Oznámenie č. 528/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92

Čiastka 210/2001
Platnosť od 19.12.2001 do31.12.2002
Zrušený 693/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

528

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie zo 4. decembra 2001 č. 17910/2001-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92.

Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne (oznámenie č. 360/1998 Z. z.) v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92 (oznámenie č. 445/2000 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 18/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.