Oznámenie č. 498/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 198/2001
Platnosť od 01.12.2001 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

498

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 28. novembra 2001 č. R-5/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa

a) s účinnosťou od 1. decembra 2001

– určujú maximálne ceny plynu odoberaného na podnikateľké účely a

– dopĺňajú podmienky cenovej regulácie vo vnútroštátnej železničnej osobnej doprave a vo verejnej pravidelnej doprave osôb,

b) s účinnosťou od 1. januára 2002

– menia maximálne ceny plynu odoberaného na podnikateľské účely,

– menia maximálne ceny tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody určenej pre domácnosti a na iné využitie,

– menia minimálne ceny surového kravského mlieka, jatočného hovädzieho dobytka v živom kategórie A a B a jatočných ošípaných,

– určujú minimálne ceny zrna potravinárskej pšenice a konzumných zemiakov z úrody roku 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.