Vyhláška č. 515/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov

Čiastka 205/2001
Platnosť od 15.12.2001 do31.03.2010
Účinnosť od 01.01.2002 do31.03.2010
Zrušený 67/2010 Z. z.

515

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. novembra 2001

o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 7 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Podrobnosti o obsahu karty bezpečnostných údajov sú uvedené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha k vyhláške č. 515/2001 Z. z.

PODROBNOSTI O OBSAHU KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Úvod

Karta bezpečnostných údajov umožňuje odborným užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku pri práci s chemickými faktormi1) a s ochranou životného prostredia.

Informácie musia byť napísané zrozumiteľne a čitateľne.

Na prvej strane sa uvedie dátum vydania karty bezpečnostných údajov pre chemické látky (ďalej len „látky“) alebo pre chemické prípravky (ďalej len „prípravky“).

Ak bola karta bezpečnostných údajov revidovaná, príjemcu treba informovať o príslušných zmenách.

Karta bezpečnostných údajov sa požaduje aj pre niektoré špeciálne látky a prípravky (napr. kovy v celistvej forme, zliatiny, stlačené plyny), pre ktoré existujú odchýlky v označovaní.

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

1.1 Identifikácia látky alebo prípravku

Termín používaný na identifikáciu musí byť totožný s termínom, ktorý je vyznačený na etikete.

Okrem toho sa môžu uviesť aj ďalšie dostupné identifikačné prostriedky.

1.2 Použitie látky alebo prípravku

Uvedú sa plánované alebo odporúčané spôsoby použitia látky alebo prípravku, ak sú známe. Ak existuje veľa možných spôsobov použitia, uvedie sa iba najdôležitejší alebo najbežnejší z nich, napríklad spomaľovač horenia, antioxidant.

1.3 Identifikácia spoločnosti alebo podniku

Identifikuje sa subjekt zodpovedný za uvedenie látky alebo prípravku na trh, či ide o výrobcu, dovozcu alebo distribútora. Uvedie sa úplná adresa a telefónne číslo.

1.4 Núdzový telefón

Okrem informácií uvedených v bodoch 1.1 až 1.3 treba uviesť číslo núdzového telefónu spoločnosti alebo príslušného orgánu2) zodpovedného za preberanie informácií týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí.

2. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH

Informácie príjemcovi umožňujú pohotovo identifikovať riziká jednotlivých zložiek prípravku. Riziká samého prípravku sa uvedú v bode 3.

2.1 Všeobecný opis zložiek a ich koncentrácií; netreba uvádzať úplné zloženie (charakter prísad a ich koncentráciu).

2.2 Pri prípravku klasifikovanom ako nebezpečný sa uvedú látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie.

2.3 Pri prípravku neklasifikovanom ako nebezpečný sa uvedú nasledujúce látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie, ak sú prítomné v individuálnej koncentrácii rovnajúcej sa 1 % hmotnosti alebo vyššej pre neplynné prípravky a rovnajúcej sa 0,2 % objemu alebo vyššej pre plynné prípravky:

– látky predstavujúce zdravotné alebo environmentálne riziko podľa zákona a

– látky, pre ktoré existujú limity expozície na pracovisku.

2.4 Uvedie sa klasifikácia týchto látok vrátane výstražných symbolov a viet označených písmenom R, ktoré sú pridelené podľa ich fyzikálno-chemických, zdravotných a environmentálnych rizík. Vety označené písmenom R tu netreba vypísať; podľa bodu 16 sa uvedie úplný text každej podstatnej vety označenej písmenom R.

2.5 Názov a EINECS číslo alebo ELINCS číslo uvedených látok treba uviesť podľa zákona. Ak existuje číslo CAS a názov IUPAC, možno ich uviesť.

2.6 Ak je identita nových látok udržiavaná v tajnosti, podľa § 11 zákona musia sa ich chemické vlastnosti opísať tak, aby bola zaistená bezpečnosť pri ich používaní. Použitý názov musí byť totožný s názvom, ktorý vychádza z uvedených postupov.

3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

Uvádza sa klasifikácia látky alebo prípravku, ktorá vyplýva z uplatnenia klasifikačných zásad podľa § 23 a 24 zákona. Zrozumiteľne a stručne sa opíšu riziká, ktoré látka alebo prípravok predstavuje pre človeka a životné prostredie. Rozlišuje sa medzi prípravkami, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné a prípravkami, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné.

