Oznámenie č. 536/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Čiastka 214/2001
Platnosť od 20.12.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

536

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec – Mosty u Jablunkova.

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec – Mosty u Jablunkova

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na cestnom hraničnom priechode Svrčinovec – Mosty u Jablunkova bude na území Slovenskej republiky zriadené české hraničné vybavovacie miesto a na území Českej republiky slovenské hraničné vybavovacie miesto.

Článok 2

Vybavovací priestor v zmysle článku 2 písm. e) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999, zahŕňa:

a) plochy, zariadenia a priestory spoločne užívané kontrolnými orgánmi obidvoch štátov, a to

1. na území Slovenskej republiky

– úsek štátnej cesty E 75 od spoločnej štátnej hranice až k hraničnému vybavovaciemu miestu,

– plochu, ktorá je vymedzená označením „colný priestor“,

– halu na prízemí hlavnej budovy,

– sociálne zariadenia v severnej časti prízemia hlavnej budovy,

– kuchynku v južnej časti prízemia hlavnej budovy,

– odstavné miesta pre osobné vozidlá pri južnej bočnej stene hlavnej budovy,

– bunku na pracovisku osobnej dopravy oproti čelnej stene hlavnej budovy,

2. na území Českej republiky

– úsek cesty č. I/11 (E 75) od spoločnej štátnej hranice až k hraničnému vybavovaciemu miestu a jazdný pruh pre nákladné vozidlá východne od tejto cesty,

– plochu, ktorá je vymedzená označením „colný priestor“,

– halu v prízemí hlavnej budovy,

– odstavné miesta pre osobné vozidlá za hlavnou budovou,

– miestnosť na prípravu stravy a služobné WC v hlavnej budove,

– spojovacie chodby v hlavnej budove,

– prístupovú komunikáciu k budove váhy,

– vstupný priestor v budove váhy vrátane služobného WC a sociálneho zariadenia,

– halu s montážnou jamou na prehliadky vozidiel v smere vstupu do Českej republiky,

– koterec pre služobných psov,

b) zariadenia a priestory užívané výhradne

1. českými kontrolnými orgánmi na území Slovenskej republiky, a to

– miestnosť v priestoroch váhy,

– dve miestnosti v severnej časti prízemia hlavnej budovy,

– dve miestnosti v severnej časti poschodia hlavnej budovy,

– po jednej miestnosti na 1. a 2. poschodí v priestoroch budovy pri cestnej komunikácii,

2. slovenskými kontrolnými orgánmi na území Českej republiky, a to

– šatne a sociálne zariadenia vrátane spŕch v suteréne hlavnej budovy,

– prevádzkové kancelárie v prízemí hlavnej budovy,

– bunky uprostred jazdných pruhov osobnej a autobusovej dopravy,

– prevádzkové kancelárie v budove váhy.

Článok 3

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola táto dohoda podpísaná.

(2) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnenia sa musia urobiť písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

(4) Nezávisle od výpovede sa skončí platnosť tejto dohody, ak sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999.

Dané v Bratislave 2. októbra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Zdeněk Richter v. r.