Oznámenie č. 537/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského hraničného vybavovacieho miesta na území Českej republiky na cestnom hraničnom priechode Drietoma – Starý Hrozenkov

Čiastka 214/2001
Platnosť od 20.12.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

537

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského hraničného vybavovacieho miesta na území Českej republiky na cestnom hraničnom priechode Drietoma – Starý Hrozenkov.

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského hraničného vybavovacieho miesta na území Českej republiky na cestnom hraničnom priechode Drietoma – Starý Hrozenkov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na cestnom hraničnom priechode Drietoma – Starý Hrozenkov bude na území Českej republiky zriadené slovenské hraničné vybavovacie miesto.

Článok 2

Vybavovací priestor v zmysle článku 2 písm. e) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999, zahŕňa

a) plochy, zariadenia a priestory spoločne užívané kontrolnými orgánmi obidvoch štátov, a to

– úsek cesty č. E 50 od spoločnej štátnej hranice až k hraničnému vybavovaciemu miestu,

– plochu, ktorá je vymedzená označením „colný priestor“,

– plochy vybavovacích hál na prízemí obidvoch hlavných budov,

– kontrolnú halu na vykonávanie prehliadok vozidiel vrátane sociálneho zariadenia a technického vybavenia (žeriav, paletové vozíky, viazacie prostriedky a pod.),

– koterec pre psov,

– rampy na kontrolu nákladných vozidiel,

b) zariadenia a priestory užívané výhradne slovenskými kontrolnými orgánmi, a to

– miestnosti v suteréne, na prízemí a na 1. poschodí v ľavej časti hlavnej budovy určenej pre slovenské kontrolné orgány vrátane schodísk a spojovacích chodieb,

– vybavovacie priečinky v ľavej časti vybavovacej haly na prízemí hlavnej budovy určenej pre slovenské kontrolné orgány,

– vybavovací priečinok vrátane priľahlej kancelárie v pravej časti vybavovacej haly na prízemí hlavnej budovy určenej pre české kontrolné orgány,

– 3. kontrolnú bunku v smere z Českej republiky na pracovisku „kamióny – vývoz“ z Českej republiky,

– 4. kontrolná bunka v smere z Českej republiky v jazdných pruhoch určených pre autobusy vystupujúce z Českej republiky,

– 2. kontrolná bunka v smere z Českej republiky v jazdných pruhoch určených pre osobné automobily,

– 2. kontrolná bunka v smere z Českej republiky v jazdných pruhoch určených pre autobusy vstupujúce do Českej republiky,

– miestnosť v ľavej časti kontrolnej haly na dôkladnú prehliadku vozidiel,

– ľavá časť kontrolnej bunky pri vjazde na odstavné parkovisko nákladných vozidiel vystupujúcich z Českej republiky,

– odstavné plochy priliehajúce k ľavej časti hlavnej budovy určenej pre slovenské kontrolné orgány.

Článok 3

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola táto dohoda podpísaná.

(2) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

(4) Nezávisle od výpovede sa skončí platnosť tejto dohody, ak sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999.

Dané v Bratislave 2. októbra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Zdeněk Richter v. r.