Oznámenie č. 539/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Bratislava – Kúty – Břeclav a späť

Čiastka 214/2001
Platnosť od 20.12.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

539

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Bratislava – Kúty – Břeclav a späť.

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Bratislava – Kúty – Břeclav a späť

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pre železničný hraničný priechod Kúty – Lanžhot bude na území Slovenskej republiky zriadené české hraničné vybavovacie miesto v železničných staniciach Kúty a Bratislava-hlavná stanica a na území Českej republiky slovenské hraničné vybavovacie miesto v železničnej stanici Břeclav.

Článok 2

Vybavovací priestor v zmysle článku 2 písm. e) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999, zahŕňa:

a) plochy, zariadenia a priestory spoločne užívané kontrolnými orgánmi obidvoch štátov, a to

1. v železničnej stanici Kúty

– nástupište železničnej stanice,

– staničné koľajisko ohraničené v smere:

– Lanžhot, Gbely návestidlami S, 2S, GS,

– Sekule, Šaštín-Stráže návestidlami 1L, L, ŠL,

– baňa Čáry návestidlom Se 11,

– rampu pred skladiskom,

– spojovacie komunikácie medzi budovami železničnej stanice,

– vestibul železničnej stanice,

– spojovacie chodby v budove ústredného stavadla,

– kuchyňu a dve miestnosti na 5. podlaží budovy ústredného stavadla,

2. v železničnej stanici Bratislava-hlavná stanica

– I., II., III. a IV. nástupište, vestibul a spojovacie chodby v hlavnej budove železničnej stanice,

– miestnosť v pravom krídle hlavnej budovy železničnej stanice,

3. v železničnej stanici Břeclav

– spojovacie komunikácie,

– vstupnú halu staničnej budovy,

– I., II., III. a IV. nástupište osobnej stanice,

– 1., 2., 5., 6., 7., 9. a 11. koľaj v úsekoch priľahlých k plochám upraveným na nástup a výstup jednotlivých nástupíšť,

b) zariadenia a priestory užívané výhradne

1. slovenskými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Břeclav, a to

– dve miestnosti v ubytovni Českých dráh – „Kasárna“,

2. českými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Kúty, a to

– desať miestností a priľahlé sociálne zariadenia na 2. podlaží budovy ústredného stavadla,

– tri miestnosti a priľahlé sociálne zariadenia na 5. podlaží budovy ústredného stavadla,

– miestnosť na prízemí v hlavnej staničnej budove,

c) trasu Bratislava – Kúty – Břeclav a späť na spoločné hraničné vybavovanie počas jazdy vo vlakoch.

Článok 3

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola táto dohoda podpísaná.

(2) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

(4) Nezávisle od výpovede sa skončí platnosť tejto dohody, ak sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999.

Dané v Bratislave 2. októbra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Zdeněk Richter v. r.