteckej základne.

3.31. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh palubného radistu leteckej základne.

3.32. Komplexné velenie cestnému poriadkovému práporu správy vojenskej dopravy.

3.33. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska, služby alebo strediska základne logistiky s ústrednou pôsobnosťou.

3.34. Samostatné plnenie odborných úloh základne logistiky s ústrednou pôsobnosťou.

3.35. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska a služby alebo jednotlivých podsystémov v rámci vojenských vysokých škôl.

3.36. Komplexné velenie odboru školských jednotiek vo vojenskej vysokej škole.

3.37. Komplexné riadenie a zabezpečovanie klubu vojenskej vysokej školy.

3.38. Komplexné velenie školským jednotkám vojenských stredných škôl.

3.39. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska a služby alebo jednotlivých podsystémov v rámci vojenskej strednej školy.

3.40. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh pri preberaní špeciálnej techniky.

3.41. Samostatný výkon základných diagnostických a liečebných úkonov, asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných úkonoch, absolvovanie povinnej cirkulácie na odborných pracoviskách s cieľom získať predpísanú špecializáciu I. stupňa.

3.42. Podiel na príprave liečiv a liečivých prípravkov podľa predpísaných technologických operácií pred získaním I. špecializácie.

3.43. Komplexné velenie a zabezpečenie mobilizačného strediska nemocničnej alebo zdravotníckej základne.

3.44. Samostatné plnenie odborných úloh a organizovanie samostatných podsystémov navádzacieho stanovišťa.

3.45. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska alebo služby, alebo podsystému centra riadenia vzdušných operácií.

3.46. Samostatné plnenie odborných úloh kontroly pohotovostného systému centra riadenia vzdušných operácií.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Výkon systémových prác spojených s komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend, zložitých metodických a tvorivých prác spojených so zodpovednosťou za vzniknuté škody. Riadenie, organizácia a koordinácia zložitých procesov a systémov vykonávané spravidla v sťažených podmienkach.

4.01. Komplexné velenie samostatnému práporu alebo oddielu.

4.02. Komplexné velenie výcvikovému stredisku domobrany.

4.03. Komplexné velenie vojenskému nápravnému ústavu.

4.04. Komplexné velenie a riadenie okresnej vojenskej správy (okres s počtom obyvateľov do 90 000).

4.05. Komplexné velenie a zabezpečenie plnenia úloh veľkej posádkovej správy.

4.06. Velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí v rámci brigády (pluku) s pôsobnosťou na rozhodujúce plnenie úloh brigády (pluku), školiaceho a výcvikového strediska, vojenského výcvikového priestoru, leteckej základne.

4.07. Velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí činnosti kartoreprodukčnej základne, topografického ústavu, technického ústavu.

4.08. Velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí činnosti útvaru zabezpečenia vojenskej polície alebo útvaru vojenskej polície.

4.09. Komplexné velenie a riadenie druhu vojska a služby alebo podsystému úradu vojenskej správy alebo vojenskej ubytovacej stavebnej správy.

4.10. Komplexné velenie a riadenie podsystému ústrednej vojenskej spojovacej správy.

4.11. Riadenie a zabezpečovanie rozhodujúcich oblastí bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany.

4.12. Komplexné velenie a riadenie strediska šifrovej služby, armádneho umeleckého súboru, armádneho výtvarného štúdia.

4.13. Komplexné zabezpečovanie činnosti vojenského obvodu (bez obyvateľov s trvalým pobytom).

4.14. Komplexné velenie a riadenie protilietadlovej delostreleckej strelnice.

4.15. Komplexné riadenie vojenského úradu finančného zabezpečenia.

4.16. Samostatné plnenie odborných úloh alebo riadenie podsystému pri zabezpečovaní činnosti vojenskej súčasti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky alebo Vyššieho vojenského súdu.

4.17. Riadenie a zabezpečovanie rozhodujúcich oblastí výpočtového strediska.

4.18. Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí typu MAN alebo WAN.

