Oznámenie č. 508/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004

Čiastka 202/2001
Platnosť od 08.12.2001

508

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. októbra 2001 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 2001 – 2004.

V súlade s článkom 12 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 12. októbra 2001, a zostane v platnosti do 31. augusta 2004.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na vysokých školách Slovenskej republiky.