Zákon č. 557/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 219/2001
Platnosť od 23.12.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

OBSAH

557

ZÁKON

z 29. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje princíp priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, hospodárskej súťaže pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.“.

2. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú písmená p), r) a s). Doterajšie písmená t), u), v), x) a y) sa označujú ako písmená p), r), s), t) a u).

3. V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

b) samosprávny kraj, obec, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia samosprávneho kraja alebo obce,“.

4. V § 3 ods. 1 sa dopĺňa písmenami e), f) a g), ktoré znejú:

e) Fond národného majetku Slovenskej republiky,

f) Slovenský pozemkový fond,

g) záujmové združenie právnických osôb,2a) ktoré vytvorili obstarávatelia uvedení v písmenách a) až c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) § 20f Občianskeho zákonníka.“.

5. V § 3 ods. 2 sa za slovo „vplyv“ vkladajú slová „alebo ktorá má právo využívať osobitné práva pri vykonávaní svojich činností“.

6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „prevádzkuje verejné kanalizácie alebo čistiarne odpadových vôd,“.

7. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Osobitným právom právnickej osoby podľa odseku 2 sa rozumie získanie stavby, pozemku alebo práva k nemu na účel výstavby alebo opatrení vo verejnom záujme na základe vyvlastnenia alebo obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom alebo k stavbám.11a)

(5) Obstarávateľom je aj právnická osoba založená právnickou osobou uvedenou v odseku 2, ktorá podľa osobitného predpisu11b) zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a) a 11b) znejú:

11a) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

11b) § 22 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 4 sa vypúšťajú slová „a predložil ponuku alebo výkon“.

9. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

10. V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

11. V § 12 sa vypúšťajú vnútorné odkazy „(§ 40), (§ 43), (§ 47) a (§ 52)“.

12. V § 13 ods. 1 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „podlimitné“ sa vkladá čiarka a slová „podprahové s vyššou cenou alebo podprahové s nižšou cenou“.

13. V § 13 ods. 3 sa slová „v § 2 ods. 3 písm. p), r) a s)“ nahrádzajú slovami „v odseku 4 a 5“.

14. § 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podprahová s vyššou cenou, ak súčet predpokladaných cien rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez dane z pridanej hodnoty je nad 250 000 Sk, ale najviac 500 000 Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a prác s predpokladanou cenou bez dane z pridanej hodnoty nad 500 000 Sk, ale najviac 1 000 000 Sk počas trvania zmluvy a výkonov, ktorých súčet všetkých odmien a cien za ne je nad 250 000 Sk, ale najviac 500 000 Sk (ďalej len „podprahová metóda verejného obstarávania s vyššou cenou“). Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo s rokovacím konaním bez zverejnenia ustanovený v štvrtej hlave.

(5) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podprahová s nižšou cenou, ak súčet cien rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez dane z pridanej hodnoty je najviac 250 000 Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a prác, ktorých úhrnná cena bez dane z pridanej hodnoty počas trvania zmluvy je najviac 500 000 Sk, a výkonov, ktorých súčet všetkých odmien a cien za ne je najviac 250 000 Sk (ďalej len „podprahová metóda verejného obstarávania s nižšou cenou“). Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania rokovacím konaním bez zverejnenia ustanovený v štvrtej hlave .“.

15. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

16. V § 18 písm. b) sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „g)“.

17. V § 19 písm. b) sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „g)“.

18. V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno „g)“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

19. V § 24 ods. 1 v novooznačenom písmene g) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

20. V § 24 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie je v likvidácii,“.

21.V § 24 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) písm. c) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

22. V § 24 ods. 2 sa v novooznačenom písmene c) vypúšťajú slová „c) a“.

23. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno „e)“.

24. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

㤠24a

(1) Ak obstarávateľ alebo ním zriadená komisia zistí, že uchádzač alebo záujemca nepredložil niektorý z dokladov podľa § 24 ods. 2, vyzve ho na doplnenie týchto dokladov.

(2) Lehota, v ktorej má uchádzač alebo záujemca doplniť chýbajúci doklad, nesmie byť kratšia ako päť dní odo dňa doručenia žiadosti o doplnenie dokladu.

(3) Obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak v určenej lehote doklad obstarávateľovi nedoručí alebo ak chýbajúci doklad bol vyhotovený po výzve na doplnenie.“.