4.19. Vykonávanie logických rozborov a matematických analýz projektových úloh, spracovanie dát a databázových systémov.

4.20. Riadenie a zabezpečovanie rozhodujúcich oblastí vojenského archívu.

4.21. Samostatné zabezpečovanie najzložitejších odborných úloh vojenskej informačnej a tlačovej agentúry (dramaturg, režisér, kameraman).

4.22. Komplexné velenie a zodpovednosť za odbornú úroveň posádkovej hudby.

4.23. Zabezpečovanie trénerských činností pri usmerňovaní prípravy reprezentantov v strediskách vrcholového športu s umiestnením do 6. miesta na olympijských hrách alebo na majstrovstvách sveta, do 3. miesta na majstrovstvách Európy, do 3. miesta na vojenských majstrovstvách sveta alebo prekonanie európskeho rekordu; reprezentácia s umiestnením do 6. miesta na olympijských hrách alebo na majstrovstvách sveta, do 3. miesta na majstrovstvách Európy, do 3. miesta na vojenských majstrovstvách sveta alebo prekonanie európskeho rekordu.

4.24. Komplexné velenie protilietadlovej raketovej technickej základni, protilietadlovej skupine, technickej dopravnej letke.

4.25. Plánovanie a komplexné dispečerské riadenie letovej prevádzky leteckej základne, organizovanie súčinnosti riadenia a zabezpečovania lietania.

4.26. Riadenie a zabezpečovanie rozhodujúcich oblastí leteckej vojskovej opravovne.

4.27. Komplexné velenie a riadenie skladu alebo pobočky základne s ústrednou celoarmádnou pôsobnosťou.

4.28. Riadenie a zabezpečovanie rozhodujúcich úloh správy vojenskej dopravy.

4.29. Samostatné vykonávanie odborných prác spojených s tvorbou systémov šifrovej ochrany informácií vrátane výroby šifrových materiálov.

4.30. Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí, vykonávaná učiteľom vojenskej strednej školy pred absolvovaním uvádzania do praxe.

4.31. Samostatné riešenie časti úloh a projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja vrátane ich realizácie s koordinačným velením.

4.32. Riešenie čiastkových úloh vedy a techniky, výskumu a vývoja vrátane ich realizácie pod vedením riešiteľa.

4.33. Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť v lôžkovom nemocničnom oddelení po nástupnej praxi pod vedením kvalifikovaného lekára.

4.34. Komplexné velenie a riadenie kontroly pohotovostného systému centra riadenia vzdušných operácií.

4.35. Odborná činnosť v oblasti meteorologického zabezpečenia leteckej dopravy vrátane prípravy meteorologických predpovedných a výstražných informácií.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých prác s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti vykonávaných podľa individuálne stanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia určených častí zložitých systémov vyžadujúca špeciálne konzultácie a osobitné podklady; systémové alebo metodické práce so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.

5.01. Komplexné velenie brigáde alebo pluku.

5.02. Komplexné velenie vojenskému výcvikovému priestoru.

5.03. Komplexné velenie výcvikovej základni mierových síl Organizácie Spojených národov.

5.04. Komplexné velenie útvaru zabezpečenia vojenskej polície.

5.05. Komplexné velenie a riadenie kartoreprodukčnej základne, základne radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, radiačného strediska, vojenského archívu, Domu Armády Slovenskej republiky.

5.06. Komplexné velenie a riadenie okresnej vojenskej správy (okres s počtom obyvateľov nad 90 000).

5.07. Velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí úradu vojenskej správy.

5.08. Velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí ústrednej vojenskej spojovacej správy, spojovacieho prevádzkového strediska.

5.09. Komplexné zabezpečovanie činnosti vojenského obvodu (s obyvateľmi s trvalým pobytom).

5.10. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh a riadenie podsystému rozhodujúcej oblasti zabezpečenia vojenskej súčasti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky alebo Vyššieho vojenského súdu.

5.11. Spracovanie koncepcie a rozhodovanie o kľúčových otázkach smerovania vojenských hudieb v Armáde Slovenskej republiky.

