Oznámenie č. 541/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Čadca – Mosty u Jablunkova a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Žilina – Český Těšín a späť

Čiastka 216/2001
Platnosť od 21.12.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

541

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Čadca – Mosty u Jablunkova a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Žilina – Český Těšín a späť.

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Čadca – Mosty u Jablunkova a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Žilina – Český Těšín a späť

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pre železničný hraničný priechod Čadca – Mosty u Jablunkova bude na území Slovenskej republiky zriadené české hraničné vybavovacie miesto v železničných staniciach Čadca a Žilina a na území Českej republiky slovenské hraničné vybavovacie miesto v železničných staniciach Český Těšín a Mosty u Jablunkova.

Článok 2

Vybavovací priestor v zmysle článku 2 písm. e) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999, zahŕňa:

a) plochy, zariadenia a priestory spoločne užívané kontrolnými orgánmi obidvoch štátov, a to

1. v železničnej stanici Čadca

– I. nástupište, ktoré je medzi prijímacou budovou a 7. koľajou,

– II. nástupište, ktoré je medzi 3. a 5. koľajou,

– III. nástupište, ktoré je medzi 1. a 2. koľajou,

– 1., 1.k, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 14., 16., 101. a 103. dopravnú koľaj,

– 3.a, 5.a, 5.b, 7.a, 16.a, 16.b, 18., 20., 22., 102., 104., 105. a 107. manipulačnú koľaj, koľaje rušňového depa a správkovú koľaj stanice technickej kontroly,

– nakladaciu rampu pri 7.a koľaji,

– priestor určený na vykládku a nakládku pri 102., 104. a 22. koľaji,

– spojovacie chodby a sociálne miestnosti v priestoroch hlavnej administratívnej budovy,

2. v železničnej stanici Žilina

– I., II., III. a IV. nástupište železničnej stanice,

– vestibul a spojovacie chodby v hlavnej budove železničnej stanice,

3. v železničnej stanici Český Těšín

– spojovacie komunikácie,

– vstupnú halu staničnej budovy,

– I., II., III. a IV. nástupište osobnej železničnej stanice,

4. v železničnej stanici Mosty u Jablunkova

– celé koľajisko v železničnej stanici, t. j. 1., 2., 3., 4. a 5. koľaj,

– nástupištia,

– oplotený priestor železničnej stanice vrátane spoločných priestorov budov v colnom priestore,

b) zariadenia a priestory užívané výhradne

1. slovenskými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Český Těšín, a to

– miestnosť na 1. poschodí budovy Colného úradu Český Těšín,

2. slovenskými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Mosty u Jablunkova, a to

– miestnosť na prízemí hlavnej staničnej budovy,

3. českými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Čadca, a to

– miestnosť na prízemí hlavnej administratívnej budovy,

– miestnosti na 1. poschodí hlavnej administratívnej budovy č. 227, 228, 230, 235, 245,

– miestnosti na 2. poschodí hlavnej administratívnej budovy č. 303, 305,

– dve miestnosti pre českú veterinárnu správu,

– miestnosť pre českú rastlinnolekársku správu,

4. českými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Žilina, a to

– miestnosť č. 2 na prízemí administratívnej budovy Železníc Slovenskej republiky,

c) trasu Žilina – Český Těšín a späť na spoločné hraničné vybavovanie počas jazdy vo vlakoch.

Článok 3

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola táto dohoda podpísaná.

(2) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

(4) Nezávisle od výpovede sa skončí platnosť tejto dohody, ak sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999.

Dané v Bratislave 2. októbra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Zdeněk Richter v. r.