Opíšu sa najdôležitejšie negatívne fyzikálno-chemické účinky, ako aj účinky na zdravie ľudí a životné prostredie a príznaky súvisiace s použitím a možným zneužitím látky alebo prípravku, ktoré možno odôvodnene predpokladať.

Ak je to potrebné, uvedú sa iné riziká, napríklad dusenie, prašnosť, mraziace alebo environmentálne účinky, napríklad riziká pre pôdne organizmy, ktoré nevedú ku klasifikácii, ale ktoré môžu prispieť k celkovej rizikovosti materiálu.

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Opíšu sa opatrenia prvej pomoci.

Špecifikuje sa, či je potrebné okamžité lekárske ošetrenie.

Informácie o prvej pomoci musia byť stručné a zrozumiteľné pre postihnutého a pre iné prítomné osoby vrátane osoby poskytujúcej prvú pomoc. Príznaky a účinky treba stručne zhrnúť. Pokyny uvádzajú, čo treba robiť na mieste v prípade nehody a či po expozícii možno počítať s oneskorenými účinkami.

Informácie sa ďalej rozdeľujú podľa rôznych spôsobov expozície, t. j. inhaláciou, kontaktom s pokožkou a očami alebo požitím, v rámci jednotlivých odrážok.

Uvedie sa, či je potrebná alebo či sa odporúča odborná lekárska pomoc.

Pri niektorých látkach alebo prípravkoch treba zdôrazniť, či a pre ktoré látky alebo prípravky na pracovisku musia byť k dispozícii osobitné prostriedky, ktoré umožnia poskytnúť špecifické a okamžité ošetrenie.

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Požiadavky na hasenie požiaru spôsobeného látkou alebo prípravkom alebo vzniknutého v ich blízkosti, pričom sa uvedú:

a) vhodné hasiace prostriedky,

b) hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov,

c) osobitné riziká expozície vyplývajúce zo samej látky alebo z prípravku, produktov horenia, výsledných plynov,

d) špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky3).

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

V závislosti od látky alebo prípravku môžu byť potrebné informácie o

a) osobných bezpečnostných opatreniach, napríklad odstránenie zdrojov ohňa, zabezpečenie dostatočnej ochrany dýchacieho ústrojenstva, kontrola prachu, zabránenie kontaktu s pokožkou a očami,

b) environmentálnych bezpečnostných opatreniach, napríklad zabránenie styku s odpadovou, povrchovou a podzemnou vodou a pôdou, v prípade potreby upozornenie susedov,

c) metódach čistenia, napríklad použitie absorpčného materiálu [napr. piesku, rozsievkovej zeminy, kyslých spojív, univerzálných spojív (tmelov), pilín], znižovanie objemu plynov alebo výparov pomocou vody, riedenie.

Okrem toho zvážiť, či sú potrebné údaje typu „nikdy nepoužívať“, „neutralizovať s...“ a pod.

Ak nestačia opatrenia tohto bodu, použijú sa opatrenia uvedené v bodoch 8 a 13.

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

Informácie v tomto bode sa vzťahujú na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci s chemickými faktormi a na ochranu životného prostredia. Pomáhajú zamestnávateľovi pri odkazovaní na vhodné pracovné postupy a organizačné opatrenia.

7.1 Zaobchádzanie

Špecifikuje bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie vrátane odporúčania technických opatrení, napríklad bezpečnostná zóna, lokálne a všeobecné vetranie, opatrenia na zabránenie vzniku aerosólov a prachu a požiaru, opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia, napríklad používanie filtrov alebo skrubrov na odsávacom ventilačnom potrubí, používanie vo vyhradenom priestore, opatrenia na zber a zneškodňovanie rozliatych kvapalín a všetky špecifické požiadavky alebo predpisy týkajúce sa látky alebo prípravku (napr. postupy alebo zariadenia, ktoré sú zakázané alebo odporúčané), a ak je to možné, uvedie sa stručný opis.

7.2 Skladovanie

Špecifikuje podmienky bezpečného skladovania, napríklad špecifickú formu skladovacích priestorov alebo nádob (vrátane ochranných primuroviek a ventilácie), nezlučiteľné materiály, podmienky skladovania [teplotný a vlhkostný limit (rozsah), svetlo, inertný plyn], osobitné elektrické zariadenia a prevenciu vzniku statickej elektriny.