5.12. Odborné tlmočenie špeciálnych vysokoodborných textov z cudzích jazykov do slovenského jazyka a naopak.

5.13. Komplexné velenie skupine rádiolokačného prieskumu a uvedomovania.

5.14. Komplexné rádiolokačné riadenie vojenskej letovej prevádzky v určených zónach zodpovednosti, riešenie vzniknutých situácií s posádkami lietadiel.

5.15. Komplexné velenie a riadenie správy vojenskej dopravy.

5.16. Komplexné velenie základni vykonávajúcej materiálne zabezpečenie služby.

5.17. Velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí zásobovacej základne s celorezortnou pôsobnosťou.

5.18. Komplexné velenie školiacemu pluku vojenskej vysokej školy.

5.19. Riadenie a zabezpečovanie rozhodujúcich činností pri preberaní špeciálnej techniky od jej výrobcov.

5.20. Komplexné riadenie a zabezpečovanie činnosti vojenského múzea.

5.21. Samostatná činnosť pri tvorbe opatrení s celoarmádnou pôsobnosťou v čiastkovej oblasti Armády Slovenskej republiky.

5.22. Vyhodnocovanie obrazu jednotlivých postupov rezortu v masmédiách a príprava podkladov na rozhodovanie v otázkach ďalšieho smerovania masmediálnej politiky rezortu.

5.23. Vykonávanie špeciálneho servisu pre šifrové orgány v oblasti aplikovanej kryptológie.

5.24. Vykonávanie požiarneho dozoru na úrovni kraja.

5.25. Usporadúvanie, inventarizácia novodobých archívnych fondov vrátane vypracovania archívnych pomôcok a registrov.

5.26. Vedecko-pedagogická činnosť zameraná na vykonávanie prípravných prác a aktívnu účasť na cvičeniach a ostatných vzdelávacích a vedeckých činnostiach, vykonávaná učiteľom vojenskej vysokej školy, dokumentačné spracovanie odbornej a vedeckej literatúry.

5.27. Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí s využitím špecifických diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód, vykonávaná učiteľom vojenskej strednej školy po absolvovaní uvádzania do praxe a po splnení podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.

5.28. Samostatné riešenie úloh a časti projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja významných pre rozvoj vedného odboru.

5.29. Systematická a analytická činnosť, príprava teoreticko-metodologických východísk na riešenie úloh a projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja.

5.30. Tvorba vzdelávacích koncepcií a projektov.

5.31. Samostatný výkon základných diagnostických a liečebných úkonov, asistencia pri zložitejších diagnostických a liečebných výkonoch a úkonoch, absolvovanie povinnej cirkulácie na odborných pracoviskách s cieľom získať predpísanú špecializáciu I. stupňa.

5.32. Samostatné plnenie odborných úloh a metodická činnosť v pôsobnosti hlavných druhov vojsk Armády Slovenskej republiky.

5.33. Koordinovanie a samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní vedeckovýskumnej činnosti a vedeckého rastu fakulty alebo vysokej školy.

5.34. Koordinovanie a organizačné zabezpečovanie študijného procesu študentov fakulty alebo vysokej školy.

5.35. Zabezpečovanie trénerskej činnosti pri usmerňovaní reprezentantov v strediskách vrcholového športu spojenej so získaním titulu majstra sveta na vojenských majstrovstvách sveta alebo prekonanie rekordu na vojenských majstrovstvách sveta; reprezentácia spojená so získaním titulu majstra sveta na vojenských majstrovstvách sveta alebo prekonanie rekordu na vojenských majstrovstvách sveta.

5.36. Komplexné velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí centra riadenia vzdušných operácií.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Vysokošpecializované odborné práce alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru, koordinácia komplexov systémov s nárokmi najmä na mimoriadne tvorivé, riadiace, komunikačné a podobné schopnosti. Výskumné a vývojové práce pri tvorbe nových riešení s cieľom dosiahnuť pokrok na príslušnom úseku činnosti. Riadenie a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami.

