Vyhláška č. 470/2001 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2002

Čiastka 190/2001
Platnosť od 27.11.2001 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2002
Zrušený 613/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002

470

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 6. novembra 2001,

ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2002

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona č. 306/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2002.

§ 2

Štatistickými zisťovaniami, podľa ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť,1) sú:

a) krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 1,

b) štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 2,

c) krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 3,

d) dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 4,

e) dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 5.


§ 3

Zrušujú sa:

1. vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 334/1999 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000 v znení vyhlášky č. 360/2000 Z. z.,

2. vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 398/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2001 v znení vyhlášky č. 426/2001 Z. z.,

3. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 25/1993 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1993 v znení opatrenia č. 101/1993 Z. z. a opatrenia č. 292/1993 Z. z.,

4. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 329/1993 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994 v znení opatrenia č. 333/1994 Z. z.,

5. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 349/1994 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1995 v znení opatrenia č. 128/1995 Z. z. a opatrenia č. 213/1995 Z. z.,

6. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 29/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1996 v znení opatrenia č. 156/1996 Z. z.,

7. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia č. 128/1997 Z. z., opatrenia č. 310/1997 Z. z. a opatrenia č. 34/1998 Z. z.,

8. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 328/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998 v znení opatrenia č. 310/1998 Z. z.,

9. opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 v znení opatrenia č. 114/1999 Z. z. a opatrenia č. 204/1999 Z. z.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. novembra 2001 s výnimkou § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Peter Mach v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 470/2001 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Org 3-99 Dotazník na registráciu organizácie

2. Org 4-99 Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

3. Org 5-99 Hlásenie o základnej územnej jednotke

4. Org 6-99 Hlásenie o územno-technickej jednotke

5. Poi P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

6. Pen P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

7. Pin P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

8. Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva

9. Obyv 2-12 Hlásenie o narodení

10. Obyv 3-12 List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

11. Obyv 4-12 Hlásenie o rozvode

12. CR 1-12 Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

13. Inv 3-04 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

14. Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)

15. Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci

16. KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

17. Ceny Les 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

18. Ceny NC Poľ 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

19. Ceny Vod 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

20. Ceny VC 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

21. Ceny VC 2-99 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

22. Ceny VC 3-99 Tabuľkový komentár

23. Ceny D Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve

24. Ceny Stav 10-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve podľa Klasifikácie produkcie

25. Poľ 1-12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

26. Poľ 2-04 Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín

27. Osev 3-99 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

28. Poľ 6-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

29. Poľ 8-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

30. Poľ 10-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru

31. Vod 3-04 Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

32. Vod 4-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

33. Priem P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v priemysle

34. Stav P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

35. VTS 1-12 Mesačný výkaz za vybrané trhové služby

36. OPU 1-12 Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

37. Dop 1-12 Mesačný výkaz v doprave

38. Dop VZCD 1-52 Týždenný výkaz o cestnej nákladnej doprave

39. Zdp 2-04 Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

40. NÚP 2-04 Štvrťročný výkaz Národného úradu práce

41. Socp 2-04 Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

42. Energ P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

43. PaT P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

44. P 13-04 Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

45. Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Dotazník na registráciu organizácie

Značka štatistického formulára: Org 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné charakteristiky o právnickej osobe a fyzickej osobe potrebné na aktualizáciu registra štatistických jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, identifikačné číslo predchodcu, prevažujúca ekonomická činnosť podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní, počet zamestnancov, korešpondenčná adresa a počet miestnych jednotiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Novovzniknuté právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

2. Názov zisťovania: Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

Značka štatistického formulára: Org 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je aktualizovať údaje a základné charakteristiky o právnickej osobe a fyzickej osobe, ktoré sa vedú v registri štatistických jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: adresa sídla, obchodné meno, korešpondenčná adresa, ekonomické činnosti podniku podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, stav ekonomickej aktivity, vlastníctvo, počet zamestnancov a počet miestnych jednotiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

3. Názov zisťovania: Hlásenie o základnej územnej jednotke

Značka štatistického formulára: Org 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, dôvod vyplnenia hlásenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla územno-technických jednotiek, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, identifikačné číslo základnej územnej jednotky a názvy obcí v prípade ich rozdelenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Správy katastra podľa zákona č. 255/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

4. Názov zisťovania: Hlásenie o územno-technickej jednotke

Značka štatistického formulára: Org 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov územno-technickej jednotky, identifikačné číslo územno-technickej jednotky, dôvod vyplnenia hlásenia, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, názov územno-technickej jednotky, ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Správy katastra podľa zákona č. 255/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v poisťovníctve, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 66)

- činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

6. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v peňažníctve, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - peňažné sprostredkovanie (OKEČ 65.1) a Fond ochrany vkladov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

7. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

Značka štatistického formulára: Pin P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ostatné finančné sprostredkovanie (OKEČ 65.2)

- činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (OKEČ 67.1) s výnimkou Fondu ochrany vkladov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

8. Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára: Obyv 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

9. Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára: Obyv 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných aj perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

10. Názov zisťovania: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára: Obyv 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomretého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomretého.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

11. Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára: Obyv 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. kalendárny deň a posledný kalendárny deň v mesiaci prostredníctvom príslušného krajského súdu.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

12. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

Značka štatistického formulára: CR 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Zisťovanie sa vykonáva podľa Smernice Rady 95/57/ES o zbere štatistických informácií v oblasti cestovného ruchu. Výsledky zisťovania sa využívajú na publikačné a analytické práce a pre medzinárodné organizácie (Eurostat, Svetová organizácia obchodu - WTO, OECD).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacom zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacieho zariadenia, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ), fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri podnikajúce v zmysle živnostenského zákona, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického formulára: Inv 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a k rozhodovaniu o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Zisťovanie sa vykonáva podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 867/1995 o realizácii štátnej bytovej politiky. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rozostavaných bytov k 1. januáru sledovaného roka, začaté byty, dokončené byty, úbytky bytov (z toho asanáciou), podlahová plocha dokončených bytov, počet dokončených bytov a ich obytná plocha podľa počtu izieb, z toho v rodinných domoch, počet rozostavaných garáží, rekreačných a záhradných chát k 1. januáru sledovaného roka, počet začatých a dokončených garáží, záhradných a rekreačných chát a ich úbytok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady - odbory životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

14. Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk). Zisťovanie sa vykonáva pre potreby Medzinárodného úradu práce (ILO) podľa Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 k štatistikám práce prijatého Medzinárodnou konferenciou práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet dní a hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet zamestnancov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Potreba tohto zisťovania vyplýva z Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce, prijatého Medzinárodnou konferenciou práce. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných mesačných a hodinových zárobkov v Slovenskej republike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách, z toho zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu štvrťroka, z toho ženy, zamestnanci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; osoby pracujúce na dohodu; mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, z toho nepravidelné odmeny, odmeny za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia zo zisku po zdanení; odstupné; ostatné peňažné plnenia z nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, krajské úrady, okresné úrady, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkevné organizácie, stavovské organizácie - profesijné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizačné jednotky združení a politických strán, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

16. Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára: KPESC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľské ceny reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané predajne a prevádzky služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

17. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov zo sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet cenových indexov, ktoré slúžia na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov zo sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý predchádzajúci mesiac.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

18. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet priemerných cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty) a pre medzinárodné štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ)

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

19. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien pitnej vody a odkanalizovanej vody. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov a na prepočty ukazovateľov odvetvovej štatistiky do stálych cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení domácnosti a ostatní odberatelia, jedenkrát ročne údaje o tržbách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a rozvod vody (OKEČ 41)

- čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti (OKEČ 90).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

20. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz, tržby za výrobok a šesťmiestnu skupinu Klasifikácie produkcie (KP).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ťažba nerastných surovín (OKEČ 10 - 14)

- priemyselná výroba (OKEČ 15 - 37)

- výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEČ 40 - 41).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

21. Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnanie indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku umožňuje pri náhradách (zámenách) výrobkov vylúčiť mimocenové vplyvy z vypočítaných cenových indexov a zabezpečiť ich kvalitu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, ceny a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ťažba nerastných surovín (OKEČ 10 - 14)

- priemyselná výroba (OKEČ 15 - 37)

- výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEČ 40 - 41).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne - v prípade návrhu zámen reprezentantov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentantov.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

22. Názov zisťovania: Tabuľkový komentár

Značka štatistického formulára: Ceny VC 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na porovnanie základných charakteristík (popisov) výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými charakteristikami. Porovnanie umožní pri náhrade (zámene) reprezentanta vylúčiť mimocenové vplyvy z výpočtu cenového indexu a zabezpečiť jeho kvalitu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, ceny a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ťažba nerastných surovín (OKEČ 10 - 14)

- priemyselná výroba (OKEČ 15 - 37)

- výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEČ 40 - 41).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne - v prípade návrhu zámen reprezentantov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentantov.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

23. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva a pre medzinárodné štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

24. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve podľa Klasifikácie produkcie

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 10-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa Klasifikácie produkcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností - stavebníctvo (OKEČ 45).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

25. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

Značka štatistického formulára: Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov a o zdrojoch a využití mlieka. Zisťovanie sa vykonáva podľa smernice rady 96/16/ES o štatistickom zisťovaní o mlieku a mliečnych výrobkoch a o jej doplnkoch. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, ako podklad pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, Eurostatu, časové rady, na informovanie verejnosti a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, zdroje a využitie mlieka.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v živočíšnej výrobe podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - živočíšna výroba (OKEČ 01.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín

Značka štatistického formulára: Poľ 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu rastlinnými surovinami a potravinami a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania budú podkladom na usmerňovanie trhu, pri celoštátnej bilancii obilnín, strukovín a olejnín, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, správy o vývoji národného hospodárstva a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja a sledovanie stavu prírastkov a úbytkov, počiatočných a konečných zásob obilnín, strukovín a olejnín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

27. Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

Značka štatistického formulára: Osev 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (EHS) č. 837/90 o produkcii obilnín, nariadenia rady (EHS) č. 959/93 o produkcii rastlinných výrobkov iných ako obilniny a podľa smernice rady 76/625/EHS o určovaní produkčného potenciálu sadov s určitými druhmi ovocných stromov. Výsledky zisťovania budú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, medzinárodné štatistiky, pre správy o vývoji národného hospodárstva, na spracovania odhadov úrod a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

28. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

Značka štatistického formulára: Poľ 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky zisťovania budú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. júna sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

29. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

Značka štatistického formulára: Poľ 8-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky zisťovania budú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. augusta sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

30. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru

Značka štatistického formulára: Poľ 10-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru. Výsledky zisťovania budú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody podľa odberateľov, platby za dodávky povrchovej vody a platby za odber podzemnej vody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou

činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - prevádzka vodných tokov a zdrojov (OKEČ 41.00.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pitná voda vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné (pre domácnosti, ostatných odberateľov), odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), voda odkanalizovaná (pre domácnosti, ostatných odberateľov) a stočné (pre domácnosti, ostatných odberateľov).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a rozvod vody (OKEČ 41.00.2)

