550

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2001,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromných bezpečnostných službách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 6, § 14, § 16 ods. 3, § 32 ods. 10, § 34 ods. 6, § 40 ods. 5, § 42 ods. 7, § 44 ods. 6, § 47 ods. 3, § 53 ods. 2 a § 78 ods. 7 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z. a zákona č. 440/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Obsah kvalifikačnej skúšky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznámi obsahové zameranie kvalifikačnej skúšky spolu so zoznamom študijnej literatúry uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku najmenej 30 dní pred jej konaním; súčasne oznámi termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky.

§ 2

Náklady na kvalifikačnú skúšku

Paušálna výška nákladov na kvalifikačnú skúšku je 2 000 Sk. Uhrádza sa na osobitný účet ministerstva najneskôr ku dňu konania kvalifikačnej skúšky.

§ 3

Priebeh kvalifikačnej skúšky

(1) Kvalifikačná skúška sa vykonáva ústne.

(2) Uchádzač o kvalifikačnú skúšku si žrebuje dve skúšobné otázky; na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Kvalifikačná skúška trvá najdlhšie 30 minút.

§ 4

Činnosť skúšobnej komisie

(1) Skúšobná komisia vypracuje o priebehu kvalifikačnej skúšky protokol, v ktorom uvedie titul, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu absolventa kvalifikačnej skúšky a výsledok kvalifikačnej skúšky.

(2) Vedomosti uchádzača o kvalifikačnú skúšku sa hodnotia takto:

a) vyhovel, ak preukázal odborné vedomosti v potrebnom rozsahu,

b) nevyhovel, ak nepreukázal odborné vedomosti v potrebnom rozsahu.

(3) Skúšobná komisia sa uznáša väčšinou hlasov členov komisie.

(4) Uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na kvalifikačnú skúšku nemohol dostaviť zo závažných dôvodov a preukázal ich ministerstvu do troch dní od určeného termínu kvalifikačnej skúšky, určí ministerstvo náhradný termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky, a to najmenej 30 dní pred jej konaním.

(5) Uchádzač o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na kvalifikačnú skúšku nedostavil bez riadneho ospravedlnenia, môže vykonať kvalifikačnú skúšku iba na základe novej prihlášky. Novú prihlášku môže podať až po uplynutí jedného roka od určeného termínu kvalifikačnej skúšky, na ktorú sa nedostavil bez riadneho ospravedlnenia.

§ 5

Vylúčenie z kvalifikačnej skúšky

Ak sa uchádzač o kvalifikačnú skúšku správa nedisciplinovane alebo nedovoleným spôsobom, predseda skúšobnej komisie môže uchádzača o kvalifikačnú skúšku z kvalifikačnej skúšky vylúčiť. Za nedisciplinovaný alebo nedovolený spôsob správania sa považuje

a) používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie skúšky,

b) získavanie informácií od iných uchádzačov o kvalifikačnú skúšku alebo od iných osôb,

c) poskytovanie informácií iným uchádzačom o kvalifikačnú skúšku,

d) vyrušovanie alebo marenie priebehu kvalifikačnej skúšky.

§ 6

Opravná kvalifikačná skúška

O opravnej kvalifikačnej skúške platia primerane ustanovenia § 1 až 5.

Vzor žiadosti o udelenie licencie, požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty a vzory licencií

§ 7

Vzor žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby alebo detektívnej služby (ďalej len „bezpečnostná služba“) je uvedený v prílohe č. 1.

§ 8

(1) Na farebnom vyobrazení rovnošaty je pohľad na rovnošatu na kontrastnom pozadí

a) z prednej strany,

b) z obidvoch bočných strán,

c) zo zadnej strany.

(2) Vyobrazenie podľa odseku 1 má rozmer najmenej 9 x 13 cm. Ak má rovnošata rôzne obmeny, farebné vyobrazenie je vyhotovené vo všetkých obmenách.

§ 9

Vzory licencií sú uvedené v prílohách č. 2 až 7.

§ 10

Prihláška na skúšku

(1) Prihláška na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania (ďalej len „uchádzač“), obsahuje

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu uchádzača, ktorý je prihlásený na skúšku,

b) údaj o čase a mieste konania odbornej prípravy s vyhlásením, že bola zabezpečená podľa § 17 ods. 2 a 3,

c) návrh na miesto a čas konania skúšky,

d) doklad o zaplatení správneho poplatku za vykonanie skúšky a

e) údaj, či sa uchádzač prihlasuje na prvú skúšku alebo na opravnú skúšku.

