Oznámenie č. 476/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č. 1038/1998-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92

Čiastka 191/2001
Platnosť od 28.11.2001 do31.12.2002
Zrušený 720/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

476

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. novembra 2001 č. 18 175/2001-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 389/1997 Z. z.) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č. 1038/1998-sekr. (oznámenie č. 112/1998 Z. z.), ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92 (oznámenie č. 359/1999 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie z 9. novembra 2001 č. 18 175/2001-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 23. júna 1998 č. 2022/1998-sekr., opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20 795/99-92 a opatrenia z 15. novembra 2000 č. 20 778/200-92 a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č. 1038/1998-sekr., ktorým sa stanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce v znení opatrenia z 8. decembra 1999 č. 20795/99-92.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.