Oznámenie č. 552/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 217/2001
Platnosť od 22.12.2001 do31.12.2002
Zrušený 703/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

552

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 14. decembra 2001 č. 11/2001 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2000 č. 7/2000 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 456/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 30/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.