(2) Poradie prihlášky na vykonanie skúšky sa určuje dňom, keď bola prihláška doručená ministerstvu. Počet uchádzačov o vykonanie skúšky v jednom dni určuje ministerstvo.

§ 11

Skúšobná komisia

(1) Jeden skúšobný komisár skúšobnej komisie je príslušníkom krajského riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta konania skúšky z pracoviska plniaceho úlohy na úseku súkromných bezpečnostných služieb, druhý skúšobný komisár je príslušníkom okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta konania skúšky.

(2) Skúšobná komisia umožní uchádzačovi na jeho žiadosť nahliadnuť do zápisnice o vykonaní skúšky.

§ 12

Priebeh a obsah skúšky

(1) Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť uchádzača, absolvovanie odbornej prípravy, zaplatenie správneho poplatku a poučí ho o spôsobe vykonania skúšky.

(2) Skúška má dve časti, písomný test a ústnu časť. Obidve časti skúšky sa konajú v jednom dni. Ak uchádzač z písomného testu nevyhovel, k ústnej časti skúšky sa nepripustí.

§ 13

Písomný test

(1) Písomný test obsahuje 24 otázok s tromi alternatívami odpovedí, z ktorých jedna je správna. Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o priebehu skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „zápisnica“). Jednotlivé odpovede sa hodnotia podľa náročnosti jedným bodom až tromi bodmi. Čas na vypracovanie testu je 40 minút vrátane času na uvedenie osobných údajov do zápisnice.

(2) Uchádzač opravu označenej odpovede vykoná zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením krížikom novej odpovede. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri tých otázkach, ktoré majú najnižšie poradové číslo.

§ 14

Ústna časť skúšky

(1) Na ústnej časti skúšky si uchádzač vyžrebuje súbor dvoch otázok. Čas na prípravu je 15 minút; tento čas možno so súhlasom uchádzača skrátiť. Skúška trvá najdlhšie 30 minút.

(2) Po začatí ústnej časti skúšky v miestnosti, kde sa skúška vykonáva (ďalej len „miestnosť“), zostanú dvaja uchádzači. Keď jeden z uchádzačov je pripravený odpovedať, do miestnosti vstúpi a začne sa pripravovať ďalší uchádzač. Do miestnosti vstúpi a začne sa pripravovať ďalší uchádzač, keď jeden z uchádzačov skončil odpoveď. Ak uchádzač na odpoveď nevyužije ustanovený čas na prípravu, predseda skúšobnej komisie môže povoliť, že na ústnu skúšku sa budú súčasne pripravovať traja uchádzači. Poradie, v akom budú uchádzači odpovedať, si určia sami.

(3) Uchádzač oznámi skúšobnej komisii číslo súboru otázok, otázky si prečíta a oznámi skúšobnej komisii, či porozumel otázkam.

(4) Pri odpovedi môže uchádzač nazerať do svojich poznámok z písomnej prípravy alebo môže odpoveď pripravenú počas prípravy prečítať. Poradie, v akom bude uchádzač odpovedať na otázky, si určí sám.

(5) Okrem vyžrebovaných otázok môžu členovia skúšobnej komisie položiť uchádzačovi doplňujúce otázky, ak odpoveď je neúplná alebo nepresná a nemožno jednoznačne rozhodnúť, či uchádzač pri ústnej časti skúšky vyhovel alebo nevyhovel.

§ 15

Hodnotenie skúšky

(1) Skúška sa hodnotí slovným vyjadrením vyhovel, alebo nevyhovel. Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal najmenej 80 % bodov z písomného testu a pri ústnej časti skúšky preukázal odborné vedomosti; inak nevyhovel. Rovnako nevyhovel, ak bol zo skúšky vylúčený.

(2) Predseda skúšobnej komisie oznámi výsledok skúšky uchádzačovi po skončení skúšky všetkých uchádzačov prihlásených na skúšku v tom istom dni.

(3) O vylúčení zo skúšky platí primerane ustanovenie § 5.

§ 16

Opravná skúška

(1) Ak uchádzač nevyhovie na skúške, má právo vykonať opravnú skúšku, ak nevyhovie ani na opravnej skúške, má právo vykonať druhú opravnú skúšku. Opravnú skúšku alebo druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov od predchádzajúcej skúšky.

(2) Ak uchádzač nevyhovie ani na druhej opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní kurzu odbornej prípravy.

(3) Novú prihlášku na skúšku môže podať až po uplynutí jedného roka od vykonania skúšky alebo opravnej skúšky.

