Vyhláška č. 495/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania

Čiastka 198/2001
Platnosť od 01.12.2001 do07.05.2002
Účinnosť od 01.12.2001 do07.05.2002
Zrušený 511/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Uznesením Ústavného súdu SR č. 33/2002 Z. z. bola pozastavená účinnosť vyhlášky č. 495/2001 Z. z. od 26. januára 2002. Uznesením Ústavného súdu SR č. 452/2002 Z. z. bolo zastavené konanie o súlade vyhlášky č. 495/2001 Z. z. s Ústavou SR (uznesenie č. 33/2002 Z. z.) od ...

495

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 493/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) V majetkovom priznaní sa nehnuteľný majetok uvádza v členení na tieto druhy:

a) orná pôda,

b) vinica,

c) chmeľnica,

d) trvalý trávny porast,

e) ovocný sad,

f) záhrada,

g) lesný pozemok,

h) vodná plocha,

i) zastavaná plocha a nádvorie,

j) stavebný pozemok,1)

k) iné pozemky,

l) rodinný dom,2)

m) bytový dom,3)

n) byt,3)

o) nebytový priestor,3)

p) garáž,4)

r) budova pre obchod a služby,4)

s) priemyselná budova a sklad,4)

t) stavba na individuálnu rekreáciu,5)

u) rozostavané stavby,6)

v) iné stavby.

(2) Do nehnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. v) sa zahŕňajú stavby neuvedené v odseku 1 písm. l) až u).

(3) V majetkovom priznaní sa uvádza pri každom druhu nehnuteľného majetku podľa odseku 1

a) názov a číslo obce,7) názov a číslo katastrálneho územia,7) číslo parcely, rok nadobudnutia, celková výmera alebo výmera spoluvlastníckeho podielu; pri stavbách uvedených v písmenách l) až v) aj ulica, orientačné číslo alebo súpisné číslo, ak boli pridelené,

b) cena,8)

c) kód druhu nehnuteľného majetku podľa prílohy k tejto vyhláške.

(4) Ak sa v majetkovom priznaní uvádza viac ako jeden nehnuteľný majetok toho istého druhu, údaje podľa odseku 3 sa uvedú samostatne pri každom nehnuteľnom majetku. Ak vlastník nadobudol jednou kúpnou zmluvou viac druhov nehnuteľného majetku alebo viac ako jeden nehnuteľný majetok toho istého druhu, ktorých cena nie je samostatne v tejto zmluve dohodnutá, uvádza sa v majetkovom priznaní súhrnná cena podľa kúpnej zmluvy takto nadobudnutého nehnuteľného majetku len pri jednom z nich.

§ 2

(1) V majetkovom priznaní sa hnuteľný majetok uvádza v členení na tieto druhy:

a) zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie,

b) veci osobnej potreby,

c) zbierka známok alebo zbierka bankoviek, alebo zbierka mincí,

d) iné zbierky,

e) peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene,

f) stroj, prístroj a zariadenie,

g) dopravný prostriedok,

h) zlatnícky a šperkársky výrobok,

i) umelecké dielo,

j) výrobok z kožušiny zvieraťa,

k) hudobný nástroj,

l) starožitnosť,

m) cenný papier,9)

n) ostatný hnuteľný majetok.

(2) V majetkovom priznaní sa uvádza pri hnuteľnom majetku

a) podľa odseku 1 písm. a), b), h), l) a n) cena,10)

b) podľa odseku 1 písm. c), d), f), g), i) až k) a m) počet a cena,10)

c) podľa odseku 1 písm. e) celková suma peňažných prostriedkov v slovenskej mene; pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska, platný k 31. decembru roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majetkové priznanie podáva,10)

d) kód druhu hnuteľného majetku podľa prílohy k tejto vyhláške.

(3) Do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. a) sa zahŕňa majetok s dobou využiteľnosti dlhšou ako tri roky a nadobúdacou cenou vyššou ako 10 000 Sk. Takým majetkom je najmä nábytok, televízny prijímač, rozhlasový prijímač, prístroj na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu, práčka, chladnička, mraznička, mikrovlnná rúra, kuchynský robot, umývačka riadu, elektrický a plynový prístroj na vykurovanie miestnosti, prietokový alebo zásobníkový ohrievač vody, elektrická rúra, plynová rúra, sporák, počítač, písací stroj.

(4) Do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. b) sa zahŕňa majetok s nadobúdacou cenou vyššou ako 5 000 Sk. Takým majetkom je najmä bielizeň, odev a doplnok odevu, obuv, výrobok z umelej kožušiny; výrobok z kožušiny zvieraťa, zlatnícky a šperkársky výrobok sa do tohto druhu majetku nezahŕňajú.

(5) Ako hnuteľný majetok podľa odseku 1 písm. f) sa uvádza stroj, prístroj a zariadenie, ktoré nie sú zahrnuté do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. a).

(6) Ako hnuteľný majetok podľa odseku 1 písm. g) sa uvádza najmä osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový čln, lietadlo, bicykel. Pri osobnom motorovom vozidle, motocykli, nákladnom motorovom vozidle, ťahači, návese, prívese, autobuse a lietadle sa uvádza továrenská značka, typ a evidenčné číslo podľa technického preukazu.

(7) Cenné papiere podľa odseku 1 písm. m) sa uvádzajú v členení podľa ich druhu.9)

(8) Do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. d) sa zahŕňajú zbierky, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 písm. c). Do hnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. n) sa zahŕňa majetok, ktorý nie je uvedený v odseku 1 písm. a) až m); takým majetkom je plemenný kôň, dostihový kôň, základné stádo, ťažné zvieratá a podobne.

§ 3

(1) V majetkovom priznaní sa majetkové práva a iné majetkové hodnoty uvádzajú v členení na tieto druhy:

a) pohľadávky,

b) ostatné majetkové práva a iné majetkové hodnoty.

(2) V majetkovom priznaní sa uvádza pri majetkových právach a iných majetkových hodnotách

a) podľa odseku 1 písm. a) cena,10)

b) podľa odseku 1 písm. b) počet alebo veľkosť podielu a cena,10)

c) kód druhu majetkového práva a inej majetkovej hodnoty podľa prílohy k tejto vyhláške.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 102/1993 Z. z. o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 362/1999 Z. z.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 495/2001 Z. z.

ZOZNAM KÓDOV pre jednotlivé druhy nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku a majetkových práv a iných majetkových hodnôt

Tabuľka

Poznámky pod čiarou

1) § 43h ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

2) § 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

3) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 151/1995 Z. z.

4) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

5) § 81c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

6) § 6 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 255/2001 Z. z.

7) Príloha k vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

8) § 40 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 493/2001 Z. z.

9) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

10) § 40 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 493/2001 Z. z.