25. V § 25 ods. 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo opisom systému riadenia kvality“.

26. V § 25 ods. 4 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

27. V § 27 ods. 3 písm. b) sa za slová „lehota výstavby“ vkladá slovo „kvalita,“.

28. V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zábezpeka nesmie byť vyššia ako 5 000 000 Sk.“.

29. V § 28 ods. 2 prvej vete sa slová „v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania určí spôsob“ nahrádzajú slovami „v súťažných podkladoch určí podmienky“.

30. V § 28 ods. 3 sa slová „na oznámenie vybratej ponuky (ďalej len „lehota viazanosti ponúk“)“ nahrádzajú slovami „viazanosti ponúk“.

31. § 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Obstarávateľ vráti pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do 15 dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie, ak

a) uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a obstarávateľ ho vylúčil z vyhlásenej metódy verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu obstarávateľa,

b) vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 35 ods. 4, 5, 6 alebo 8 a uchádzač nepodal námietku proti postupu obstarávateľa alebo

c) zrušil vyhlásenú metódu verejného obstarávania podľa § 37 ods. 1 písm. d), e) alebo ods. 2.“.

32. V § 34 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

33. V § 35 odsek 1 znie:

(1) Obstarávateľ je povinný umožniť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, účasť na otváraní obálok s ponukami. Komisia zverejní obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk (§ 27). Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.“.

34. V § 35 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Obstarávateľ do siedmich dní odo dňa otvárania obálok s ponukami doručí všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, záznam z otvárania obálok. Záznam obsahuje zoznam uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk.“.

Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 14.

35. V § 35 novooznačenom odseku 12 písmeno b) znie:

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku s uvedením návrhov uchádzačov na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk,“.

36. V § 36 ods. 4 sa za slovo „a“ vkladajú slová „výsledok zverejní aj“.

37. V § 53 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Obstrávateľ v rokovacom konaní bez zverejnenia uskutoční výber uchádzača na základe informácií o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu.“.

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

38. V § 54 ods. 3 sa slová „§ 2 ods. 3 písm. r)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4 a 5“.

39. Za § 56 sa vkladá nová štvrtá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ HLAVA

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

§ 56a

(1) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou obstarávateľ postupuje podľa prvej až piatej hlavy druhej časti okrem § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 17 až 23, § 26 ods. 1, § 28 až 30, § 35 ods. 6 a 7, § 36 ods. 1 až 4, § 37 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 3, § 39 ods. 1 až 3, § 40 až 45, § 46 ods. 1 písm. d) a ods. 2 až 4, § 47 až 49, § 50 ods. 1 a 2 a ods. 6 písm. b), § 51, § 52 ods. 3 a 4, § 53 ods. 3 druhej vety, § 54 ods. 2 a § 56.

(2) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou obstarávateľ postupuje postupom pri rokovacom konaní bez zverejnenia a podľa § 56f a § 56g. Nepoužije § 52 a § 53 ods. 2 a 3.

Prvý diel

Postupy pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou

§ 56b

Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou obstarávateľ

a) určí predpokladanú cenu predmetu obstarávania podľa podmienok platných v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk alebo v deň odoslania výzvy na rokovanie,

b) vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady podľa § 25,

c) posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou,

d) uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu obstarávania, ktorým nesmie diskriminovať uchádzačov,

e) poskytne vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom; uchádzač môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,

f) môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; ak ju zriadi, postupuje podľa § 34,

g) postupuje pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponúk,

h) uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom a súčasne ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli; ak rozhodol o zrušení metódy verejného obstarávania, bezodkladne upovedomí o tejto skutočnosti všetkých uchádzačov alebo záujemcov a na ich požiadanie uvedie dôvody jej zrušenia,

i) určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na spracovanie ponúk a na vysvetľovanie podmienok a súťažných podkladov,

j) určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom,

k) uvedie pri obstarávaní výkonov vo výzve údaje primerane podľa § 54 ods. 4.

§ 56c

(1) Výzvu na predkladanie ponúk metódou užšej súťaže obstarávateľ pošle najmenej trom uchádzačom a zverejní verejne prístupným spôsobom. Na obsah výzvy sa vzťahuje obsah oznámenia o vyhlásení užšej súťaže uvedený v prílohe č. 2 okrem bodov 10, 12, 14, 16, 21 a 22 a obsah výzvy na predloženie ponuky podľa § 46 ods. 1 okrem písmena d).

(2) Obstarávateľ môže obmedziť počet uchádzačov v užšej súťaži najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve na predkladanie ponúk.