(4) Na opravnú skúšku a na druhú opravnú skúšku sa primerane vzťahujú § 10 až 15.

§ 17

Odborná príprava

(1) Akreditovaná osoba zabezpečí odbornú prípravu najmenej v tomto rozsahu:

a) základy právneho poriadku Slovenskej republiky 4 hodiny

b) Ústava Slovenskej republiky 3 hodiny

c) právna ochrana ľudských práv a slobôd 2 hodiny

d) právne predpisy v oblasti súkromných bezpečnostných služieb 6 hodín

e) základy trestného práva 8 hodín

f) základy kriminalistiky 4 hodiny

g) zákon o priestupkoch a správne konanie 5 hodín

h) zákon o Policajnom zbore, zákon o Železničnej polícii, zákon o Vojenskej polícii a zákon o obecnej polícii 5 hodín

i) právne a taktické aspekty pri vykonávaní zásahov 6 hodín

j) praktický výcvik taktiky a techniky zásahov 8 hodín

k) poskytovanie prvej pomoci 3 hodiny

l) požiarna príprava 2 hodiny.

(2) Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

(3) Odbornú prípravu vykonáva len

a) osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore bezpečnostné služby s päťročnou praxou v odbore právo alebo päťročnou bezpečnostnou praxou, ak ide o predmety uvedené v odseku 1 písm. a) až j),

b) absolvent lekárskej fakulty alebo zdravotnícky inštruktor Slovenského červeného kríža, ak ide o predmet uvedený v odseku 1 písm. k),

c) absolvent ukončeného štúdia v odbore požiarna ochrana s päťročnou praxou v tomto odbore alebo technik požiarnej ochrany s desaťročnou praxou v tomto odbore, ak ide o predmet uvedený v odseku 1 písm. l).

(4) O skončení odbornej prípravy akreditovaná osoba vydá absolventovi potvrdenie, ktoré obsahuje

a) obchodné meno akreditovanej osoby, číslo licencie,

b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia absolventa,

c) termín vykonania odbornej prípravy,

d) podpis akreditovanej osoby a odtlačok akreditačnej pečiatky.

§ 18

Preukaz odbornej spôsobilosti

Preukaz odbornej spôsobilosti je tlačivo s rozmermi 99 x 68 mm. Vzor preukazu odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 8.

§ 19

Vzor identifikačného preukazu a rovnošatového znaku

(1) Identifikačný preukaz je biele tlačivo s čiernou predtlačou s rozmermi 99 x 68 mm, ktoré sa po čitateľnom vyplnení ustanovených údajov čiernym písmom a nalepení fotografie zataví do priehľadnej bezfarebnej termoplastovej fólie. Fotografia na identifikačnom preukaze je zhotovená na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 30 x 35 mm a zobrazuje skutočnú podobu osoby v trojštvrťovom profile. Výška vyhotovenia priezviska je najmenej 10 mm. Vzor identifikačného preukazu je uvedený v prílohe č. 9.

(2) Rovnošatový znak je elipsovitého tvaru s pozdĺžnou osou dlhou najmenej 70 mm a najviac 90 mm a so zvislou osou dlhou najmenej 50 mm a najviac 60 mm. Na okraji rovnošatového znaku je po celom obvode farebne oddelený pás, v ktorého hornej časti je nápis SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA; ak ide o vlastnú ochranu, je nápis VLASTNÁ OCHRANA. V strede rovnošatového znaku sa písmenami veľkými najmenej 20 mm zhotoví skratka SBS, pod ktorou môže byť uvedený názov súkromnej bezpečnostnej služby; ak ide o vlastnú ochranu, skratka VO, pod ktorou môže byť uvedený názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vlastnú ochranu prevádzkuje. Názov súkromnej bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany sa vyhotoví menšími písmenami ako skratka SBS alebo VO. Písmená sa vyhotovujú v kontrastnom odlíšení od podkladu.

(3) Rovnošatový znak uvedený v odseku 2 sa viditeľne umiestňuje v kontrastnom vyhotovení k rovnošate na jej ľavej strane vo výške pŕs tak, aby sa vzájomne neprekrýval s iným označením na rovnošate.

(4) Vzor rovnošatového znaku, ktorým sa označuje, že ide o súkromnú bezpečnostnú službu, je uvedený v prílohe č. 10. Vzor rovnošatového znaku, ktorým sa označuje, že ide o vlastnú ochranu, je uvedený v prílohe č. 11.

