Oznámenie č. 54/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky

Čiastka 21/2001
Platnosť od 15.02.2001 do31.12.2001
Zrušený 590/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

54

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 5 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. januára 2001 č. 6/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky, ktorá bude zriadená na území Slovenskej republiky, minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zriaďujúcou zahraničnou bankou svojej pobočke, čo sa rozumie trvale poskytnutými finančnými prostriedkami a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998 č. 6, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky (oznámenie č. 211/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 7/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.