V prípade potreby sa uvedú informácie o kvantitatívnych limitoch v skladovacích podmienkach, najmä všetky zvláštne požiadavky, napríklad typ materiálu použitý v obale alebo v nádobe s látkou alebo s prípravkom.

7.3. Osobitné použitie

Na konečné výrobky určené na osobitné použitie sa uvedú podrobné a operatívne odporúčania týkajúce sa plánovaného použitia; uvedú sa schválené všeobecne záväzné právne predpisy pre príslušné odvetvie alebo príslušný sektor.

8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Hodnoty limitov expozície

Špecifikuje bežne použiteľné špecifické kontrolné parametre vrátane najvyššie prípustných limitov expozície zamestnancov na pracovisku alebo biologických medzných hodnôt. Uvedú sa informácie o odporúčaných monitorovacích postupoch.

Pri prípravkoch sa uvedú hodnoty základných látok, ktoré sa uvádzajú v karte bezpečnostných údajov podľa bodu 2.

8.2. Kontroly expozície

Kontrola expozície znamená úplný súbor špecifických ochranných a bezpečnostných opatrení, ktoré sa prijímajú počas používania, aby sa minimalizovalo riziko expozície zamestnancov a ohrozenia životného prostredia.

8.2.1. Kontroly expozície na pracovisku

Pri posudzovaní rizika pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov vplyvom látky alebo prípravku podľa osobitného predpisu, ktoré vyžaduje plánovanie vhodných pracovných procesov a technických kontrol, používanie vhodných zariadení a materiálov, uplatňovanie kolektívnych ochranných opatrení pri zdroji a individuálnych ochranných opatrení, napríklad osobných ochranných prostriedkov. Preto treba uviesť vhodné a dostatočné informácie o týchto opatreniach, aby sa umožnilo riadne posúdenie rizika. Tieto informácie dopĺňajú informácie, ktoré sú uvedené v bode 7.1.

Ak je potrebná osobná ochrana, podrobne sa špecifikuje, ktoré prostriedky zabezpečia primeranú a vhodnú ochranu podľa bodov 8.2.1.1 až 8.2.1.4.

8.2.1.1. Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Pri nebezpečných plynoch, parách alebo prachu sa špecifikuje typ ochranného prostriedku, napríklad samostatný dýchací prístroj, vhodné masky a filtre.

8.2.1.2. Ochrana rúk

Špecifikuje sa typ rukavíc na manipuláciu s látkou alebo s prípravkom vrátane

a) typu materiálu,

b) trvanlivosti materiálu, z ktorého sú zhotovené rukavice, so zreteľom na veľkosť a trvanie expozície pokožky.

Ak je to potrebné, uvedú sa všetky ďalšie opatrenia na ochranu rúk.

8.2.1.3. Ochrana očí

Špecifikuje sa typ požadovaného prostriedku na ochranu očí, napríklad ochranné okuliare, ochranný štít.

8.2.1.4. Ochrana pokožky

Ak je potrebná ochrana inej časti tela než rúk, špecifikuje sa typ a kvalita požadovaného ochranného prostriedku, napríklad zástera, čižmy a kompletný ochranný odev. V prípade potreby sa uvedú všetky ďalšie opatrenia na ochranu pokožky a špecifické hygienické opatrenia.

8.2.2. Environmentálne kontroly expozície

Špecifikujú sa informácie, ktoré potrebuje odberateľ, aby mohol splniť svoje záväzky v rámci ochrany životného prostredia.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Na prijatie kontrolného opatrenia sa uvedú všetky dôležité informácie o látke alebo prípravku, najmä informácie uvedené v bode 9.2.

9.1 Všeobecné informácie

Vzhľad

Fyzikálny stav (tuhý, kvapalný, plynný) a farba dodávanej látky alebo prípravku.

Zápach

Ak je cítiť zápach, jeho stručný opis.

9.2 Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie

pH dodanej látky alebo prípravku, alebo vodného roztoku; v druhom prípade sa uvedie koncentrácia.