- odvod a čistenie odpadových vôd (OKEČ 90.00.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

33. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade a údaje podnikov vyrábajúcich priemyselné výrobky (priemyselné služby). Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na medzinárodné porovnávanie a pre medzinárodné organizácie (OECD, Medzinárodný menový fond, Eurostat).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba a predaj priemyselných výrobkov a priemyselné služby podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení (podľa Zoznamu priemyselných výrobkov a služieb PRODSLOV), spotreba materiálu pri výrobe vybranej výrobkovej skupiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - priemysel (OKEČ 10 - 41) a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

34. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny zamestnancov, odpracované hodiny robotníkov na stavebných prácach spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach, osoby pracujúce na dohodu na stavebných prácach, ich odpracované hodiny a odmeny, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, dokončené byty, tržby za vlastné výkony a tovar, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb, tržby zo stavebnej činnosti, zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - stavebníctvo (OKEČ 45).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne, príloha štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

35. Názov zisťovania: Mesačný výkaz za vybrané trhové služby

Značka štatistického formulára: VTS 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tržbách, počte zamestnancov a mzdách z odvetvia vybraných trhových služieb. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar, za činnosti realizované v oblasti vybraných trhových služieb (vrátane dane z pridanej hodnoty), o dani z pridanej hodnoty (účtovanej odberateľom, odpočítanej na vstupoch), o priemernom evidenčnom počte zamestnancov a údaje o mzdách a náhradách mzdy zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri a fyzické osoby podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - vybrané trhové služby (OKEČ 70 - 72, 74, 80, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

36. Názov zisťovania: Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a ubytovaní. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri a fyzické osoby podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - obchodnou (OKEČ 50 - 52, 55).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Mesačný výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií s prevažujúcou dopravnou činnosťou. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave - hmotnosť prepraveného nákladu, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobokilometre, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby za nákladnú dopravu a osobnú dopravu a náklady spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, s počtom zamestnancov 20 a viac a podniky s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - doprava (OKEČ 60.1 - 63.23, 63.4).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

38. Názov zisťovania: Týždenný výkaz o cestnej nákladnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop VZCD 1-52

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť všetkých organizácií v cestnej doprave (právnické osoby, ako aj fyzické osoby) vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby (za úplatu) a pre vlastné potreby (na zabezpečenie vlastnej činnosti). Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES)

č. 1172/98 o štatistických zisťovaniach v cestnej nákladnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na zabezpečenie požiadaviek medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele o doprave - miesto naloženia a vyloženia tovaru, najazdené kilometre, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, základné údaje o dopravnom prostriedku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané a nezapísané v obchodnom registri, podľa typu dopravného prostriedku, bez ohľadu na prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: týždenne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

39. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia komisie (ES) č. 264/2000 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky verejných financií. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, pohľadávky), zdravotné poistné podľa platiteľov, príspevok zo štátneho rozpočtu a poistné hradené z Národného úradu práce, pokuty, penále, dlžné poistné, počet a odmeny zamestnancov, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná zdravotná starostlivosť primárna a špecializovaná, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, liečivá na recepty, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v špeciálnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady) a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotná poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

40. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára: NÚP 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Národného úradu práce, o osobných nákladoch, o príjmoch a platiteľoch, o obstaraných investíciách a úhradách Národného úradu práce. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia komisie (ES) č. 264/2000 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky verejných financií. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, ostatné príjmy, návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu, hospodársky výsledok pred zdanením), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, pohľadávky), príspevky na poistenie v nezamestnanosti a ich platitelia, počet a odmeny zamestnancov, úhrady Národného úradu práce na výdavky na podporu v nezamestnanosti, na aktívnu politiku trhu práce a odvody poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie za evidovaných nezamestnaných poberajúcich podporu v nezamestnanosti a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Národný úrad práce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

41. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne, o osobných nákladoch, o prijatom poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, o poistencoch, o investíciách a úhradách výdavkov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia komisie (ES) č. 264/2000 týkajúceho sa krátkodobej štatistiky verejných financií. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením), systémové dávky nemocenského poistenia, systémové dávky dôchodkového zabezpečenia, dávky sociálneho zabezpečenia hradené štátom, finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, pohľadávky), príjmy poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa platiteľov, počet a odmeny zamestnancov, poistenci Sociálnej poisťovne a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

42. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ P 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie stavu palivovohospodárskej politiky v krátkom časovom úseku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia vybraných druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje (počiatočné zásoby, ťažba, dovoz, nákup) a rozdelenie (spotreba, predaj v tuzemsku, vývoz, straty, konečné zásoby).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo (OKEČ 01, 02),

- rybolov, chov rýb (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 37, 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- doprava (OKEČ 60 až 63)

a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody (OKEČ 40),

- veľkoobchodu s palivami (OKEČ 51.12, 51.51)

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

43. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o organizáciách s prevažujúcou činnosťou v odvetví pôšt a telekomunikácií. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby za poštovú, doručovateľskú, telekomunikačnú a rádiokomunikačnú činnosť, priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pošta a telekomunikácie (OKEČ 64).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

44. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára: P 13-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií a základné ukazovatele o práci.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov od 0 do 19, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

45. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického formulára: Prod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality, informácia o licenciách, informácia o neplatených osobách, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zamestnanci a mzdy a vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov, údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytnutie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 470/2001 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní

2. VZPS 1-99

VZPS 2-99 Výberové zisťovania pracovných síl

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce, útvary Policajného zboru v prípadoch trvalého pobytu cudzincov a cudzincov s priznaným postavením utečenca a príslušné úrady vo vojenských obvodoch.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

2. Názov zisťovania: Výberové zisťovania pracovných síl

Značka štatistického formulára: VZPS 1-99 VZPS 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre a charaktere zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné a ďalšie zamestnanie, plný alebo skrátený úväzok, odpracované hodiny, zamestnanie podľa odvetví, postavenia v zamestnaní a podľa Klasifikácie zamestnaní, zamestnanie zdravotne postihnutých osôb; u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané domácnosti v Slovenskej republike a ich členovia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: priebežne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 470/2001 Z. z.

KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

2. Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

3. ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

4. ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5. BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

6. RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

7. CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a odbytových cien výsekového mäsa a výrobkov

8. ML (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

9. OB (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

10. FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru

11. LIAH (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

12. VOH (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

13. LB (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

14. LB (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

15. LB (MP SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

16. KRMZ (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

17. ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

18. VÍNO (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o bilancii vína

19. Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

20. Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

21. P (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu

22. ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

24. V (MS SR) 8-12 Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25. Škol P (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

26. Škol P (MŠ SR) 1a-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

27. Škol Iv (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

28. MŠSP (MV SR) 8-04 Štvrťročný výkaz o zaradení zamestnancov krajských úradov a okresných úradov do platových tried

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O - Ostatná činnosť

29. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

P - Práca a mzdy

30. P (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách

Z - Zdravotný stav

31. Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii

32. Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

33. Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke

34. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi

35. Z (MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby

36. Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

37. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby

38. Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

39. Z (MZ SR) 10-12 Hlásenie kúpeľnej liečby

40. Z (MZ SR) 11-12 Hlásenie liečby užívateľa drog

41. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania, profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

42. Ropa (SŠHR SR) 1-12 Mesačný výkaz pre rafinérie, ťažobné organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív

43. PZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu pohotovostných zásob

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

44. Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

45. Kat (ÚGKK SR) 3-04 Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám (Bezpečnostná rada OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Wassenaarské usporiadanie).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek, výroby a predaja tovaru podľa Klasifikácie produkcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 25 a viac, vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám (Bezpečnostná rada OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Wassenaarské usporiadanie).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 25 a viac, vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám (Bezpečnostná rada OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Wassenaarské usporiadanie).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín realizovaného v rámci úradného povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na zisťovanie ZO (MH SR) 1-04 o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štruktúry Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa a pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím mäsom a nariadenie rady (EHS) č. 2759/75 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zabitia (vrátane nevyhnutného zabitia) zvierat v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa a kvót na nákup mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie vrátane malých bitúnkov, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- výroba mäsových výrobkov vrátane hydinových (OKEČ 15.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

6. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: RM (MP SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov a pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím mäsom a nariadenie rady (EHS) č. 2759/75 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- výroba mäsových výrobkov vrátane hydinových (OKEČ 15.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

7. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a odbytových cien výsekového mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: CM (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (ES) č. 295/96 o vykonávaní nariadenia rady (EHS) č. 1892/87 s ohľadom na stanovenie cien na trhu podľa tried kvality, nariadenie komisie (ES) č. 2705/98 o stanovení reprezentatívnych trhov a stanovovaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka, nariadenie komisie (EHS) č. 3537/89 o oznamovaní cien za zabité ošípané, nariadenie komisie (EHS) č. 1481/86 o stanovení reprezentatívnych trhov a stanovovaní cien pre chladené telá jatočných oviec a jahniat.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien jatočných zvierat podľa jednotlivých druhov a odbytových cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie vrátane malých bitúnkov, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- výroba mäsových výrobkov vrátane hydinových (OKEČ 15.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

8. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem o mlieku a mliečnych výrobkoch - smernice rady 96/16/ES, =SK&numdoc=31996L0016&model=guichett href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0080:SK:HTML" target="_blank">97/80/ES a 582/98/ES.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, tuku a bielkovín, vyrobeného a predaného množstva mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, konečnej zásoby a tržieb z predaja mlieka a mliečnych výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky, ktoré spracúvajú mlieko (bez prvovýroby mlieka), bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- úprava a spracovanie mlieka (OKEČ 15.5).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

9. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára: OB (MP SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby. Štatistické zisťovanie slúži aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie rady (ES) č. 1766/1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami, dokument o zostavovaní ponukových bilancií obilnín - Eurostat č. Doc. E/V/002 FR rev. 1 a nariadenie rady (ES) č. 1251/1999, ktoré ustanovuje systém podpory pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zaoberajúce sa nákupom, predajom a spracovaním obilnín, bez ohľadu na počet zamestnancov, okrem pestovateľov obilnín a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov (OKEČ 15.6),

- výroba mlynských výrobkov (OKEČ 15.61).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

10. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru

Značka štatistického formulára: FC (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v Slovenskej republike. Štatistické zisťovanie slúži aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (ES) č. 779/96, ktoré stanovuje podrobné predpisy pre aplikáciu nariadenia komisie (EHS) č. 1785/81 v súvislosti s odovzdávaním informácií v sektore cukru.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru - zásob, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, rozdelenia fondov pre vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu spolu, z toho do Českej republiky, iných dodávok, nákupu a dodávok pre Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vyrábajúce rafinovaný cukor, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba cukru (OKEČ 15.83).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

11. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

Značka štatistického formulára: LIAH (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie a ucelený prehľad o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine. Výsledky zisťovania sa využívajú v rámci analýz Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (EHS) č. 1868/77 upravujúce detailné podmienky uplatňovania nariadenia (EHS) č. 2782/75 o produkcii a marketingu násadových vajec a jednodňovej hydiny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa nosníc, výroby, ponuky, nákupu a odbytu násadových vajec, jednodňovej hydiny a liahnutia jednotlivých druhov hydiny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú liahnutím, výrobou a odbytom násadových vajec a jednodňovej hydiny, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- chov hydiny (OKEČ 01.24).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

12. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Značka štatistického formulára: VOH (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie a ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec na tvorbu analýz, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (ES) č. 2916/95 o organizovaní trhu s hydinovým mäsom a vajciami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa výroby, ponuky, nákupu a odbytu jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt, ako aj očakávanej skutočnosti o výrobe a odbyte vaječných hmôt.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním a odbytom hydinového mäsa a konzumných vajec, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba a konzervovanie hydiny (OKEČ 15.12).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu, výroby, spotreby surovín na jeho výrobu, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do Českej republiky, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu, dovozcovia surového liehu a rafinérie, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do Českej republiky, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, a ostatného použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín a dovozcovia liehovín, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba destilovaných alkoholických nápojov (OKEČ 15.91).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

16. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

Značka štatistického formulára: KRMZ (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí na zistenie potreby kŕmnych zmesí na zabezpečenie spoločenskej objednávky potravín živočíšneho pôvodu z domácej produkcie a na zistenie potreby dovozu a možnosti vývozu jednotlivých kŕmnych zmesí a ich jednotlivých komponentov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby, zloženia, použitia a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a ukazovatele spotreby kŕmnych surovín pri ich výrobe.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia kŕmnych zmesí, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou (zmiešané hospodárstvo) (OKEČ 01.3),

- výroba hotových krmív (OKEČ 15.7),

- výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá (OKEČ 15.71).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

17. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom a zahraničnom trhu pre potreby vývoja zahraničného obchodu. Informácie vo forme bilancií slúžia na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z Českej republiky, ostatného príjmu, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, dodávok na vývoz spolu, z toho pre Českú republiku, ostatných dodávok a dodávok spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné podniky, ktoré zabezpečujú výrobu a odbyt sledovaných výrobkov, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (OKEČ 15.2),

- výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (OKEČ 15.4),

- výroba stužených jedlých tukov (OKEČ 15.43),

- výroba zmrzliny (OKEČ 15.52).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii vína

Značka štatistického formulára: VÍNO (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe a zásobách vína. Výsledky zisťovania sa využívajú v rámci analýz Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (ES) č. 1294/96 stanovujúce podrobné predpisy pre aplikáciu nariadenia rady (EHS) č. 827/87 o úrode, výrobe a zásobách výrobkov v sektore vinárstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilančné ukazovatele týkajúce sa zásob, zdrojov a použitia jednotlivých druhov vín.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vinohradníckeho a vinárskeho sektora a iné podniky, ktoré zabezpečujú výrobu, nákup alebo odbyt vína, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba hroznového vína (OKEČ 15.93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

19. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les D (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a v zahraničí na účely trhového informačného systému, obchodnej a licenčnej politiky. Informácie sa využijú na aktualizáciu podmienok realizácie štátnej lesníckej politiky, koncepcie a stratégie rozvoja lesníctva. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie rady (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení o vybudovaní Európskeho lesníckeho informačného a komunikačného systému a vypracovaní lesníckych ekonomických účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Zisťovaním sa sleduje obchod s drevom v tuzemsku i v zahraničí v naturálnych i peňažných jednotkách, dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva v skladoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Lesopoľnohos-podársky majetok, š. p., Ulíč, Vojenské lesy a majetky, školské lesy a iné organizácie obhospodarujúce neštátne lesy, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02.0),

- služby pri ťažbe dreva (OKEČ 02.02.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

20. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve podľa klasifikácie AGROPROD. Informácie sa využijú na analýzy, prognózy, koncepciu a rozvoj lesného hospodárstva. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie rady (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení o vybudovaní Európskeho lesníckeho informačného a komunikačného systému a vypracovaní lesníckych ekonomických účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, semenárstva a škôlkarstva, projekčnej činnosti, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a objemu výkonov spolu. V dopĺňajúcich ukazovateľoch sa sleduje prirodzená obnova lesov, vykonané prebierky a prevody, zalesňovanie nelesných pôd, ťažba dreva v samovýrobe, stav a spracovanie dreva z kalamít a stav zásob surového dreva.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Lesopoľnohos-podársky majetok, š. p., Ulíč, školské lesy, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02.0),

- služby pri pestovaní lesa (OKEČ 02.02.1),

- služby pri ťažbe dreva (OKEČ 02.02.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

21. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu

Značka štatistického formulára: P (MPSVR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu, čo vyplýva z povinnosti Národného úradu práce viesť evidenciu odvádzateľov príspevkov v zmysle § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku na poistenie v nezamestnanosti a výška príspevku do garančného fondu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia v súlade s § 57 a 128a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Národného úradu práce.

22. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podrobnej štruktúre miezd zamestnancov a o cene práce vyjadrenej priemerným hodinovým zárobkom v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní, podľa pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na koncepčné riadenie mzdovej politiky, na účely kolektívneho vyjednávania, vyhodnocovanie rovnosti príležitostí žien a mužov a na usmerňovanie aktívnej politiky zamestnanosti. Súčasne budú slúžiť na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému - nariadenie rady (ES) č. 530/1999 a ďalších medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vyplatených miezd podľa jednotlivých zložiek, tarifnej triedy (platovej triedy), kódov Klasifikácie zamestnaní, dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov v organizácii, odpracovaného a neodpracovaného času, pracovného úväzku, bydliska, priemerného hodinového zárobku, pohlavia a veku zamestnanca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a združení občanov, s počtom zamestnancov do 499 výberovo a s počtom zamestnancov 500 a viac vyčerpávajúco, podľa Odvetvovej klasifikácii ekonomických činností:

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r.o., Bratislava.

23. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o väzbách a pohybe hlavných agend na súdoch. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť a pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu osôb, ktoré boli vzaté do väzby počas prípravného konania, ako aj po podaní obžaloby na súd, údaje o počte osôb, ktorých väzba sa skončila, ktorých väzba trvá, údaje o dĺžke väzby na súde I., ako aj II. stupňa, údaje o počte odsúdených, ktorí nenastúpili výkon trestu odňatia slobody, aj osôb, ktorým bol výkon trestu prerušený. Ďalej údaje o počte došlých, vybavených a nevybavených vecí v hlavných druhoch súdnych agend.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, krajské súdy, Najvyšší súd Slovenskej republiky a vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. pracovného dňa po sledovanom období (krajský súd), do 4. pracovného dňa po sledovanom období (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

24. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave a pohybe vybavovania agendy obchodného registra. Výsledky zisťovania sa využijú na riadiacu činnosť, na rozbory činností obchodného registra, zabezpečovanie MTZ a odbornej úrovne, ako aj pre potreby ústredných a štátnych orgánov a podnikateľských organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa štruktúry rozhodovania, pohybu agendy v jednotlivých oddieloch registrovej knihy, počtu a právnych foriem podnikateľských subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresný súd v sídle kraja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

25. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti, mzdového vývoja a na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti okresných a krajských úradov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

26. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Značka štatistického formulára: Škol P (MŠ SR) 1a-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti, mzdového vývoja a na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení a podľa rozpočtovej skladby školstva - kapitoly.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty a organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol Iv (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov. Výsledky zisťovania sa využijú na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných investícií, vyfakturovaných kapitálových výdavkov a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školy a školské zariadenia a ostatné organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o zaradení zamestnancov krajských úradov a okresných úradov do platových tried

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR) 8-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o počte zamestnancov krajských úradov a okresných úradov na jednotlivých úsekoch činností a o ich zaradení do platových tried. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti a mzdového vývoja.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zaradenia zamestnancov podľa platových tried na jednotlivých úsekoch činnosti krajských úradov a okresných úradov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady a okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na určovanie cien zdravotníckych výkonov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov podľa vybraných druhov, výnosov, počtu vyšetrení a využitia postelí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: P (MZ SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zamestnancoch, o mzdách a o zložení mzdových prostriedkov jednotlivých kategórií zamestnancov. Spracované údaje využíva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri hodnotení personálneho a mzdového zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd podľa jednotlivých kategórií zamestnancov a o počte a pohybe jednotlivých kategórií zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátne zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

31. Názov zisťovania: Záznam o hospitalizácii

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby a počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a k pohlaviu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

32. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii hospitalizovanej v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na jej ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach podľa pohlavia, veku, diagnózy, času od predchádzajúcej hospitalizácie, druhu psychiatrickej liečby, spôsobu prepustenia a ďalšej starostlivosti po prepustení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

33. Názov zisťovania: Správa o rodičke

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o poskytnutí zdravotnej starostlivosti žene počas tehotenstva, ako aj počas pôrodu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu rodičky a novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

34. Názov zisťovania: Správa o novorodencovi

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do 28. dňa života. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdravotného stavu novorodenca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

35. Názov zisťovania: Hlásenie vrodenej chyby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskyte vrodených chýb u živo narodených, mŕtvo narodených a o počte vykonaných umelých prerušení tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu. Spracované údaje sa využijú na vykonanie etiologickej analýzy vrodených chýb, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu vrodených chýb u živo narodených detí, mŕtvo narodených a počtu umelých prerušení tehotenstva vykonaných z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu podľa pohlavia, hmotnosti, týždňa tehotenstva, záchytnosti vrodenej chyby, diagnózy a podľa veku matky a otca.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

36. Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre demografickú štatistiku o samovoľných potratoch, o umelom prerušení tehotenstva (UPT) vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratov. Spracované údaje sa využijú na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu samovoľných potratov, umelých prerušení tehotenstva a ostatných potratov podľa veku ženy, počtu živo narodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, počtu doterajších umelých prerušení tehotenstva a používania vnútromaternicovej antikoncepcie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii s ochorením na pohlavné choroby. Spracované údaje sa využijú na mapovanie epidemiologickej situácie a sú predpokladom na prijímanie epidemiologických opatrení, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ochorení na pohlavné choroby a členené podľa pohlavia, veku, diagnózy a zdrojov nákazy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

38. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na rozbor príčin samovražednosti a samovražedných pokusov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu dokonaných samovrážd a samovražedných pokusov podľa pohlavia, veku a spôsobu vykonania činu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

39. Názov zisťovania: Hlásenie kúpeľnej liečby

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 10-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liečených pacientoch v štátnych a neštátnych prírodných liečebných kúpeľoch. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu liečených pacientov v prírodných liečebných kúpeľoch v členení na tuzemských a zahraničných pacientov podľa pohlavia, veku, indikačných skupín pre kúpeľnú starostlivosť, diagnózy, výsledku liečenia, hradenia pobytu (poisťovňou, samoplatiteľom), ako i ukazovatele týkajúce sa počtu rekondičných pobytov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

