Oznámenie č. 551/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť pre rok 2002

Čiastka 217/2001
Platnosť od 22.12.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

551

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. decembra 2001, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť pre rok 2002.

Týmto výnosom sa mení index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2000, ktorý je prílohou č. 4 k výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. decembra 1999 č. 4430/A/1999, ktorým sa vydávajú pravidlá čerpania a zúčtovania poistného plateného štátom a Národným úradom práce a pravidlá hospodárenia s osobitným účtom povinného zdravotného poistenia.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.