Zákon č. 505/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 5/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 201/2001
Platnosť od 07.12.2001 do31.12.2004
Účinnosť od 01.02.2004 do31.12.2004
Zrušený 581/2004 Z. z.

505

ZÁKON

zo 6. novembra 2001,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999, zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z. a zákona č. 233/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa sa na päť mesiacov nezahŕňa vymeriavací základ zamestnanca, ktorému bolo vydané potvrdenie podľa osobitného predpisu11ad) a s ktorým zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu aspoň na päť mesiacov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11ad znie:

11ad) § 20 ods. 2 písm. z) zákona č. 387/1996 Z. z. v znení zákona č. 504/2001 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.