Vyhláška č. 475/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov

Čiastka 191/2001
Platnosť od 28.11.2001
Účinnosť od 28.11.2001

OBSAH

475

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 1. októbra 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 8/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 287/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 347/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 bod 7 znie:

7. Použitá spodná bielizeň.“.

2. V prílohe č. 2 časti Výnimky bode 4 písm. c) sa slová „orgánu hygieny Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „orgánu na ochranu zdravia Slovenskej republiky“.

3. V prílohe č. 2 časti Výnimky bod 5 znie:

5. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 15 sa neuplatní, ak ide o

a) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia,

b) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú sa ako zariadenie domácnosti, určené na vybavenie jej domácnosti v mieste prechodného pobytu,

c) veci darované školským zariadeniam,10) základným školám, stredným školám, vysokým školám, štátnym orgánom, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam,

d) dovoz darov venovaných v rámci medzinárodných vzťahov11).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

11) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.“.

4. V prílohe č. 2 časti Výnimky v bode 6 sa číslovky „10 a 11“ nahrádzajú číslovkami „7 až 12“.

5. Slovo „výnimka“ sa v celom texte vyhlášky, v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 nahrádzajú slovami „zákaz dovozu sa nevzťahuje na:“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľubomír Harach v. r.