6.01. Komplexné velenie a riadenie úradu vojenskej správy.

6.02. Komplexné velenie a riadenie správy zabezpečenia ministerstva.

6.03. Komplexné velenie práporu rýchleho nasadenia.

6.04. Komplexné velenie ústrednej vojenskej spojovacej správe, spojovaciemu prevádzkovému stredisku.

6.05. Komplexné velenie útvaru vojenskej polície.

6.06. Komplexné riadenie bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany, vojenskej zotavovne, hokejového klubu, futbalového klubu.

6.07. Komplexné velenie a riadenie strediska vrcholového športu.

6.08. Komplexné velenie a riadenie odborných úsekov a metodická činnosť jednotlivých druhov vojsk a služieb veliteľstva pozemných síl alebo veliteľstva vzdušných síl.

6.09. Velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí činnosti posádky v Bratislave.

6.10. Komplexné riadenie a zabezpečenie rozhodujúcich oblastí činnosti topografického ústavu.

6.11. Samostatné plnenie najzložitejších odborných úloh vojenskej zložky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

6.12. Komplexné riadenie úseku analýzy a tvorby projektov pri riešení informačných systémov, tvorba a úprava vysokonáročného aplikačného programového vybavenia vrátane odladenia programov.

6.13. Komplexné velenie výpočtovému stredisku.

6.14. Samostatné špecializované práce pri riešení úloh zásadného významu pre rozvoj geodézie, kartografie a topografického zabezpečenia vojsk.

6.15. Zabezpečovanie metodickej a trénerskej činnosti pri usmerňovaní prípravy reprezentantov v strediskách vrcholového športu s umiestnením na olympijských hrách alebo na majstrovstvách sveta do 3. miesta alebo získanie titulu majstra Európy, alebo prekonanie olympijského rekordu alebo svetového rekordu; reprezentácia s umiestnením na olympijských hrách alebo na majstrovstvách sveta do 3. miesta, získanie titulu majstra Európy alebo prekonanie olympijského rekordu alebo svetového rekordu.

6.16. Pilotovanie vrtuľníkov a dopravných lietadiel.

6.17. Komplexné velenie a riadenie vojenskej ubytovacej stavebnej správy.

6.18. Komplexné velenie zásobovacej základni s celorezortnou pôsobnosťou.

6.19. Rozborová činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov na rozhodovanie v otázkach s celoarmádnou pôsobnosťou.

6.20. Koordinačná a metodická činnosť jednotlivých druhov vojsk a služieb s celoarmádnou pôsobnosťou.

6.21. Vykonávanie kontrolnej činnosti v ústrednom orgáne štátnej správy alebo v orgánoch s celoarmádnou pôsobnosťou.

6.22. Tvorivé spracovanie masmediálnej politiky rezortu a koordinácia výstupov vo vzťahu k verejnosti s ohľadom na zahraničnopolitickú orientáciu a oboznamovanie verejnosti s činnosťou rezortu.

6.23. Systémové a vývojové práce pri riešení jednotlivých úloh štátneho informačného systému.

6.24. Zabezpečovanie výkonu štátneho metrologického dozoru vrátane vykonávania expertnej posudkovej a konzultačnej činnosti a vedenie kontrolnej skupiny nad technologickou spôsobilosťou v odbore metrológie.

6.25. Vypracovanie odborných patentových a technických stanovísk na riešenie problémov v rámci konania o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov.

6.26. Vykonávanie kryptologicko-technických činností, testovanie a vyhodnocovanie špecifických parametrov systémov a technických prostriedkov vrátane kontrolnej činnosti na úrovni ústredného orgánu.

6.27. Vedeckovýskumná a pedagogická činnosť vykonávaná učiteľom vojenskej vysokej školy, vedenie cvičení, seminárov, poskytovanie konzultácií študentom, spolupráca na vedeckovýskumnej činnosti a pri aktívnych výstupoch z vedeckovýskumnej činnosti.

6.28. Samostatné riešenie úloh a časti projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja s využitím poznatkov pre rozvoj daného vedného odboru a s realizáciou výsledkov vrátane vedenia časti riešiteľského kolektívu.

