Rozhodnutie č. 5/2001 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi

Čiastka 2/2001
Platnosť od 10.01.2001 do21.06.2002
Zrušený 315/2002 Z. z.

5

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 8. januára 2001

o regulácii cien služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny služieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi.

Rozsah medziročného zvýšenia cien môže byť maximálne do úrovne ročného indexu inflácie vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov, počítajúc odo dňa úpravy cien. Rozsah možného zvýšenia cien vo väzbe na vývoj inflácie sa preukazuje prepočtom na kalkulačnú jednicu, t. j. účastníka televízneho káblového rozvodu. Rozsah a kvalita základného súboru a rozšíreného súboru existujúcich k 1. 1. 2001 musia zostať zachované.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Luknár v. r.