Oznámenie č. 496/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania

Čiastka 198/2001
Platnosť od 01.12.2001 do07.05.2002
Účinnosť do 07.05.2002
Zrušený 511/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2001. Uznesením Ústavného súdu SR č. 33/2002 Z. z. bola pozastavená účinnosť opatrenia č. 496/2001 Z. z. od 26. januára 2002. Uznesením Ústavného súdu SR č. 452/2002 Z. z. bolo zastavené konanie o súlade opatrenia č. 496/2001 Z....

496

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie z 28. novembra 2001 č. 18576/2001-71, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.