6.29. Samostatné riešenie úloh, prípadne celých projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja s využitím získaných poznatkov pre rozvoj daného vedného odboru s realizáciou výsledkov riešenia v praxi.

6.30. Zabezpečovanie koncepčnej, odbornej, tvorivej, technickej a výtvarnej úrovne vydávaného periodika.

6.31. Uplatňovanie špecifických poznatkov a metód v oblasti psychológie, komplexné zabezpečovanie úloh v oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie po získaní I. špecializácie.

6.32. Príprava liečiv a liečivých prípravkov na žiadanky podľa liekopisných technologických operácií po získaní I. špecializácie.

6.33. Samostatná diagnostická a liečebno-preventívna činnosť v interných odboroch vrátane nadstavbových odborov a konziliárna činnosť po získaní I. špecializácie.

6.34. Vykonávanie inšpekčnej činnosti na príslušných úsekoch hygienickej služby, mikrobiológie a biológie životného prostredia po získaní I. špecializácie.

6.35. Vykonávanie inšpekčnej činnosti na úseku farmaceutickej kontroly, laboratórnej kontroly a skúšania liečiv.

6.36. Samostatný výkon klinického vyšetrenia a ošetrenia pacientov vo veterinárnej ošetrovni, vyšetrovanie vzoriek klinického materiálu po získaní I. špecializácie.

6.37. Výkon najnáročnejších odborných prác spočívajúcich v rozborovej činnosti, vyhodnocovanie ich výsledkov, príprava podkladov na rozhodovanie v otázkach patriacich do kompetencie ústredného orgánu štátnej správy.

6.38. Komplexné velenie a riadenie centra riadenia vzdušných operácií.

6.39. Výkon najnáročnejších odborných prác spočívajúcich v rozborovej činnosti vrátane metodickej a kontrolnej činnosti podriadených prokuratúr, vykonávaných z úrovne vyššej vojenskej prokuratúry.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Tvorivé riešenie úloh výskumu a vývoja principiálne novým, originálnym spôsobom, ktoré si vyžaduje vysoko- koncepčné a tvorivé myslenie a schopnosť analýzy veľmi zložitých problémov a syntetické myslenie s cieľom dosiahnuť kvalitatívny pokrok v danom odbore činnosti. Riadenie a koordinácia komplexov veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v najsťaženejších podmienkach zložité a konfliktné situácie spojené s hmotnou a morálnou zodpovednosťou.

7.01. Komplexné velenie a riadenie úradov, stredísk ústredného orgánu štátnej správy.

7.02. Komplexné velenie a zabezpečovanie činnosti posádky v Bratislave.

7.03. Velenie a riadenie ucelenej oblasti na veliteľstve pozemných síl alebo na veliteľstve vzdušných síl s pôsobnosťou na celú organizačnú štruktúru podriadených útvarov.

7.04. Komplexné velenie a riadenie topografického ústavu, zodpovednosť za splnenie úloh rozvoja geodézie, kartografie a topografického zabezpečenia s medzinárodnými súvislosťami.

7.05. Pilotovanie vrtuľníkov, dopravných a podzvukových lietadiel, zodpovednosť za bezpečné splnenie výcvikových úloh letu v súlade s platnými letovými predpismi a priama zodpovednosť za výcvik a plnenie úloh podriadených pilotov.

7.06. Komplexné zabezpečenie inšpektorských činností leteckého výcviku vo vojenskej vysokej škole.

7.07. Komplexné riadenie vojenského múzea vrátane koncipovania, utvárania, vedeckého spracúvania a sprostredkovania špeciálnych zbierok po získaní vedecko-akademickej hodnosti.

7.08. Riadenie systémových a špecializovaných prác v oblasti sériovej výroby a skúšok leteckých prúdových motorov, výroby zbraní a munície, špeciálnej automobilovej, ženijnej, spojovacej techniky.

