Oznámenie č. 489/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov cestovných pasov

Čiastka 195/2001
Platnosť od 30.11.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 6 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. októbra 2001.

489

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 2001 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov cestovných pasov.

V súlade s článkom 6 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. októbra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky
o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov cestovných pasov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných pasov, budú oslobodení od vízovej povinnosti pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany, ak cieľom ich cesty bude turistika, a budú môcť zotrvať na tomto území deväťdesiat (90) dní v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa vstupu.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany uvedení v článku 1 tejto dohody musia počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať zákony a iné právne normy týkajúce sa pobytu cudzincov na území prijímajúceho štátu a nemôžu vykonávať zamestnanie, či už za odplatu, alebo bez nej, ani vykonávať nijakú zárobkovú alebo obchodnú činnosť s cieľom osobného zisku okrem prípadov, keď príslušný orgán štátu zmluvnej strany udelí zodpovedajúce povolenie.

Článok 3

Obidve zmluvné strany si vyhradzujú právo nepovoliť vstup na územie svojho štátu ani pobyt na ňom takým osobám, ktoré budú považovať za nežiaduce alebo ohrozujúce bezpečnosť, alebo verejný poriadok.

Článok 4

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody.

(2) Zavedenie alebo zrušenie týchto opatrení sa druhej zmluvnej strane oznámi do štyridsiatich ôsmich (48) hodín diplomatickou cestou.

Článok 5

(1) Obidve zmluvné strany si diplomatickou cestou navzájom vymenia vzory platných cestovných pasov, a to v lehote najneskôr tridsiatich (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

(2) Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán vydá nový vzor pasu alebo vykoná zmenu v platných pasoch, uvedené zmeny musí oznámiť druhej zmluvnej strane písomne diplomatickou cestou najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením do praxe, pričom jej zašle nový vzor pasu.

Článok 6

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom posledného oznámenia, ktorým sa zmluvné strany navzájom informujú diplomatickou cestou o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti dohody.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť dohody skončí uplynutím šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Dané v Buenos Aires 2. júla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Argentínskej republiky:

Adalbert Rodríguez Giavarini v. r.