Oznámenie č. 512/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podmienkach na prípravu, uvádzanie do obehu a o používaní medikovaných krmív

Čiastka 203/2001
Platnosť od 13.12.2001 do31.01.2004
Zrušený 41/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

512

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 49 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z. a zákona č. 119/2000 Z. z.

výnos zo 7. novembra 2001 č. 2861/2001-100 o podmienkach na prípravu, uvádzanie do obehu a o používaní medikovaných krmív.

Týmto výnosom sa ustanovujú

1. podmienky na prípravu, uvádzanie do obehu a používanie medikovaných krmív, ak sa používajú pri liečebných a liečebno-ochranných zákrokoch v chovoch zvierat alebo ak sa vyžaduje ich hromadná aplikácia,

2. vzory potrebných tlačív.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 19/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.