Vyhláška č. 532/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.

Čiastka 212/2001
Platnosť od 20.12.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2003
Zrušený 558/2003 Z. z.

532

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 26. novembra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákona č. 395/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa slová „dolný alebo na“ nahrádzajú slovom „pravý“ a za slová „skla motorového vozidla“ sa vkladajú slová „alebo prvého vozidla jazdnej súpravy“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 6 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 ods. 1 písmená b) a f) znejú:

b) doba platnosti nálepky vyjadrená slovom „ROČNÁ“, „15-dňová“ alebo „1-dňová“,

f) ak ide o nálepku s dobou platnosti 15 dní alebo 1 deň, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci číslice na označenie dní (1 – 31) a číslice na označenie mesiacov (I – XII).“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Vzor vonkajšej a vnútornej strany nálepky s 1-dňovou dobou platnosti a údaj o hmotnosti vozidla v čiernobielom vyhotovení sú uvedené v prílohe č. 3.“.

5. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) 1-dňová nálepka s kontrolným kupónom má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm; bez kontrolného kupónu má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.“.

6. V § 6a ods. 1 sa za slová „15-dňovej“ vkladajú slová „alebo 1-dňovej“.

7. V § 6a ods. 2 sa za slová „15-dňovej“ vkladajú slová „alebo 1-dňovej“.

8. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tejto vyhláške.

9. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tejto vyhláške.

10. Za prílohu č. 2 sa pripája príloha č. 3 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Jozef Macejko v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 532/2001 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 01

Obrázek 03

Obrázek 05

vnútorná strana nálepky

Obrázek 02

Obrázek 04

Obrázek 06

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s ročnou dobou platnosti

Obrázek 07

Obrázek 08

Obrázek 09

Příloha 02

Príloha č. 2 k vyhláške č. 532/2001 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK

s 15-dňovou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 01

Obrázek 03

Obrázek 05

vnútorná strana nálepky

Obrázek 02

Obrázek 04

Obrázek 06

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

s 15-dňovou dobou platnosti

Obrázek 07

Obrázek 08

Obrázek 09

Příloha 03

Príloha č. 3 k vyhláške č. 532/2001 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK

s 1-dňovou dobou platnosti

vonkajšia strana nálepky

Obrázek 01

vnútorná strana nálepky

Obrázek 02

VZORY TEXTOV

NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK

Obrázek 03