Oznámenie č. 52/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

Čiastka 21/2001
Platnosť od 15.02.2001 do31.12.2001
Zrušený 594/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

52

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 19 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z.

opatrenie z 12. januára 2001 č. 4/2001 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti oznámenia osôb s osobitným vzťahom k banke o všetkých informáciách potrebných na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.