Zákon č. 488/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

Čiastka 195/2001
Platnosť od 30.11.2001
Účinnosť od 01.12.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2001 Aktuálne znenie