40. Názov zisťovania: Hlásenie liečby užívateľa drog

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 11-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liečených užívateľoch drog. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu a prostredníctvom Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť pre členské štáty Európskej únie, Európsky parlament a Európsku komisiu. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa liečby užívateľov drog - počtu klientov podľa pohlavia, veku, občianstva v členení tuzemci, cudzinci z krajín Európskej únie a z iných krajín, charakteru kontaktu, sociálno-ekonomických informácií, informácií týkajúcich sa drog a rizikových faktorov užívateľov drog.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

41. Názov zisťovania: Hlásenie choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania, profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci

Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 12-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť podrobný prehľad o novopriznaných chorobách z povolania, ohrozeniach chorobou z povolania, profesionálnych otravách a iných poškodeniach zdravia pri práci. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa novopriznaných chorôb z povolania, ohrození chorobou z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci v členení podľa pohlavia, veku, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností a profesií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

42. Názov zisťovania: Mesačný výkaz pre rafinérie, ťažobné organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív

Značka štatistického formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku úniu - smernice rady č. 68/414/EHS a č. 98/93/EÚ.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa bilancie rafinérskeho procesu, ako aj údaje o zásobách ropy a ropných výrobkov z hľadiska núdzových zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky spracúvajúce ropu, organizácie ťažby ropy a zemného plynu, dovozu, vývozu a skladovania ropy, ropných výrobkov a zemného plynu bez ohľadu na počet zamestnancov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

43. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu pohotovostných zásob

Značka štatistického formulára: PZ (SŠHR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave zásob vybraného sortimentu pohotovostných zásob v naturálnom vyjadrení, ktorý bude slúžiť na pokrytie základných potrieb obyvateľstva a zásahových jednotiek v období mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti štátu a pri regulácii predaja. Výsledky zisťovania využijú ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a orgány miestnej štátnej správy na pohotové riešenie zásobovania počas mimoriadnych udalostí. Zisťovanie sa vykonáva na základe úloh Národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO pre oblasť civilného núdzového plánovania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyjadrujúce stav zásob vybraných tovarov v organizačnej jednotke v naturálnom vyjadrení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané podniky výrobných a obchodných organizácií produkujúce, resp. obchodujúce s požadovaným sortimentom potravinárskych a hygienických výrobkov, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- spracovanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (OKEČ 15.20),

- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 51.30),

- veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajciami, jedlými olejmi a tukmi (OKEČ 51.33),

- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach (OKEČ 52.20).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne (len k 31. marcu a k 30. septembru).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

44. Názov zisťovania: Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Mer (ÚGKK SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a o katastri nehnuteľností.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých listín, vrátených listín a novozaložených listov vlastníctva v sledovanom období, počtu novozaložených listov vlastníctva podľa rozhodnutia správneho orgánu o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ako aj evidencie - sledovania počtu založených listov vlastníctva od 1. apríla 1964 po príslušný sledovaný rok a ukazovatele týkajúce sa konania o povolení vkladu do katastra od 1. januára 1993.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady - katastrálne odbory.

Krajské úrady - katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady - katastrálne odbory do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období, krajské úrady - katastrálne odbory do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

45. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní

Značka štatistického formulára: Kat (ÚGKK SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa plnenia vybraných úloh krajských úradov - katastrálnych odborov ako druhostupňových orgánov štátnej správy v katastrálnom konaní.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevybavených podaní, došlých podaní na vybavenie, odvolaní proti rozhodnutiu o zastavení konania, odvolaní proti rozhodnutiu o oprave chýb v katastrálnom operáte, podaných protestov prokurátorov, odvolaní proti rozhodnutiu o priestupku a dôvodných podnetov na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady - katastrálne odbory.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 470/2001 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

1. Poi P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

2. Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

3. CR 6-01 Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

4. OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

5. OŽP 2-01 Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia

6. OŽP 3-01 Ročný výkaz o emisiách

7. OŽP 4-01 Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

8. OŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

9. OŽP 10-01 Ročný výkaz o kvalite vody

10. OŽP 11-01 Ročný výkaz o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

11. OŽP 12-01 Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

12. OŽP 13-01 Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

13. VV P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

14. VV P 8-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe, o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality

15. VV P 9-01 Ročný podnikový výkaz o licenciách

16. Práca 3-01 Ročný výkaz o práci

17. Práca 4-01 Ročný výkaz o platoch vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

18. ÚNP 1-01 Zisťovanie o úplných nákladoch práce

19. Mzdy 1-01 Zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov

20. Poľ 14-01 Súpis hospodárskych zvierat, strojov a zariadení k 31. 12.

21. Poľ 16-01 Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

22. Poľ 17-01 Ročný výkaz o úrode zrnín

23. Ryb 1-01 Ročný výkaz o výlove rýb

24. Les P 2-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve

25. Vod Z 1-01 Ročný výkaz závodnej jednotky prevádzkovateľov vodovodov a kanalizácií

26. Vod Z 2-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

27. Vod 5-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obce

28. Priem P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a o priemyselných službách

29. Dop 2-01 Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách

30. Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz v doprave

31. Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

32. Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

33. Nem Úr 1-99 Výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

34. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

35. Soc 4-99 Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

36. Zdp 1-01 Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

37. NÚP 1-01 Ročný výkaz Národného úradu práce

38. Socp 1-01 Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

39. Energ P 2-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

40. Energ 3-01 Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

41. Energ P 4-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla

42. Energ P 5-01 Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

43. Energ P 6-01 Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

44. PaT 2-01 Ročný výkaz v pošte a v telekomunikáciách

45. MOŠ-MIS 1-01 Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

46. NSPO 1-01 Ročný výkaz príspevkových organizácií

47. NSRO 1-01 Ročný výkaz rozpočtových organizácií

48. NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových organizácií

49. NSNO 2-01 Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií

50. MO 1-01 Ročný výkaz malých obcí

51. Roč 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví

52. Roč 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

53. Roč 3-99 Zisťovanie u podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri

54. Org C 2002 Cenzus malých a stredných podnikov

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej štatistiky a pre potreby medzinárodných organizácií. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenia rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúceho sa štrukturálnej podnikovej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, aktíva a pasíva, cenné papiere, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zdroje financovania obstaraných investícií, investičný majetok, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstarania investícií a zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 66),

- činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

2. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického formulára: Pen P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej štatistiky a pre potreby medzinárodných organizácií. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenia rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúceho sa štrukturálnej podnikovej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, aktíva a pasíva, cenné papiere, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zdroje financovania obstaraných investícií, investičný majetok, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstarania investícií a zásob.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- peňažníctvo (OKEČ 65),

- činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (OKEČ 67.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

Značka štatistického formulára: CR 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Zisťovanie sa vykonáva podľa zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby zo zájazdov, provízie, ostatné tržby, tržby za vlastné dopravné výkony a tržby dopravných agentúr), informácie za ostatné poskytované služby, evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cestovné kancelárie, cestovné agentúry a dopravné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - činnosti cestovných kancelárií a cestovných dopravcov, turistické služby inde neklasifikované (OKEČ 63.3).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených odbormi životného prostredia okresných úradov

Značka štatistického formulára: OŽP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody, na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Zisťovanie sa vykonáva podľa zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, suma uložených pokút, suma pokút skutočne zaplatená, ktorá je príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady - odbory životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Značka štatistického formulára: OŽP 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Zisťovanie sa vykonáva podľa zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uložených pokút, suma uložených pokút, suma skutočne zaplatených pokút, ktoré sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská inšpekcia životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára: OŽP 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej republiky a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich si osobitnú ochranu ovzdušia. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní „Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD“ pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský hydrometeorologický ústav.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla druhého roka po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára: OŽP 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní „Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD“ pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer, percento prekročenia priemernej dennej koncentrácie a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na lokálnej úrovni, regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský hydrometeorologický ústav.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Značka štatistického formulára: OŽP 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Zisťovanie sa vykonáva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa smernice rady 75/442/EHS o odpadoch v jej aktuálnom znení. Výsledky spracovania sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov, náklady, poplatky a pokuty obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a vybrané finančné ukazovatele vynaložené na ochranu životného prostredia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára: OŽP 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o znečisťovaní povrchových vôd odpadovými vodami a o kvalite vody vo vybraných vodných tokoch na území Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní „Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD“ pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka sledovaných úsekov významných a hraničných vodných tokov a kvalita vody v nich, znečistenie odpadových vôd a podiel jednotlivých zdrojov na ich znečistení, produkované a vypúšťané znečistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský hydrometeorologický ústav.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

10. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

Značka štatistického formulára: OŽP 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

11. Názov zisťovania: Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

Značka štatistického formulára: OŽP 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o haváriách na povrchových a podzemných vodách na území republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní „Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD“ pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet havárií na tokoch a podzemných vodách, druh látky, ktorá haváriu spôsobila, finančné náklady na likvidáciu a odstránenie škodlivých následkov havárií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská inšpekcia životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

12. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

Značka štatistického formulára: OŽP 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu záťaže obyvateľstva hlukom z jednotlivých druhov zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní „Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD“ pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo vybraných oblastiach percentuálny podiel obyvateľov zaťažených určenou hladinou hluku podľa jednotlivých zdrojov hluku, najmä záťaž hlukom z cestnej a leteckej dopravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská inšpekcia životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

13. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúceho sa štrukturálnej podnikovej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a štruktúry zamestnancov a výdavkov na výskum a vývoj.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci pracovísk výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, charakteristika pracovísk výskumu a vývoja, štruktúra činností pracovísk výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie projektov výskumu a vývoja.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak majú pracovisko výskumu a vývoja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

14. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe, o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality

Značka štatistického formulára: VV P 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch manažérstva kvality, ktoré získali certifikát podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa noriem STN EN ISO 9000 (9001, 9002, 9003, 9004) o systémoch manažérstva kvality, podľa normy STN EN 14001 o systémoch environmentálneho manažérstva. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky pre užívateľov zo štátnej a podnikovej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy výrobkov pre trh spolu, nové výrobky, certifikované výrobky podľa tuzemských a zahraničných predpisov, hodnota výrobkov, prevádzky s certifikovaným systémom manažérstva kvality a hodnota nimi vyrábaných výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93),

ak majú certifikované výrobky alebo certifikované systémy manažérstva kvality.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

15. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o licenciách

Značka štatistického formulára: VV P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o uzatvorených zmluvách na nákup a predaj licencií, ktorých predmetom sú patenty, ochranné známky a know-how. Výsledky zisťovania sa využijú na získanie prehľadu o nových licenčných zmluvách a o zmluvách uzatvorených v predchádzajúcich rokoch, ktorých platnosť sa ešte neskončila, pre potreby inštitúcií v Slovenskej republike a zastupiteľských úradov iných krajín.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uzatvorených zmlúv na nákup a predaj licencií, licenčné poplatky, hmotné dovozy pre licenčnú výrobu, platby zo štátnych zdrojov a prehľad licenčných zmlúv s uvedením názvu licencie, štátu partnera a doby platnosti licenčnej zmluvy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93),

ak majú uzatvorenú licenčnú zmluvu so zahraničnou organizáciou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

16. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov Slovenskej republiky pre potreby regionálnych prehľadov, o vývoji na trhu práce pre úpravy v sociálnej oblasti a pod. Potreba tohto zisťovania vyplýva z Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce, prijatého Medzinárodnou konferenciou práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov spolu, osobitne na čiastočný pracovný úväzok, z toho ženy, počet osôb na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdy za organizáciu podľa sídla pracovísk, z toho mzdy vyplatené ženám, počet zamestnancov podľa tried Klasifikácie zamestnaní, z toho ženy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, príspevkové organizácie, krajské úrady, okresné úrady, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkevné organizácie, stavovské organizácie - profesiové komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizačné jednotky združení a politických strán, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

17. Názov zisťovania: Ročný výkaz o platoch vyplatených zamestnancom v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Značka štatistického formulára: Práca 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov a vyplatených platoch podľa platových tried a o vývoji priemerných platov zamestnancov v rozpočtovej sfére. Výsledky spracovania sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky a iných užívateľov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vyplatené platy v štruktúre - tarifný plat, zvýšený tarifný plat o 25 %, príplatky (osobné, osobitné, funkčné, za hodnosť), odmeny, náhrady mzdy (za dovolenku, sviatky, školenia a pod.) a ostatné podľa jednotlivých platových tried.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, krajské úrady, okresné úrady a rozpočtové a príspevkové organizácie, v ktorých sa platové pomery zamestnancov upravujú podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.

18. Názov zisťovania: Zisťovanie o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre miezd a ostatných nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 530/1999 týkajúceho sa štrukturálnej štatistiky príjmov a nákladov práce, ak ide o hodnotenie kvality štatistiky nákladov práce, nariadenia komisie (ES) č. 1726/1999, ktorým sa vykonáva nariadenie rady (ES) č. 530/1999, a podľa nariadenia komisie (ES) č. 452/2000, ktorými sa vykonáva nariadenie rady (ES) č. 530/1999. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie mzdového vývoja a ostatných nákladov práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované a platené hodiny, štruktúra miezd a štruktúra ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie, príspevky do fondu nezamestnanosti, mzdové vyrovnanie počas práceneschopnosti, mzdové vyrovnanie v prípade skráteného pracovného času a pod.).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, závody, obchodné spoločnosti, rozpočtové, príspevkové a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

19. Názov zisťovania: Zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov

Značka štatistického formulára: Mzdy 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podrobnej štruktúre miezd zamestnancov v jednotlivých povolaniach podľa Klasifikácie zamestnaní, podľa pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Zisťovanie sa vykoná podľa nariadenia rady (ES) č. 2744/95 o štatistike týkajúcej sa štruktúry a rozdeľovania príjmov. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne miezd zamestnancov z hľadiska rôznych demografických a ekonomických charakteristík, na koncepčné riadenie mzdovej politiky v Slovenskej republike a na účely mzdového vyjednávania v tripartitných orgánoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné (tarifné) mzdy, príplatky a doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, naturálne odmeny, 13., resp. 14. plat a pod., osobné číslo, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní a dosiahnutého vzdelania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, závody, obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

20. Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat, strojov a zariadení k 31. 12.

Značka štatistického formulára: Poľ 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat podľa kategórií, o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Zisťovanie sa vykonáva podľa smernice rady 93/23/EHS o štatistických zisťovaniach týkajúcich sa produkcie ošípaných, smernice rady 93/24/EHS o štatistických zisťovaniach týkajúcich sa produkcie hovädzieho dobytka, smernice rady =SK&numdoc=31993L0023&model=guichett href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0025:SK:HTML" target="_blank" englishtitle="yes">93/25/EHS o štatistických zisťovaniach týkajúcich sa produkcie oviec a kôz. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prognózovanie vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, na posúdenie technického vybavenia podnikov, štruktúry strojov a zariadení, pre časové rady, publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, medzinárodné ročenky a publikácie Eurostatu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia, veku a hmotnosti, počet a kapacita skladovacích priestorov a objektov na ustajnenie hospodárskych zvierat, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov, výkon traktorov a nosnosť automobilov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1),

- živočíšna výroba (OKEČ 01.2),

- rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výroba (OKEČ 01.3),

- služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu okrem veterinárnych služieb (OKEČ 01.4).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota odovzdania štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

21. Názov zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, spotrebe hnojív, oseve ozimných obilnín a o degradácii pôdy. Zisťovanie sa vykonáva tiež na účel harmonizácie právnych noriem s Európskym štatistickým systémom podľa nariadenia rady (EHS) č. 959/93 o štatistických informáciách, ktoré predkladajú členské štáty o produkcii rastlinných výrobkov iných ako obilniny a jeho doplnkov. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov, publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy jednotlivých druhov plodín (okrem zrnín) a celková úroda, plocha a vek vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami, využitie pôdy a degradácia pôdy (výmery plôch postihovaných exhaláciami, eróziami, plochy, na ktorých sa použili chemické ochranné prostriedky, množstvo použitých chemických prípravkov na ochranu rastlín).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

22. Názov zisťovania: Ročný výkaz o úrode zrnín

Značka štatistického formulára: Poľ 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode zrnín (obilnín a strukovín na zrno) podľa definitívneho zúčtovania. Zisťovanie sa tiež vykonáva na účel harmonizácie právnych noriem s Európskym štatistickým systémom podľa nariadenia rady (EHS) č. 837/90 o produkcii obilnín a jeho doplnkov, č. 959/93 o štatistických informáciách, ktoré predkladajú členské štáty o produkcii rastlinných výrobkov iných ako obilniny a jeho doplnkov. Výsledky zisťovania sa využijú na prognózovanie zásobovania, vedenia dlhodobých časových radov, publikácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy jednotlivých druhov obilnín a strukovín na zrno v hektároch a ich úroda v tonách.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rastlinná výroba vrátane zeleninárstva a záhradníctva (OKEČ 01.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre.

23. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického formulára: Ryb 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 788/96 o predkladaní štatistík o chove rýb. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výlov rýb podľa druhov a spôsobu výlovu, produkcia násad a zarybnenie vlastných revírov podľa druhu rýb a násad.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rybolov, chov rýb, služby v rámci rybolovu (OKEČ 05) a Slovenský rybársky zväz RADA.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

24. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre lesnej pôdy, o stave zásob dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva, náhodnej ťažbe a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (EHS) č. 1615/89 ustanovujúceho Európsky informačný a komunikačný systém v lesníctve (Efics) a jeho následných úprav a dodatkov. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra lesnej pôdy v užívaní podľa vlastníctva, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky prevádzkovateľov vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára: Vod Z 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe všetkých subjektov zaoberajúcich sa výrobou, úpravou a rozvodom vody, resp. odkanalizovaním a čistením vody. Zisťovanie sa vykonáva podľa smernice rady 75/440/EHS týkajúcej sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch, smernice rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia odpadových vôd a smernice rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi a poľnohospodárskymi zdrojmi. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, zaoberajúce sa výrobou, úpravou a rozvodom vody, resp. odkanalizovaním a čistením vody.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

26. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára: Vod Z 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí. Zisťovanie sa vykonáva podľa smernice rady 75/440/EHS týkajúcej sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch, smernice rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi a poľnohospodárskymi zdrojmi a smernice rady 78/659/EHS o kvalite podmieňujúcej výskyt rýb. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok podnikov povodí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, bez ohľadu na počet zamestnancov, zabezpečujúce prevádzku významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií v správe obce

Značka štatistického formulára: Vod 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe obcí Slovenskej republiky. Zisťovanie sa vykonáva podľa smernice rady 75/440/EHS týkajúcej sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch, smernice rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia odpadových vôd a smernice rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi a poľnohospodárskymi zdrojmi. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach a kalové hospodárstvo.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

28. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

Značka štatistického formulára: Priem P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkcii priemyselných a nepriemyselných podnikov, ktoré vyrábajú priemyselné výrobky, resp. poskytujú priemyselné služby. Získané údaje slúžia na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov a požadujú ich medzinárodné organizácie. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení štatistických zisťovaní spoločenstva týkajúcich sa priemyselnej výroby. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, predaj, vnútropodniková spotreba, stav zásob na začiatku a na konci sledovaného roka podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom aj v hodnotovom vyjadrení (podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - priemysel (OKEČ 10 až 41) a vybrané organizácie, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

29. Názov zisťovania: Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách

Značka štatistického formulára: Dop 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1172/98 o štatistických zisťovaniach v cestnej nákladnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava nebezpečného tovaru členená na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu a pre cudzie potreby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak vykonávajú prepravu nebezpečného tovaru.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

30. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o doprave. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 1172/98 o štatistických zisťovaniach v cestnej nákladnej doprave, smernice rady 80/1177/EHS o štatistických zisťovaniach o preprave tovarov železničnou dopravou a smernice rady 80/1119/EHS o štatistických zisťovaniach o preprave tovarov vnútrozemskou vodnou dopravou a z požiadaviek medzinárodných organizácií (OECD, Eurostat, EHK - OSN, CEMT, Dunajská komisia). Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných dopravných publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, výkony a tržby za prepravu tovaru, preprava osôb podľa cestovného, cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi a osobnými automobilmi, mestská hromadná doprava - počet prepravených osôb, miestové kilometre, počet vozidiel, cestná verejná a neverejná doprava - nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok, preprava nebezpečného tovaru, zamestnanci v doprave, z toho ženy, informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy, medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia. Železničná doprava - lokomotívy a vozne v triedení podľa druhov, pracovný park, železničné trate, prevádzkové ukazovatele, nakládka tovaru podľa tovarových skupín, vnútroštátna preprava tovaru a výkony v tkm podľa regiónov. Vodná doprava - plavidlá podľa registrovanej tonáže, podľa veku, podľa roku výroby, podľa výkonu, preprava tovarov cez nemecko-holandskú hranicu, nákladná preprava po Dunaji, výkonové ukazovatele za prístavy, osobná doprava, vnútroštátna preprava tovaru a výkony v tkm podľa regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - doprava (OKEČ 60.1- 63.23, 63.4) a organizácie vykonávajúce vnútrozemskú vodnú dopravu, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

31. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o leteckom parku a výkonoch leteckej dopravy. Zisťovanie sa vykonáva podľa rozhodnutia komisie (ES) č. 325/95 o štatistických zisťovaniach o preprave tovarov, osôb a pošty v leteckej doprave a z požiadaviek medzinárodných organizácií (ICAO, Eurostat). Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných dopravných publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy, produktívne lety, činnosť na zvláštne účely, činnosť pre poľnohospodárstvo, tržby nákladnej a osobnej dopravy. Ostatná letecká činnosť - lety. Výkony letiska - pohyby lietadiel, odbavené osoby a odbavený náklad. Preprava tovaru, pošty a osôb podľa miesta určenia a typu lietadla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú držiteľmi licencie na vykonávanie leteckej dopravy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

32. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií (OECD, Eurostat). Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných dopravných publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele potrubnej dopravy - preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, vykonávajúce prepravu ropy a zemného plynu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

33. Názov zisťovania: Výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, druhov vlastníctva a rezortov pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov Slovenskej republiky. Potreba vykonávania zisťovania vyplýva z Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce prijatého Medzinárodnou konferenciou práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný počet nemocensky poistených zamestnancov spolu, z toho ženy, počet novohlásených prípadov a kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pre chorobu, pracovné úrazy, ostatné úrazy spolu, z toho ženy, smrteľné úrazy, počet chorôb z povolania, počet odškodnených pracovných úrazov a chorôb z povolania, celková suma vyplateného odškodného a regresných náhrad, celkové náklady vynaložené na pracovné úrazy a choroby z povolania, ukazovatele pracovnej úrazovosti mladistvých a závodnej lekárskej starostlivosti a rizikovej práce.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, krajské úrady, okresné úrady, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak administratívne vykonávajú agendu nemocenského poistenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. júla sledovaného roka a do13. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline.