Teplota varu a destilačné rozpätie :

Teplota vzplanutia :

Horľavosť (tuhá látka, plyn):

Výbušné vlastnosti:

Oxidačné vlastnosti:

Tlak pary:

Relatívna hustota:

Rozpustnosť:

– rozpustnosť vo vode:

– rozpustnosť v tukoch (rozpúšťadlo – olej, špecifikujte):

Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda:

Viskozita:

Hustota pary:

Rýchlosť odparovania:

9.3 Ďalšie informácie

Dôležité bezpečnostné parametre, napríklad miešateľnosť, vodivosť, teplota tavenia, rýchlosť tavenia, skupina plynov, teplota samovznietenia.

Vlastnosti sa určia v súlade s fyzikálnymi a chemickými metódami alebo s inými porovnateľnými metódami.

Pri prípravkoch sa poskytujú informácie o vlastnostiach samého prípravku. Ak sa však uvádza, že určité riziko neplatí, treba rozlišovať medzi prípadmi, keď klasifikujúci nemá k dispozícii žiadne údaje, a prípadmi, keď sú k dispozícii negatívne výsledky skúšok. Ak treba uviesť informácie o vlastnostiach jednotlivých zložiek, presne sa uvedie, na čo sa údaje vzťahujú.

10. STABILITA A REAKTIVITA

Stabilita látky alebo prípravku a možnosť nebezpečných reakcií vznikajúcich za určitých okolností použitia a aj v prípade uvoľnenia do životného prostredia.

10.1. Stručný opis podmienok ktorých vzniku treba zabrániť, pretože môžu spôsobiť nebezpečnú reakciu, napríklad teplotu, tlak, svetlo, náraz.

10.2. Stručný opis materiálov, ktorým sa treba vyhýbať, pretože môžu spôsobiť nebezpečnú reakciu, napríklad voda, vzduch, kyseliny, zásady, oxidačné činidlá alebo iné špecifické látky.

10.3. Opis nebezpečných produktov rozkladu, ktoré vznikajú v nebezpečných množstvách počas rozkladu.

Pri opise sa treba zamerať najmä na

a) potrebu a prítomnosť stabilizátorov,

b) možnosť nebezpečnej exotermickej reakcie,

c) význam zmeny fyzikálneho vzhľadu látky alebo prípravku pre bezpečnosť,

d) nebezpečné produkty rozkladu (ak existujú) vznikajúce pri kontakte s vodou,

e) možnosť degradácie na nestabilné produkty.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Stručný, ale úplný a zrozumiteľný opis rôznych toxikologických účinkov, ktoré môžu vzniknúť, ak užívateľ príde do styku s látkou alebo s prípravkom.

Opis nebezpečných účinkov pre zdravie na základe skúseností a záverov vedeckých experimentov, ako aj informácie o rôznych formách expozície (inhaláciou, požitím, kontaktom s pokožkou a očami) a opíšu sa príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými vlastnosťami.

Známe oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície, napríklad senzibilizácia, narkóza, karcinogenicita, mutagenicita a reproduktívna toxicita (vývojová toxicita a plodnosť).

Na základe už poskytnutých informácií v bode 2 zloženie alebo informácie o prísadách sa v prípade potreby odvoláva na špecifické zdravotné účinky niektorých zložiek (obsiahnutých) v prípravkoch.

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Opis možných účinkov, správanie a environmentálny vplyv látky alebo prípravku vo vzduchu, vo vode alebo v pôde. Ak existujú, uvedú sa podstatné údaje o skúškach (napr. LC50 ryby sa rovná 1 mg/l alebo menej).

Opis najdôležitejších vlastností, ktoré môžu ovplyvniť životné prostredie vzhľadom na charakter látky alebo prípravku a metódy použitia. Ten istý typ informácií treba poskytnúť o nebezpečných produktoch vznikajúcich degradáciou látok a prípravkov. Také sú tieto údaje:

12.1 Ekotoxicita

Dostupné údaje o vodnej toxicite, akútnej aj chronickej, pre ryby, dafnie, riasy a iné vodné rastliny. Okrem toho sem treba zahrnúť toxické údaje o pôdnych mikroorganizmoch a makroorganizmoch a o iných organizmoch dôležitých z environmentálneho hľadiska, napríklad o vtákoch, včelách a rastlinách, ak existujú. Ak látka alebo prípravok spomaľuje činnosť mikroorganizmov, treba uviesť možný účinok na čističky odpadových vôd.