§ 20

Evidencia zmlúv

(1) Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v evidencii zmlúv vedie tieto údaje:

a) číslo zmluvy,

b) obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu,

c) druh služby a dátum poskytovania služby,

d) ak ide o detektívnu službu, meno, priezvisko a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom pátrania, ktorá plnila zmluvu,

e) druh a identifikačné čísla vecných bezpečnostných prostriedkov alebo iných technických prostriedkov používaných pri plnení zmluvy.

(2) Zmluvy sa ukladajú v samostatnom zväzku. Záverečné správy o plnení zmluvy tvoria prílohu zmluvy. Zmeny údajov podľa odseku 1 sa uvádzajú v prílohe k zmluve v poradí, ako po sebe nasledujú.

(3) Údaje uvedené v odseku 1 písm. e) nemusí viesť v evidencii prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý ich vedie podľa § 23.

§ 21

Vzor výkazu

Vzor výkazu štatistických údajov je uvedený v prílohe č. 12.

§ 22

Evidencia osôb

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v samostatnej evidencii osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vedie

a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výkonu práce dojednané v pracovnej zmluve, dátum a dôvod skončenia pracovného pomeru,

b) číslo preukazu odbornej spôsobilosti,

c) číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania; rovnaké číslo nesmie byť pridelené inej osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania.

§ 23

Evidencia používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby vedie v evidencii používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov

a) jednotlivé druhy vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov určených na plnenie úloh fyzickej ochrany alebo pátrania,

b) dátum zaobstarania každého z týchto prostriedkov, dátum skončenia jeho používania,

c) identifikačné číslo vecného bezpečnostného prostriedku a iného technického prostriedku, ktoré je nezmazateľne vyznačené (napríklad vyryté, vypálené, vyleptané, navarené, vyrazené) na tomto prostriedku,

d) meno, priezvisko, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol vecný bezpečnostný prostriedok alebo iný technický prostriedok pridelený, dátum a čas jeho pridelenia a vrátenia,

e) strážený objekt, pri ktorého ochrane sa vecný bezpečnostný prostriedok alebo iný technický prostriedok používa; v takomto prípade sa nevedie evidencia podľa písmena d).

§ 24

Evidencia služieb

(1) Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie

a) dátum služby, druh služby, časové vymedzenie služby,

b) miesto výkonu služby (označenie objektu, stanovišťa),

c) meno, priezvisko, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany,

d) druh a identifikačné čísla vecných bezpečnostných prostriedkov alebo iných technických prostriedkov používaných na zabezpečenie výkonu služby.

(2) Prevádzkovateľ strážnej služby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej šesť hodín pred začiatkom služby. Ak dôjde k zmene údajov uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak, aby pôvodné údaje zostali čitateľné.

§ 25

Evidencia zásahov

(1) Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v evidencii zásahov vedie

a) dátum služby a druh služby v členení podľa jednotlivých foriem strážnej služby, detektívnej služby alebo vlastnej ochrany,

b) presný čas a dôvod zásahu,

c) meno, priezvisko, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorá zásah vykonala alebo sa na ňom zúčastnila,

d) vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu a ich identifikačné čísla,

e) meno, priezvisko, titul, rodné číslo a miesto pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto osoba bola zistená,

f) výsledok zásahu,

g) dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru, číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorá zásah oznámila.

(2) O zásahu, pri ktorom bola použitá strelná zbraň, vecné bezpečnostné prostriedky alebo pri ktorom došlo k poraneniu osoby alebo usmrteniu osoby, zakročujúca osoba vyhotoví a vlastnoručne podpíše záznam, v ktorom uvedie priebeh zásahu a všetky údaje ustanovené v odseku 1.

§ 26

Inšpekčná kniha dozoru

(1) V inšpekčnej knihe dozoru sú dva po sebe nasledujúce listy označené rovnakým poradovým číslom. Uvádza sa v nej záznam o výkone štátneho dozoru alebo kontroly. Inšpekčná kniha dozoru sa vedie s pevnou nerozoberateľnou väzbou, ktorá obsahuje tieto údaje:

a) dátum vykonania štátneho dozoru alebo kontroly,

b) miesto vykonania štátneho dozoru alebo kontroly,

c) údaje o osobách, ktoré štátny dozor alebo kontrolu vykonávali,

d) údaje o osobách, ktoré boli prítomné pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly,

e) zistenie štátneho dozoru alebo kontroly,

f) podpis osôb vykonávajúcich štátny dozor alebo kontrolu a podpis osôb prítomných pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly.

