Oznámenie č. 527/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení opatrenia z 26. septembra 2001 č. 14653/2001-41

Čiastka 210/2001
Platnosť od 19.12.2001
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

527

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 4. decembra 2001 č. 17199/2001-41, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 157/2001 Z. z.) v znení opatrenia z 26. septembra 2001 č. 14653/2001-41 (oznámenie č. 393/2001 Z. z.).

Týmto opatrením sa vykonávajú zmeny a doplnenia prílohy rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2002 uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 18/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.