7.09. Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti dodržiavania a plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohôd v oblasti odzbrojovacieho procesu, znižovania napätia, posilňovania vzájomnej dôvery a spolupráce v Európe.

7.10. Normotvorná činnosť v jednotlivých oblastiach systému velenia a riadenia hlavných druhov vojsk na Generálnom štábe Armády Slovenskej republiky, na veliteľstve pozemných síl alebo na veliteľstve vzdušných síl.

7.11. Koncepčná, normotvorná a koordinačná činnosť v ústrednom orgáne štátnej správy alebo na vojenskej súčasti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

7.12. Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť v rámci rozsahu a pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy vrátane vedenia kontrolnej akcie alebo kontrolnej skupiny.

7.13. Koncepčná, usmerňovacia a normotvorná odborná činnosť v ústrednom orgáne štátnej správy, vykonávanie komplexnej systémovej analýzy v oblasti kontroly, tvorba zásad metodicko-metodologickej činnosti.

7.14. Tvorivé spracovanie, posudzovanie a koordinácia masmediálnej politiky vlády, a to z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahraničnopolitickú orientáciu a oboznamovanie verejnosti s činnosťou rezortu.

7.15. Systémové a vývojové práce pri projektovaní časti štátneho informačného systému.

7.16. Príprava koncepcie, koordinácia vývoja a realizácia štátneho informačného systému.

7.17. Koordinácia a metodické usmerňovanie činnosti na úseku veterinárnej starostlivosti a štátneho veterinárneho dozoru v Armáde Slovenskej republiky.

7.18. Metodická a normotvorná činnosť na úseku šifrovej ochrany informácií s rezortnou pôsobnosťou.

7.19. Podiel na tvorbe ochrany utajovaných skutočností na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

7.20. Tvorivé riešenie najzložitejších výskumných a vývojových úloh alebo tvorivá aplikácia výsledkov základného výskumu spolu s komplexným rozvojom poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej školy prostredníctvom ich účasti na výskume, vedenie prednášok, expertízna a posudzovateľská činnosť, realizácia aplikovaného a základného výskumu, vedenie a oponovanie seminárnych, diplomových a vedeckých prác vykonávané učiteľom vysokej školy s titulom docent.

7.21. Tvorivé riešenie úloh a projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja originálnym spôsobom s využitím získaných poznatkov pre rozvoj daného vedného odboru vrátane samostatného vedenia časti riešiteľského kolektívu po získaní vedecko-akademickej hodnosti a priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.

7.22. Tvorivé riešenie úloh a projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja originálnym spôsobom s využitím získaných poznatkov pre rozvoj daného vedného odboru s realizáciou výsledkov v praxi vrátane spracovania návrhov koncepcií a analýz náročných integrovaných projektov po získaní vedecko-akademickej hodnosti a priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.

7.23. Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní liečiv, ich uschovávaní a výdaji na základe požiadaviek nemocničných oddelení, konzultačná a informačná činnosť v liečivách, spolupráca pri klinickom skúšaní liekov po získaní špecializácie II. stupňa.

7.24. Samostatná diagnostická a liečebno-preventívna činnosť v lôžkovom nemocničnom oddelení vo veľkých operačných odboroch vrátane konziliárnej činnosti po získaní I. špecializácie.

7.25. Výkon štátneho zdravotného dozoru, presadzovanie opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb po získaní II. špecializácie.

7.26. Vykonávanie štátneho dozoru a kontroly v oblasti štandardizácie farmaceutickej a zdravotníckej výroby.

7.27. Výkon najnáročnejších, vysokošpecializovaných odborných prác v lekárskych odboroch hygieny, epidemiológie, mikrobiológie a preventívneho pracovného lekárstva po získaní II. špecializácie.

7.28. Výkon najnáročnejších, vysokošpecializovaných odborných prác v odbore veterinárnej hygieny potravín, epizootológie, mikrobiológie, parazitológie a veterinárnej ekológie so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia po získaní II. špecializácie.

