Oznámenie č. 51/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 21/2001
Platnosť od 15.02.2001 do31.12.2002
Zrušený 702/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2001.

51

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 11 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

opatrenie z 22. decembra 2000 č. 3/2001 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Toto opatrenie ustanovuje rozsah a spôsob uverejňovania informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk o činnosti a finančných ukazovateľoch bánk a pobočiek zahraničných bánk a o štruktúre akcionárov bánk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.