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: Soc 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení podľa územných celkov, druhu, zriaďovateľa, formy poskytovanej starostlivosti, príjmy a výdavky zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb poskytujúce celoročnú, týždennú, dennú starostlivosť alebo aj prechodne na určitý čas.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne.

35. Názov zisťovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

Značka štatistického formulára: Soc 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bežných a kapitálových výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej pomoci pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej pomoci v požadovanej štruktúre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady - odbory sociálnych vecí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. augusta sledovaného roka a do 7. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

36. Názov zisťovania: Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o zdravotných poisťovniach. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenia rady (ES) č. 2516/2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, zdravotné poistné podľa regionálneho a sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), počet a odmeny zamestnancov, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú, stomatologickú, za liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničnú starostlivosť, kúpeľnú starostlivosť, liečenie v zahraničí, úhrady nad rámec Liečebného poriadku).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotné poisťovne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

37. Názov zisťovania: Ročný výkaz Národného úradu práce

Značka štatistického formulára: NÚP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o Národnom úrade práce. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenia rady (ES) č. 2516/2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, príspevky podľa regionálneho a sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, od zamestnávateľov do garančného fondu, príjmy od samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb, dobrovoľných platiteľov), počet a odmeny zamestnancov, úhrady Národného úradu práce (výdavky na podporu v nezamestnanosti evidovaných nezamestnaných a na aktívnu politiku trhu práce, odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie za evidovaných nezamestnaných poberajúcich podporu v nezamestnanosti, výdavky z garančného fondu).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Národný úrad práce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

38. Názov zisťovania: Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o Sociálnej poisťovni. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenia rady (ES) č. 2516/2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, štruktúra príjmov z poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa regionálneho a sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), úhrady Sociálnej poisťovne, počet a odmeny zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

39. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

Značka štatistického formulára: Energ P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby spoločného medzinárodného dotazníka OECD/IEA/Eurostat Ropa a ropné výrobky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa procesu výroby kvapalných palív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia kvapalných palív z ropy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

40. Názov zisťovania: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby spoločných medzinárodných dotazníkov OECD/IEA/Eurostat Obnoviteľné zdroje a odpady a Elektrina a teplo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, ukazovatele týkajúce sa výroby tepla a elektriny.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

41. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe elektriny a tepla

Značka štatistického formulára: Energ P 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov ako podklad na zabezpečenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby spoločného medzinárodného dotazníka OECD/IEA/Eurostat Elektrina a teplo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele výroby elektriny a tepla, spotreby palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovozu, vývozu, strát a vlastnej spotreby pri výrobe elektriny a tepla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, a výrobcovia elektriny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

42. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára: Energ P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti ako podklad na energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby spoločného medzinárodného dotazníka OECD/IEA/Eurostat Uhlie - tuhé fosílne palivá a vyrábané plyny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele predaja a zásob základných druhov tuhých palív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - maloobchod s tuhými palivami (OKEČ 52.48.3).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

43. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív

Značka štatistického formulára: Energ P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby spoločných medzinárodných dotazníkov OECD/IEA/Eurostat Uhlie - tuhé fosílne palivá a vyrábané plyny, Ropa a ropné výrobky, Zemný plyn, Elektrina a teplo a Obnoviteľné zdroje a odpady.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba - výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo (OKEČ 01, 02),

- rybolov, chov rýb (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 37, 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- doprava (OKEČ 60 až 63)

a organizácie, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody (OKEČ 40),

- veľkoobchod s palivami (OKEČ 51.12, 51.51)

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove.

44. Názov zisťovania: Ročný výkaz v pošte a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podnikateľských subjektoch vykonávajúcich doručovateľské služby zásielok a balíkov okrem štátnej pošty. Zisťovanie sa vykonáva na základe požiadaviek medzinárodných organizácií (OECD, Eurostat). Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou - zásielky, balíky (podané zásielky a balíky v Slovenskej republike pre tuzemsko a zahraničie a dodané zásielky a balíky pre Slovenskú republiku zo zahraničia), colné deklarácie, servisné strediská.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou (OKEČ 64.12.0) a podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak vykonávajú doručovateľskú službu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického formulára: MOŠ-MIS 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na aktualizáciu a doplnenie údajov o mestskej a obecnej štatistike v regionálnom štatistickom informačnom systéme. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady č. 1260/1999 o všeobecných podmienkach štrukturálnych fondov. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídiel sa využijú ako základné charakteristiky sídelných jednotiek regiónov na informačno-publikačné účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber ukazovateľov z oblasti bytového fondu, ubytovacích služieb, obchodu, športu, kultúry, školstva, občianko-technickej vybavenosti, ekonomických subjektov, prvkov životného prostredia a sociálnej činnosti obce, mesta a mestskej časti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz príspevkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSPO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, tržieb a obchodnej marže podľa Klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva - vybrané ukazovatele, dane, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií a investičný majetok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie patriace do sektora štátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií slúžiacich domácnostiam.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára: NSRO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenia rady (ES) č. 1500/2000, ktorým sa vykonáva nariadenie rady (ES) č. 2223/96, ak ide o výdavky a príjmy verejnej správy. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba, štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činnosti podľa Klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva - vybrané ukazovatele, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok a počet a odmeny zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, štátne fondy, krajské úrady, okresné úrady a obce (nad 3 000 obyvateľov) v ústrednom a miestnom vládnom sektore.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií, ktoré sú zaradené medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodnej marže podľa Klasifikácie produkcie, základné finančné ukazovatele, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, odmeny zamestnancov a dane.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany, cirkevné organizácie, organizačné jednotky združení, stavovské organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií, ktoré sú zaradené medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na prevádzkovú činnosť organizácie, ostatné výdavky a príjmy, štruktúra výdavkov podľa Klasifikácie produkcie, štruktúra príjmov podľa Klasifikácie produkcie, základné finančné ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany, organizačné jednotky združení, stavovské organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

50. Názov zisťovania: Ročný výkaz malých obcí

Značka štatistického formulára: MO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch malých obcí. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenia rady (ES) č. 1500/2000, ktorým sa vykonáva nariadenie rady (ES) č. 2223/96, ak ide o výdavky a príjmy verejnej správy. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky, príjmy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, počet zamestnancov a mzdy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce do 3 000 obyvateľov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického formulára: Roč 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúceho sa štrukturálnej podnikovej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a na potreby koncepčných a analytických prác a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele - finančný lízing, základné a vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, obstaranie investícií podľa zdrojov financovania, počiatočný stav a prírastky investičného majetku (vrátane pozemkov), úbytky a konečný stav investičného majetku, nehmotný investičný majetok a hmotný investičný majetok, cenné papiere, prierezové ukazovatele - náklady, poplatky a pokuty pri nakladaní s odpadom, odpady nebezpečné a ostatné, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele a základné ukazovatele týkajúce sa miestnej jednotky, závodné ukazovatele - hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, spotrebné dane, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia hmotných investícií, zušľachťovací styk, zamestnanci a mzdy, v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu, odvetvové ukazovatele - v poľnohospodárstve - zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve, v priemysle - vybrané vodohospodárske ukazovatele, vybrané ukazovatele v priemysle, v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku - podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, výstavba bytov, spotreba vybraných výrobkov pre stavebnú produkciu, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa Klasifikácie stavieb, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami podľa Klasifikácie produkcie, v obchode, pohostinstve a ubytovaní - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

52. Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Značka štatistického formulára: Roč 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúceho sa štrukturálnej podnikovej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele - finančný lízing, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, nehmotný a hmotný investičný majetok, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, prierezové ukazovatele - zamestnanci a mzdy a dopravné ukazovatele, odvetvové ukazovatele - v poľnohospodárstve - výmera pôdy, v lesnom hospodárstve - výkony a pôda v lesnom hospodárstve, v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku - podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky, v obchode, pohostinstve a ubytovaní - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov od 0 do 19, s prevažujúcou činnosťou podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave.

53. Názov zisťovania: Zisťovanie u podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára: Roč 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri, v oblasti finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúceho sa štrukturálnej podnikovej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, špecifikácia príjmov a výdavkov a v odvetví obchodu, pohostinstva a ubytovania - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podnikatelia - fyzické osoby nezapísaní v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne od 1. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

54. Názov zisťovania: Cenzus malých a stredných podnikov

Značka štatistického formulára: Org C 2002

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je aktualizovať údaje, ktoré sú o malých a stredných podnikoch a o podnikateľoch - fyzických osobách vedené v štatistickom registri organizácií, s cieľom zvýšiť jeho kvalitu a zistiť dopĺňajúce údaje o miestach (lokalitách) výkonu podnikateľských činností. Zisťovanie sa vykonáva podľa nariadenia rady (EHS) č. 696/93 o štatistických jednotkách pre účely štatistického zisťovania a analýzy hospodárstva v spoločenstve. Výsledky zisťovania sa využijú na monitorovanie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a na zabezpečenie medzinárodnej porovnateľnosti zodpovedajúcich štatistických údajov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné a klasifikačné údaje o podniku a podnikaľovi - fyzickej osobe, obchodné meno, územná identifikácia sídla právnických osôb, územná identifikácia miesta podnikania fyzických osôb, kontaktná poštová adresa, číslo telefónu a faxu, e-mailová adresa, predmety podnikania a ekonomickej činnosti a počet zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných právnych predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom ním určených krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 470/2001 Z. z.

DLHODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prehľad zisťovaní

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. V (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

2. ZF (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách na diaľniciach a na cestách

3. CI (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

4. CI (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o diaľniciach

5. CI (MDPT SR) 3-01 Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

6. KD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

7. KD (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

8. VD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

9. ŽD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

10. PO (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o poštovej sieti

11. PO (MDPT SR) 2-02 Polročný výkaz o poštových službách

12. PO (MDPT SR) 3-02 Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby

13. PO (MDPT SR) 4-02 Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb

14. TP (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

15. TS (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o verejných telekomunikačných službách a ich kvalite

16. TZ (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o pevnej verejnej telekomunikačnej sieti

17. FET (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o výnosoch, nákladoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikačných podnikov

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

18. Daň (MF SR) 1-01 Výkaz o dani z nehnuteľnosti

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19. Kult (MK SR) 1-01 Ročný výkaz o štátnej pamiatkovej starostlivosti

20. Kult (MK SR) 2-01 Ročný výkaz o financovaní kultúry národnostných menšín a etnických skupín

21. Kult (MK SR) 3-01 Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

22. Kult (MK SR) 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

23. Kult (MK SR) 5-01 Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

24. Kult (MK SR) 6-01 Ročný výkaz o galérii

25. Kult (MK SR) 7-01 Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

26. Kult (MK SR) 8-01 Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

27. Kult (MK SR) 9-01 Ročný výkaz o múzeu

28. Kult (MK SR) 10-01 Ročný výkaz o knižnici

29. Kult (MK SR) 11-01 Ročný výkaz o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní

30. Kult (MK SR) 12-01 Ročný výkaz o profesionálnom divadle

31. Kult (MK SR) 13-01 Ročný výkaz o periodickej tlači

32. Kult (MK SR) 14-01 Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľni a kabinete

33. Kult (MK SR) 15-01 Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

34. Kult (MK SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti organizátora verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

35. Kult (MK SR) 17-01 Ročný výkaz o profesionálnom divadelnom podujatí

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

36. Potrav (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

37. LB (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o bilancii ovocných destilátov

38. ML (MP SR) 6-01 Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach

39. Les R (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom

40. Les F (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

41. Les P (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o práci v lesníctve vykonávanej vlastnými prostriedkami

42. Les S (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

43. Les V (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

44. Les S (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

45. Les Z (MP SR) 6-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

46. Poľov (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri

47. VH (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

48. Včelár (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o včelárstve

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

49. Reh (MPSVR SR) 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach na pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

50. V (MPSVR SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - ústredia

51. V (MPSVR SR) 2a-01 Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočky

52. V (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch

53. V (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

54. V (MPSVR SR) 7-01 Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

55. V (MPSVR SR) 8-01 Ročný výkaz o poskytovaní štátnych sociálnych dávok

56. V (MPSVR SR) 9-01 Ročný výkaz

A. o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany

B. o poskytovaní sociálnych služieb v niektorých zariadeniach sociálnych služieb

57. V (MPSVR SR) 10-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

58. V (MPSVR SR) 11-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

59. V (MPSVR SR) 19-01 Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti sociálneho zabezpečenia

60. V (MPSVR SR) 24-01 Ročný výkaz o prídavkoch na deti

61. V (MPSVR SR) 30-01 Karta zariadenia sociálnych služieb

62. V (MPSVR SR) 31-01 Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

63. V (MS SR) 1-02 Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

64. V (MS SR) 2-02 Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

65. V (MS SR) 3-02/C Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

66. V (MS SR) 3-02/T Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

67. V (MS SR) 4-02 Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

68. V (MS SR) 6-02 Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

69. V (MS SR) 7-02 Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

70. Škol (MŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole

71. Škol (MŠ SR) 2-01 Výkaz o vekovej štruktúre detí a žiakov

72. Škol (MŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole

73. Škol (MŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných a špeciálnych školách

74. Škol (MŠ SR) 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách

75. Škol (MŠ SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej

76. Škol (MŠ SR) 4a-01 Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti, o praktickej škole

77. Škol (MŠ SR) 4b-01 Výkaz o individuálnej integrácii

78. Škol (MŠ SR) 5-01 Výkaz o špeciálno-pedagogickej poradni a detskom integračnom centre

79. Škol (MŠ SR) 6-01 Výkaz o vekovej štruktúre študentov, absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

80. Škol (MŠ SR) 7-01 Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

81. Škol (MŠ SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, stredných odborných učilíšť

82. Škol (MŠ SR) 7b-01 Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

83. Škol (MŠ SR) 8-01 Výkaz o združenej strednej škole

84. Škol (MŠ SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici

85. Škol (MŠ SR) 10-01 Výkaz o akademickej knižnici

86. Škol (MŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole

87. Škol (MŠ SR) 11a-01 Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

88. Škol (MŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl

89. Škol (MŠ SR) 12a-01 Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl

90. Škol (MŠ SR) 14-01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy

91. Škol (MŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

92. Škol (MŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach

93. Škol (MŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania

94. Škol (MŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

95. Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže

96. Škol (MŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolských internátoch

97. Škol (MŠ SR) 21-01 Ročný výkaz o botanickej záhrade

98. Škol (MŠ SR) 22-01 Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni

99. Škol (MŠ SR) 23-01 Výkaz o centrách výchovnej a psychologickej prevencie

100. Škol (MŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole

101. Škol (MŠ SR) 24a-01 Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

102. Škol (MŠ SR) 25-01 Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

103. Škol (MŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole - športovej triede

104. Škol (MŠ SR) 26a-01 Príloha k výkazu o športovej škole - športovej triede

105. Škol (MŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

106. Škol (MŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode

107. Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športovom stredisku pri škole

108. Škol (MŠ SR) 30a-01 Príloha k výkazu o športovom stredisku pri škole

109. Škol (MŠ SR) 31-01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

110. Škol (MŠ SR) 32-01 Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry

111. Mlad (MŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

112. Mlad (MŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

113. P (MŠ SR) 1-02 Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

114. Úr (MŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

115. Dalv (MŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní

116. VVP (MŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

117. J (MV SR) 1-01 Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

118. MŠS (MV SR) 5-01 Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu v správnom konaní

119. MŠSP (MV SR) 6-01 Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu, ktorá nepodlieha režimu správneho konania

120. PO (MV SR) 1-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

121. PO (MV SR) 2-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru

122. PO (MV SR) 3-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti mestského požiarneho zboru

123. PO (MV SR) 4-01 Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A - Ambulantná starostlivosť

124. A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

125. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

126. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre tuberkulózu a respiračné choroby

127. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

128. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast

129. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

130. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

131. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

132. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

133. A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o doraste

134. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti:

a) oddelenia telovýchovného lekárstva

b) pracoviska Ústavu telovýchovného lekárstva

135. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

136. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek

137. A (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o operačných výkonoch

138. A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice pre cudzokrajné choroby

139. A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií

140. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

141. A (MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (pracovísk urgentnej medicíny)

K - Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

142. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie

143. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku)

144. K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

145. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiodiagnostického oddelenia a ambulancie

146. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

147. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok

148. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

149. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patológie

150. K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia

L - Lôžková starostlivosť

151. L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

152. L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

153. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o anestéziologicko-resuscitačnej činnosti

154. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti rádioterapeutického oddelenia

155. L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

156. L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne

157. L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

158. L (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

159. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

160. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

161. L (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára

O - Ostatná činnosť

162. O DZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku

163. O Kniž (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o lekárskej knižnici

164. OL (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o liekoch a zdravotníckych pomôckach

165. ON (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

166. ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancie, lekárne)

P - Práca a mzdy

167. P (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o stave zamestnancov v zdravotníckych službách

R - Registre

168. R (MZ SR) 1-01 Hlásenie o vzniku a zmenách štátnej zdravotníckej organizácie

169. R (MZ SR) 2-01 Hlásenie štatistických údajov o lekárovi a farmaceutovi

170. R (MZ SR) 4-02 Register chronických ochorení pľúc

S - Sieť zdravotníckych zariadení

171. S (MZ SR) 1-02 Polročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení

172. S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení a stave zamestnancov v zdravotníckych službách

173. S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)

174. S (MZ SR) 6-02 Polročný výkaz zariadení kúpeľnej starostlivosti

Z - Zdravotný stav

175. Z (MZ SR) 13-01 Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

176. Geo (MŽP SR) 3-01 Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk

177. Geo (MŽP SR) 3a-01 Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov

178. ZOO (MŽP SR) 1-01 Ročný výkaz o zoologickej záhrade

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

179. Mer (ÚGKK SR) 1-02 Výkaz o stave zásob štátnych mapových diel a o plnení edičného plánu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

180. RI (ÚV SR) 1-01 Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni (rómske osídlenia)

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

181. VO (ÚVO) 1-01 Ročný výkaz o použitých metódach verejného obstarávania

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

Značka štatistického formulára: V (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie hodnotenia a analýzy činnosti a hospodárenia správcov komunikácií potrebných na operatívne a koncepčné riadenie, ako aj na výkon štátnej správy - dozoru nad pozemnými komunikáciami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov a nákladov získaných z analytickej účtovej evidencie správcov komunikácií v členení na výkony a náklady na prevádzku a správu, údržbu a opravy komunikácií v technologicko-predmetnej štruktúre.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

2. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi, spotrebe vybraných látok, príjmoch a o investíciách na diaľniciach a na cestách

Značka štatistického formulára: ZF (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby operatívneho a koncepčného riadenia (rozdeľovanie finančných prostriedkov, reprodukcia základných fondov správcov komunikácií a technologická kontrola výkonov vo vzťahu k spotrebe hmotných zdrojov a k technologickej vybavenosti).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pracovnej kapacity - dĺžky komunikácií v správe organizácie, jej príjmov a kapitálových výdavkov, stavu prevádzkových zariadení, spotreby vybraných materiálov a technologickej vybavenosti potrebnej pri starostlivosti o komunikácie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave cestnej siete a o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa platných územno-správnych regiónov republiky a pre medzinárodný dotazník CEMT/CS/INV a spoločný dotazník EROSTA/CEMT/UN - ECE. Uvedené zisťovanie zohľadňuje nariadenie rady (EHS) č. 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru (vrátane 1384/79/EHS, 3021/81/EHS a 3572/90/EHS) a nariadenie komisie (EHS) č. 2598/70 stanovujúce obsah položiek účtovnej schémy podľa prílohy l k nariadeniu rady č. 1108/70 (vrátane nariadenia 2116/78/EHS).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dĺžky cestnej siete v členení podľa tried, povrchu, počtu jazdných pruhov s prihliadnutím na stav vozovky, cestných objektov v členení na mosty, podjazdy a železničné priecestia, zúčtovania nákladov na cesty I. - III. triedy v členení na investičné náklady, bežné a režijné náklady a náklady na dopravnú políciu, obstarania investícií na cesty I. - III. triedy podľa účelu, prírastkov a úbytkov cestného fondu, investičného majetku dopravnej cesty - cesty I. - III. triedy, definitívnych mostov ako aj objektov na cestách I. - III. triedy podľa regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o diaľniciach

