Nález č. 486/2001 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 2/1994 z 30. septembra 1994 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava-Jarovce, zmeneného a doplneného dodatkom č. 1/1996 zo 17. septembra 1996, s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 194/2001
Platnosť od 29.11.2001
Účinnosť od 29.11.2001

486

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 18. októbra 2001

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Daniela Švábyho a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka na neverejnom zasadnutí 18. októbra 2001 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 2/1994 z 30. septembra 1994 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava-Jarovce, zmeneného a doplneného dodatkom č. 1/1996 zo 17. septembra 1996, s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 a 2, čl. 35 ods. 1 a 2 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a takto

rozhodol:

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 2/1994 z 30. septembra 1994 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava-Jarovce, zmenené a doplnené dodatkom č. 1/1996 zo 17. septembra 1996, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 a 2, čl. 35 ods. 1 a 2 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a s ustanoveniami § 4 ods. 1 a 3 písm. d) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 2/1994 z 30. septembra 1994 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava-Jarovce, zmenené a doplnené dodatkom č. 1/1996 zo 17. septembra 1996, účinnosť. Ak Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce neuvedie všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1994, zmenené a doplnené dodatkom č. 1/1996, do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s príslušnými ustanoveniami zákona, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda senátu:

Daniel Šváby v. r.