§ 56d

(1) Výzvu na rokovanie metódou rokovacieho konania so zverejnením obstarávateľ pošle najmenej trom záujemcom a zverejní verejne prístupným spôsobom. Na obsah výzvy sa vzťahuje obsah oznámenia o vyhlásení rokovacieho konania uvedený v prílohe č. 2 okrem bodov 9, 11, 13, 17 a 18.

(2) Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve na rokovanie.

(3) Obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na základe dokladov predložených na rokovaní.

(4) Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na rokovanie v priebehu rokovaní so záujemcami.

§ 56e

Obstarávateľ môže použiť metódu rokovacieho konania bez zverejnenia, ak je splnená aspoň jedna podmienka uvedená v § 52 ods. 1 a 2.

Druhý diel

Postup pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou

§ 56f

(1) Obstarávateľ pri rokovacom konaní bez zverejnenia postupuje podľa § 53 ods. 1 a uzavrie zmluvu s vybratým uchádzačom.

(2) Obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení podnikať na preukázanie splnenia podmienok účasti pri uzatváraní zmluvy na poskytnutie služieb alebo zmluvy na uskutočnenie prác; doklad o oprávnení podnikať netreba vyžadovať pri uzatváraní zmluvy na dodanie tovarov.

(3) Pri uzatváraní zmlúv sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

(4) Výsledok verejného obstarávania obstarávateľ nezverejňuje vo vestníku.

§ 56g

(1) Obstarávateľ nie je povinný v rokovacom konaní bez zverejnenia vykonávať činnosti prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie.

(2) Obstarávateľ eviduje všetky doklady z verejného obstarávania a uchováva ich štyri roky od uzavretia zmluvy.“.

Doterajšia štvrtá až šiesta hlava sa označujú ako piata až siedma hlava.

40. V § 71 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

41. V § 72 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a konanie zastaví.“.

42. V § 77 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) zoznam podnikateľov, ktorí boli vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov vedeného podľa § 73 z dôvodu uvedeného v § 76 ods. 1 písm. b) alebo c),“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

43. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠84a

Kontrola zjednodušeného postupu verejného obstarávania

(1) Kontrolu zjednodušeného postupu verejného obstarávania vykonáva orgán vnútornej kontroly obstarávateľa. Tým nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov.

(2) Úrad je oprávnený vykonať následný dohľad nad postupom obstarávateľa pri zjednodušenom postupe verejného obstarávania.

(3) Správnosť a úspešnosť verejného obstarávania sa posudzuje najmä podľa dosiahnutého výsledku pri dodržaní postupov určených týmto zákonom.

(4) Pri kontrole zjednodušeného postupu verejného obstarávania sa nepoužije § 87 a § 89 ods. 2.“.

44. Za § 86 sa vkladá § 86a, ktorý znie:

㤠86a

Proti postupu obstarávateľa pri zjednodušenom postupe verejného obstarávania nemožno podať námietky podľa § 86.“.

45. V § 90 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Úrad môže obstarávateľovi uložiť pokutu do výšky 10 % zmluvnej ceny predmetu obstarávania, ak nepostupoval podľa § 36 ods. 5, § 56b písm. d) a g), § 56c ods. 1 a § 56d ods. 1.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

46. V § 90 v novooznačenom odseku 3 sa za slovami „odseku 1“ vkladajú slová „a 2“.

47. V prílohe č. 2 sa vo všetkých prvých bodoch za slová „názov a sídlo“ vkladajú slová „identifikačné číslo organizácie,“.

48. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, A. Verejná súťaž, desiatom bode písmene a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „rok“ sa vkladajú slová „a hodina“.

49. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, A. Verejná súťaž, jedenásty bod znie: „Otváranie ponúk: dátum, hodina a miesto otvárania obálok s ponukami.“.

50. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, B. Užšia súťaž, desiatom bode písmene a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovom „rok“ sa vkladajú slová „a hodina“.

51. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, B. Užšia súťaž, jedenástom bode písmene a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovom „rok“ sa vkladajú slová „a hodina“.

52. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, B. Užšia súťaž, trinásty bod znie: „Otváranie ponúk: dátum, hodina a miesto otvárania obálok s ponukami.“.

53. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, C. Rokovacie konanie, deviatom bode písmene a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovom „rok“ sa vkladajú slová „a hodina“.

54. V prílohe č. 2 časti OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, C. Rokovacie konanie, desiaty bod znie: „Otváranie ponúk: predpokladaný dátum, hodina a miesto otvárania obálok s ponukami.“.

55. V prílohe č. 3 sa v bode 1 za slová „názov a sídlo,“ vkladajú slová „identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.