Oznámenie č. 535/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Brodské – Břeclav (D2)

Čiastka 214/2001
Platnosť od 20.12.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

535

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom hraničnom priechode Brodské – Břeclav (D2).

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta na cestnom
hraničnom priechode Brodské – Břeclav (D2)

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na cestnom hraničnom priechode Brodské – Břeclav (D2) bude na území Slovenskej republiky zriadené české hraničné vybavovacie miesto a na území Českej republiky slovenské hraničné vybavovacie miesto.

Článok 2

Vybavovací priestor v zmysle článku 2 písm. e) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999, zahŕňa:

a) plochy, zariadenia a priestory spoločne užívané kontrolnými orgánmi obidvoch štátov, a to

1. na území Slovenskej republiky

– úsek diaľnice D2, E 65 od 60,9 do 61,7 km,

– plochu, ktorá je vymedzená označením „colný priestor“,

– spojovaciu chodbu v budove na veterinárnu a rastlinnolekársku službu,

– dve rampy pri odstavnom parkovisku pre nákladnú dopravu,

– sociálne zariadenie v blízkosti priestoru na vybavovanie osobnej dopravy,

2. na území Českej republiky

– úsek diaľnice D2, E 65 od 55,6 do 56,2 km,

– plochu, ktorá je vymedzená označením „colný priestor“,

– priestory a spojovacie chodby na prízemí budovy colného úradu, ktoré slúžia aj verejnosti,

– schodisko a spojovacie chodby v suteréne budovy colného úradu,

– dve rampy pod zastrešením na kontrolu nákladných vozidiel,

b) zariadenia a priestory užívané výhradne

1. českými kontrolnými orgánmi na území Slovenskej republiky, a to

– štyri miestnosti v budove na veterinárnu a rastlinnolekársku službu a k nim príslušné sociálne zariadenia,

– trojbunku na mieste na vybavovanie osobnej dopravy,

2. slovenskými kontrolnými orgánmi na území Českej republiky, a to

– dve vybavovacie bunky pod zastrešením v smere vstupu do Českej republiky na kontrolu osobných vozidiel,

– deväť miestností vrátane sociálnych zariadení na prízemí budovy colného úradu,

– šatne, sklady a sociálne zariadenie v suteréne budovy colného úradu.

Článok 3

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola táto dohoda podpísaná.

(2) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

(4) Nezávisle od výpovede sa skončí platnosť tejto dohody, ak sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999.

Dané v Bratislave 2. októbra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Zdeněk Richter v. r.