12.2 Pohyblivosť

Schopnosť látky alebo vhodných zložiek prípravku, ak sa uvoľní do životného prostredia, preniknúť do podzemnej vody alebo ďaleko od miesta uvoľnenia.

Príslušné údaje môžu zahŕňať

a) známe alebo predpokladané šírenie do jednotlivých častí životného prostredia,

b) povrchové napätie,

c) absorpciu alebo desorpciu.

Ďalšie fyzikálno-chemické vlastnosti sú uvedené v bode 9.

12.3 Stálosť a odbúrateľnosť

Možnosť odbúrania látky alebo vhodných zložiek prípravku v podstatných environmentálnych médiách buď prostredníctvom biologickej degradácie, alebo iných procesov, ako je napríklad oxidácia alebo hydrolýza. Ak existujú, uvedú sa ich polčasy rozpadu. Okrem toho sa uvedie aj možnosť odbúrania látky alebo vhodných zložiek prípravku v čističkách odpadových vôd.

Tieto informácie nemôžno uviesť pri prípravkoch, pretože sa týkajú iba látok. Preto ak je to možné a vhodné, treba ich uviesť pre každú látku obsiahnutú v prípravku, ktorá sa musí uviesť podľa bodu 2.

12.4 Bioakumulačný potenciál

Schopnosť látky alebo vhodných zložiek prípravku (bod 12.3) hromadiť sa v biotách a prechádzať potravinovým reťazcom s poukázaním na Koa a BCF, ak existuje.

12.5 Iné negatívne účinky

Ak existujú, uvedú sa informácie o všetkých ostatných negatívnych účinkoch na životné prostredie, napríklad možnosť pohlcovania ozónu, možnosť vytvárania fotochemického ozónu alebo možnosť pôsobenia globálneho otepľovania.

Zabezpečí sa, aby vo všetkých ostatných bodoch karty bezpečnostných údajov boli uvedené informácie týkajúce sa životného prostredia, najmä odporúčania týkajúce sa kontrolovaného uvoľňovania, opatrenia pre prípad náhodného uvoľnenia, informácie o doprave a zneškodňovaní v bodoch 6, 7, 13, 14 a 15.

13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

Ak likvidácia látky alebo prípravku (prebytku alebo odpadu vznikajúceho pri plánovanom použití) predstavuje nebezpečenstvo, uvedie sa opis týchto zvyškov a informácie o bezpečnej manipulácii s nimi.

Špecifikujú sa vhodné metódy zneškodňovania látky alebo prípravku a všetkých kontaminovaných obalov (spálenie, recyklovanie, uloženie na skládku atď.) podľa osobitného predpisu4).

14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

Zvláštne bezpečnostné opatrenia, s ktorými odberateľ musí byť oboznámený alebo ktoré musí dodržať v súvislosti s dopravou alebo prepravou vo svojich priestoroch alebo mimo nich, ako aj podmienky pre prepravné prostriedky podľa osobitných predpisov5), napríklad

a) číslo OSN,

b) trieda,

c) správne expedičné označenie,

d) obalová skupina,

e) morská znečisťujúca látka,

f) iné použiteľné informácie.

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie uvedené na etikete podľa zákona.

Ak látka alebo prípravok uvedený na tejto karte bezpečnostných údajov podlieha osobitným ustanoveniam týkajúcim sa ochrany osôb alebo životného prostredia, ak je to možné, tieto ustanovenia treba uviesť.

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky ostatné informácie, ktoré dodávateľ považuje za dôležité pre zdravie a bezpečnosť užívateľa a pre ochranu životného prostredia, napríklad

a) zoznam podstatných viet označených písmenom R,

b) úplný text všetkých viet označených písmenom R, o ktorých sa hovorí v bodoch 2 a 3 karty bezpečnostných údajov,

c) pokyny na používanie (S-vety),

d) odporúčané obmedzenia použitia (t. j. neštatutárne odporúčania dodávateľa),

e) ďalšie informácie [písomné odkazy a (alebo) technické kontaktné miesto],

f) zdroje kľúčových dát použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov.

Na revidovanej karte bezpečnostných údajov jasne uveďte informácie, ktoré boli doplnené, vypustené alebo zmenené (ak neboli uvedené inde).

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

2) Toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, telefónne číslo: 02/54774 166, faxové číslo: 02/54774 605.

3) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.

4) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Napríklad Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1997 Z. z., vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1997 Z. z., zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.