(2) Kópiu záznamu o výkone štátneho dozoru alebo kontroly zamestnanec alebo príslušník orgánu dozoru, alebo príslušník Policajného zboru vyberie z inšpekčnej knihy dozoru na ďalšie konanie.

§ 27

Spoločné ustanovenia

(1) Evidencie podľa § 20, 22 až 25 sa vedú v knihách, v ktorých sú listy očíslované a previazané špagátom, ktorý je na vnútornú stranu obalu knihy prilepený lepiacou páskou. Na lepiacej páske je vyhotovený podpis prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou, s odtlačkom pečiatky, ak má prevádzkovateľ pečiatku, tak, aby najmenej jednou tretinou podpis aj odtlačok pečiatky presahovali na vnútornú stranu obalu knihy. Na vnútornej strane obalu knihy sa uvádza, koľko kniha obsahuje listov a kedy bola daná do používania, a na konci sa uvedie meno, priezvisko a podpis prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou.

(2) Evidencie uvedené v § 22 až 25 a inšpekčná kniha dozoru sa vedú počas celej doby činnosti bezpečnostnej služby.

(3) Evidencie uvedené v § 20, 22 a 23 sa vedú v sídle prevádzkovateľa. Evidencie uvedené v § 24 a 25 a inšpekčná kniha dozoru sa vedú v prevádzke (stráženom objekte). Na vonkajšej strane obalu knihy sa uvedie, pre ktorého prevádzkovateľa a pre ktorú prevádzku (strážený objekt) sa kniha vedie.

(4) Evidencie a inšpekčná kniha dozoru vedené podľa odseku 2 sa uchovávajú päť nasledujúcich rokov po vykonanom poslednom zápise v sídle prevádzkovateľa.

§ 28

Žiadosť o udelenie akreditácie

(1) Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje

a) meno, priezvisko, titul (doklad o nadobudnutom vzdelaní), dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie (ďalej len „žiadateľ“),

b) v prípade, ak je vedením školiaceho zariadenia poverená osoba iná ako akreditovaná osoba, jej meno, priezvisko, titul (doklad o nadobudnutom vzdelaní), dátum a miesto narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,

c) dátum začatia vykonávania odbornej prípravy,

d) dátum skončenia vykonávania odbornej prípravy, ak žiadateľ mieni vykonávať túto činnosť po dobu určitú,

e) miesto vykonávania odbornej prípravy,

f) kapacitu školiaceho zariadenia.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

a) doklad osvedčujúci jeho užívacie právo k stavbe, v ktorej sa má vykonávať odborná príprava,

b) záväzný prísľub osôb, ktoré budú vykonávať odbornú prípravu, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok na vykonávanie odbornej prípravy podľa § 17 ods. 3,

c) koncepciu odbornej prípravy a učebný plán,

d) doklad o zaplatení správneho poplatku.

§ 29

Akreditačné konanie

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba žiadajúca o udelenie akreditácie odôvodní pri akreditačnom konaní predloženú koncepciu odbornej prípravy a učebné plány.

(2) Akreditačná komisia rozhoduje o stanovisku k udeleniu akreditácie hlasovaním; pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.


§ 30

Prechodné ustanovenia

(1) Rovnošatový znak vlastnej ochrany označený nápisom SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA možno používať do 31. decembra 2002.

(2) Identifikačné preukazy vydané podľa doterajších predpisov možno používať do 31. decembra 2002.

§ 30a

Identifikačné preukazy a inšpekčné knihy dozoru, ktoré boli vydané do 29. februára 2004 a nie sú v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky, možno používať do 31. marca 2004.

§ 31

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 25/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách.

§ 32

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Ivan Šimko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor žiadosti o udelenie licencie

Príloha č. 2 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. FS

Príloha č. 3 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. PS

Príloha č. 4 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č. FD

Príloha č. 5 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č. PD

Príloha č. 6 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany č. FV

Príloha č. 7 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany č. PV

Príloha č. 8 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor preukazu odbornej spôsobilosti

Príloha č. 9 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor identifikačného preukazu strážnej a detektívnej služby

Príloha č. 10 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

VZOR ROVNOŠATOVÉHO ZNAKU SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

Vzor rovnošatového znaku súkromnej bezpečnostnej služby

Príloha č. 11 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

VZOR ROVNOŠATOVÉHO ZNAKU VLASTNEJ OCHRANY

Vzor rovnošatového znaku vlastnej ochrany

Príloha č. 12 k vyhláške č. 550/2001 Z. z.

Vzor výkazu štatistických údajov o SBS za rok