Oznámenie č. 531/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Čiastka 211/2001
Platnosť od 20.12.2001 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

531

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

výnos z 8. októbra 2001 č. 2366/2001-100, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

Týmto výnosom sa ustanovujú:

1. druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých osivo sa uvádza do obehu, najmä morené,

2. podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie osiva, označovanie kategórií a generácií množenia a predpísané počty generácií jednotlivých druhov,

3. požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia o pôvode a kvalite a náležitosti evidencie,

4. požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného osiva do obehu, náležitosti osvedčenia o kvalite a náležitosti evidencie,

5. podrobnosti o obaloch, o ich označovaní a uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie osiva,

6. oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach,

7. podmienky výkonu kontroly dovezeného osiva,

8. podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spôsobilosti a o vykonaní skúšky z odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 13 zákona a o vydaní osvedčenia,

9. spôsob skúšania a označovania uznaného osiva druhov poľnohospodárskych plodín vyrobeného z meristémových kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu zdravého osiva,

10. spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva poľnohospodárskych plodín uvádzaných do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 18/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.