7.29. Tvorivé riešenie najzložitejších odborných úloh vojenskej zložky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Tvorivé a vedecké práce pri spracúvaní úplne nových nekompletných informácií s nadväznosťami medzi vednými odbormi, zamerané na vypracúvanie hypotéz, nových originálnych riešení s nešpecifikovanými výstupmi, experimentálne alebo teoretické práce zamerané na získavanie nových poznatkov a ich prenášanie do praxe vyžadujúce spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s veľmi vysokým počtom možných spôsobov riešenia, so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ktoré môžu vzniknúť činnosťou priamo riadených aj nadväzujúcich systémov.

8.01. Komplexné velenie Generálnemu štábu Armády Slovenskej republiky.

8.02. Riešenie základných otázok systému velenia a riadenia vojsk, riešenie zásadných názorových rozporov druhov vojsk a služieb, rozhodovanie o prioritách Armády Slovenskej republiky.

8.03. Komplexné velenie pozemným silám alebo vzdušným silám alebo velenie a riadenie rozhodujúcich oblastí na veliteľstve pozemných síl alebo na veliteľstve vzdušných síl vrátane riešenia súčinnosti medzi podriadenými útvarmi.

8.04. Komplexné riadenie a zabezpečenie činnosti vojenskej zložky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a komplexné riešenie vecí súvisiacich s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl.

8.05. Pilotovanie nadzvukového lietadla, zodpovednosť za kvalitné a bezpečné splnenie úloh letu od začiatku predletovej prípravy až do skončenia letu.

8.06. Pilotovanie podzvukového lietadla vybaveného zbraňovými systémami na obranu teritória a vzdušného priestoru a priama zodpovednosť za výcvik a plnenie úloh podriadených pilotov.

8.07. Tvorba štátnej politiky, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja spoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

8.08. Koordinácia celoštátneho alebo medzištátneho systému s vnútornými a vonkajšími väzbami na ďalšie systémy rôznorodých odborov a smerov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

8.09. Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

8.10. Tvorba a koordinácia systémov kontroly v ústrednom orgáne štátnej správy.

8.11. Tvorivé špecializované a systémové práce zahŕňajúce riešenie rozhodujúcich trendov vývoja vedy a výskumu, tvorivá aplikácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti vo výučbe vysokej školy a vo výchove vedeckých pracovníkov, vedenie prednášok a vytváranie podmienok pre interdisciplinárne formy práce a rozvoja príslušného vedného odboru vykonávané učiteľom vojenskej vysokej školy s titulom vysokoškolský profesor alebo doktor vied.

8.12. Tvorivé riešenie úloh a projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja, ktorých cieľom je získať nové poznatky, vytvoriť nové hypotézy a teórie s využitím získaných poznatkov na rozvoj daného vedného odboru vrátane samostatného vedenia celého riešiteľského kolektívu po získaní vedecko-akademickej hodnosti a priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.

8.13. Koordinácia a tvorivé riešenie úloh a projektov vedy a techniky, výskumu a vývoja s využitím získaných poznatkov na rozvoj daného vedného odboru s realizáciou výsledkov v praxi vrátane vypracovania návrhov náročných integrovaných alebo medzinárodných projektov po získaní vedecko-akademickej hodnosti a priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.

8.14. Komplexné velenie a zabezpečovanie činnosti vojenských nemocníc alebo vojenských zdravotníckych ústavov.

8.15. Tvorivé riešenie náročných problémov biomedicínskeho charakteru, odborné prenášanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do pedagogického procesu, teoretická a praktická výučba lekárov pripravujúcich sa na špeciálne odborné výkony v príslušnom medicínskom odbore.

8.16. Samostatný výkon náročných diagnostických, terapeutických a liečebno-preventívnych zákrokov a činností v lôžkových zdravotníckych oddeleniach veľkých chirurgických odborov vrátane konziliárnej činnosti po získaní nadstavbovej špecializácie z príslušného medicínskeho odboru.

8.17. Samostatná diagnostická a liečebno-preventívna činnosť v lôžkových zdravotníckych zariadeniach veľkých operačných odborov po získaní II. špecializácie.