Zákon č. 559/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 523/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 219/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.01.2005

559

ZÁKON

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

„Pôsobnosť Úradu

§ 2

(1) Úrad kontroluje hospodárenie

a) s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky1) (ďalej len „vláda“) vrátane prostriedkov, ktoré z týchto rozpočtov získali obce a vyššie územné celky na výkon samosprávy a na prenesený výkon štátnej správy,1a)

b) s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií a Fondu národného majetku Slovenskej republiky,1b)

c) s majetkom, finančnými prostriedkami a majetkovými právami obcí a vyšších územných celkov, ktoré získali na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy,

d) s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,

e) s majetkom, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami a finančnými prostriedkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám hospodáriacim s prostriedkami štátneho rozpočtu alebo nakladajúcim so štátnym majetkom v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia.

(2) Úrad v rámci kontroly hospodárenia podľa odseku 1 kontroluje

a) spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky,

b) výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich pri hospodárení podľa odseku 1, ktorých účastníkom je subjekt uvedený v § 4.

(3) Na účely tohto zákona sa za prostriedky štátneho rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 441/2000 Z. z.

1a) Napríklad § 26 ods. 5 a § 26a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.

1b) Zákon č. 92/1991 Zb.“.

2. V § 3 sa nad slovo „účelovosti“ umiestňuje odkaz 1c.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“.

3. § 4 znie:

㤠4

Kontrolná pôsobnosť Úradu sa vzťahuje v rozsahu uvedenom v § 2 na

a) vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ústredné orgány štátnej správy“) a orgány im podriadené,

b) štátne orgány, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,

c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami a právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami,

d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,

e) Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky prevyšujúcou 50 % okrem prirodzených monopolov1d) a s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky prevyšujúcou 34 %,

f) fyzické osoby a právnické osoby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

1d) § 10 zákona č. 92/1991 Zb.“.

4. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Úrad vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu.1e) Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) § 87 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.“.

5. V § 8 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „sedem“.

6. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Funkcia predsedu Úradu a funkcia podpredsedu Úradu sú nezlučiteľné s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti. Predseda Úradu a podpredseda Úradu nesmú vykonávať ani funkcie a činnosť upravené v osobitnom zákone.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.“.

7. § 10 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak je zvolený predseda Úradu alebo podpredseda Úradu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich do 30 dní po zvolení do funkcie.“.

8. V § 13 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

9. V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:

d) predložiť protokol o výsledku kontroly (čiastkový protokol) a dodatok k protokolu, ak je vyhotovený, štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu na oboznámenie sa s jeho obsahom,“.

10. V § 15 ods. 3 na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo odovzdaním záznamu o výsledku kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu“.

11. V § 15 ods. 2 sa slová „zamestnancov Úradu“ nahrádzajú slovom „kontrolórov“.

12. V § 16 ods. 1 tretia veta znie:

„Predseda alebo ním poverený podpredseda je na žiadosť povinný sprístupniť výsledky z určitej kontroly a opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení [§ 18 písm. e)] podľa osobitného predpisu.5)“.

13. V § 17 ods. 1 v písmenách b) a d) sa za slová „v primeranej lehote“ vkladajú slová „určenej Úradom“.

14. V § 17 ods. 2 sa slová „kontrolných pracovníkov“ nahrádzajú slovom „kontrolórov“.

15. V § 18 písm. e) sa slovo „termínoch“ nahrádza slovom „lehotách“.

16. V § 20 ods. 1 sa v poslednej vete slovo „republiky“ vypúšťa.

17. V § 20 ods. 2 sa slová „v termíne určenom“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej“.

18. V § 20 ods. 5 sa slová „v určenom termíne“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej Úradom“.

19. V § 21 ods. 1 sa za slová „podľa § 18“ vkladajú slová „a § 22 ods. 1“.

20. Nadpis nad § 22 znie:

„Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“.

21. V § 22 ods. 2 sa slovo „republiky“ vypúšťa.

22. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

㤠24a

Predseda Úradu a podpredsedovia Úradu zvolení podľa doterajších predpisov sú povinní vzdať sa členstva v politickej strane alebo v politickom hnutí do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.“.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 458/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.