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dĺžke a stave diaľničnej siete, o nákladoch vynakladaných na jej výstavbu, opravy a celoročnú údržbu a o zložení diaľničného fondu na diaľnice, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výsledky sa využijú na rozhodovacie procesy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti cestnej infraštruktúry, na publikačnú činnosť a na všeobecné informovanie verejnosti a pre medzinárodný dotazník CEMT/CS/INV a spoločný dotazník EROSTA/CEMT/UN - ECE. Uvedené zisťovanie zohľadňuje nariadenie rady (EHS) č. 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru (vrátane 1384/79/EHS, 3021/81/EHS a 3572/90/EHS) a nariadenie komisie (EHS) č. 2598/70 stanovujúce obsah položiek účtovnej schémy podľa prílohy l k nariadeniu rady č. 1108/70 (vrátane nariadenia 2116/78/EHS).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dĺžky diaľničnej siete, druhu povrchu s prihliadnutím na stav vozovky, počtu a plôch odpočívadiel, počtu a druhu mostov a tunelov, zúčtovanie nákladov na diaľnice v členení na investičné náklady, bežné náklady a režijné náklady, obstaranie investícií na diaľnice podľa účelu, prírastkov a úbytkov diaľničného fondu podľa druhového členenia, investičného majetku (dopravnej cesty - pozemných komunikácií - diaľnic), dĺžky diaľnic podľa regiónov, počtu definitívnych mostov a objektov na diaľniciach podľa regiónov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenská správa ciest.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

Značka štatistického formulára: CI (MDPT SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch príjmov na financovanie cestnej infraštruktúry a o spôsobe ich vynakladania, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť a pre tvorbu plánov investičných akcií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako aj pre medzinárodný dotazník CEMT/CS/INV. Uvedené zisťovanie zohľadňuje nariadenie rady (EHS) č. 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru (vrátane 1384/79/EHS, 3021/81/EHS a 3572/90/EHS) a nariadenie komisie (EHS) č. 2598/70 stanovujúce obsah položiek účtovnej schémy podľa prílohy l k nariadeniu rady č. 1108/70 (vrátane nariadenia 2116/78/EHS).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa členenia príjmov Štátneho fondu cestného hospodárstva podľa jednotlivých zdrojov a rozdeľovania prostriedkov podľa účelu použitia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Štátny fond cestného hospodárstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o technických a prevádzkových parametroch terminálov kombinovanej dopravy, ktoré slúžia na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých položiek technických a prevádzkových parametrov terminálov kombinovanej dopravy v členení na celkovú plochu terminálu kombinovanej dopravy, počtu a dĺžky manipulačných koľají, počtu, nosnosti a vybavenia manipulačných prostriedkov, prekládkovej kapacity, stohovacej kapacity bežnej a prídavnej, dĺžky bežného pracovného času, počtu vlečkových obslúh za 24 hodín, počtu zamestnancov v termináli kombinovanej dopravy a zoznam prevádzkovateľov dopravy zabezpečujúcich zvoz a rozvoz nákladových jednotiek z a do terminálu kombinovanej dopravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia terminálov kombinovanej dopravy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

Značka štatistického formulára: KD (MDPT SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o preprave tovaru kombinovanou dopravou slúžiace na analytickú činnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a pre medzinárodný dotazník CEMT/Trends transport. Uvedené zisťovanie zohľadňuje nariadenie rady (EHS) č. 1177/80 o štatistických hláseniach týkajúcich sa prepravy tovaru železničnou dopravou.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dopravy nákladových jednotiek kombinovanej dopravy železničnými vozňami, ucelenými vlakmi a plavidlami v členení na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu vrátane tranzitu cestných prostriedkov, výmenných nadstavieb a veľkých kontajnerov, kombinovanej dopravy zvozu a rozvozu z a do terminálov kombinovanej dopravy cesta - železnica a cesta - voda v členení na vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu cestných prostriedkov, výmenných nadstavieb a veľkých kontajnerov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia železničnej, vodnej a cestnej dopravy, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- železničná doprava (OKEČ 60.1)

- iná pozemná doprava (OKEČ 60.2)

- vnútrozemská vodná doprava (OKEČ 61.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prevádzkovatelia železničnej a vodnej dopravy do 31. marca a prevádzkovatelia cestnej dopravy do 30. júna nasledujúceho roka

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

Značka štatistického formulára: VD (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu vodnej infraštruktúry, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť, na tvorbu plánov investičných akcií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a pre medzinárodný dotazník CEMT/CS/INV. Uvedené zisťovanie zohľadňuje nariadenie rady (EHS) č. 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru (vrátane 1384/79/EHS, 3021/81/EHS a 3572/90 EHS) a nariadenie komisie (EHS) č. 2598/70 stanovujúce obsah položiek účtovnej schémy podľa prílohy l k nariadeniu rady č. 1108/70 (vrátane nariadenia 2116/78/EHS).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov na výstavbu, opravu a údržbu vodnej cesty, režijných nákladov a nákladov na ochranné a inšpekčné pracoviská, zdrojov financovania obstaraných investícií vodnej cesty, obstarania investícií podľa účelu a investičného majetku vodnej cesty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský vodohospodársky podnik - Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Štátna plavebná správa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

Značka štatistického formulára: ŽD (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákladoch vynakladaných na výstavbu, opravy a celoročnú údržbu železničnej infraštruktúry, ktoré budú slúžiť na analytickú činnosť a na tvorbu plánov investičných akcií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ako aj pre medzinárodný dotazník CEMT/CS/INV a spoločný dotazník EROSTA/CEMT/UN - ECE. Uvedené zisťovanie zohľadňuje nariadenie rady (EHS) č. 1108/70 o zavádzaní účtovného systému nákladov na infraštruktúru (vrátane 1384/79/EHS, 3021/81/EHS a 3572/90/EHS) a nariadenie komisie (EHS) č. 2598/70 stanovujúce obsah položiek účtovnej schémy podľa prílohy l k nariadeniu rady č. 1108/70 (vrátane nariadenia 2116/78/EHS).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov a výdavkov na výstavbu, opravu a údržbu dopravnej cesty, režijných nákladov, zdrojov financovania obstaraných investícií dopravnej cesty a výdavkov podľa ich druhového členenia, dĺžky železničných tratí podľa rozchodu koľají, podľa prúdovej sústavy a podľa regiónov (v členení na trate TER, ostatnú sieť a málovýkonné trate) a investičného majetku dopravnej cesty.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Železnice Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

10. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštovej sieti

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o poštovej sieti a zamestnancoch poskytujúcich poštové služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a štátnu reguláciu poštových služieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete v členení na poštovú sieť univerzálnej poštovej služby, poštovú sieť ostatných poštových podnikov a zamestnancov poskytujúcich poštové služby.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce poštové a doručovateľské činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

11. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštových službách

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku, štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vybratých a dodaných poštových zásielok, vkladov a výplat v rámci poštového platobného styku a ostatných doplnkových služieb v členení na vnútroštátny a medzinárodný styk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce poštové a doručovateľské činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

12. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 3-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, na ktorých základe je hodnotená kvalita univerzálnej poštovej služby. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku a štátnu reguláciu poštových služieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu stratených a poškodených poštových zásielok a poštových zásielok s úbytkom obsahu v členení na vnútroštátny a medzinárodný styk a ukazovatele charakterizujúce dostupnosť poštových služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce poštové a doručovateľské činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

13. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb

Značka štatistického formulára: PO (MDPT SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základných finančných ukazovateľoch poštových služieb. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku, štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb, na posúdenie žiadostí o kompenzáciu straty z univerzálnej poštovej služby, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku a investícií v rámci univerzálnej poštovej služby a ostatných poštových služieb v členení na vnútroštátny a medzinárodný styk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce poštové a doručovateľské činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. augusta a 15. februára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

14. Názov zisťovania: Polročný výkaz o telekomunikačnej prevádzke

Značka štatistického formulára: TP (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa výkonov jednotlivých prevádzok využívajúcich telekomunikačnú sieť. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu telekomunikačnú politiku a štátnu reguláciu telekomunikačných služieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Medzinárodnej telekomunikačnej únie, OECD, OMSYC a Európskej únie, ako aj pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prevádzky v pevných verejných sieťach a prevádzky verejných mobilných sietí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce telekomunikačné činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

15. Názov zisťovania: Polročný výkaz o verejných telekomunikačných službách a ich kvalite

Značka štatistického formulára: TS (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telekomunikačných službách a ich kvalite. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu telekomunikačnú politiku a štátnu reguláciu telekomunikačných služieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Medzinárodnej telekomunikačnej únie, OECD, OMSYC a Európskej únie, ako aj pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prenájmu okruhov, telefaxovej, dátovej, telegrafnej a ďalekopisnej služby, Internetu, mobilnej siete, pagingu, rádiových a trunkingových sietí, satelitnej služby, rozhlasového a televízneho vysielania, kvality univerzálnej služby a nevybavených žiadostí o zriadenie účastníckych prípojok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce telekomunikačné činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

16. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pevnej verejnej telekomunikačnej sieti

Značka štatistického formulára: TZ (MDPT SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telekomunikačných zariadeniach a ich technickej úrovni v pevnej verejnej telekomunikačnej sieti. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu telekomunikačnú politiku a štátnu reguláciu telekomunikačných služieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Medzinárodnej telekomunikačnej únie, OECD, OMSYC a Európskej únie, ako aj pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa účastníckych prípojok v pevnej sieti, miestnych ústrední, vybraných účastníckych prenosových a združovacích zariadení a prenosovej siete.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce telekomunikačné činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla a 31. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

17. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výnosoch, nákladoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikačných podnikov

Značka štatistického formulára: FET (MDPT SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančno-ekonomických ukazovateľoch. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu telekomunikačnú politiku a štátnu reguláciu telekomunikačných služieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Medzinárodnej telekomunikačnej únie, OECD, OMSYC a Európskej únie, ako aj pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výnosov, nákladov, zamestnanosti a investícií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie vykonávajúce telekomunikačné činnosti zapísané v obchodnom a živnostenskom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

18. Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľnosti

Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov a dane z nehnuteľností v členení na predpis dane bežného roka, predpis nedoplatkov na dani za minulé roky, zaplatenú daňovú povinnosť bežného roka, zaplatené nedoplatky na dani za minulé roky, úľavy, zaplatené pokuty a penále v sledovanom roku a ukazovatele týkajúce sa výmery pozemkov, zastavaných plôch podliehajúcich dani, počtu daňovníkov a počtu stavieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo financií Slovenskej republiky prostredníctvom Datacentra.

19. Názov zisťovania: Ročný výkaz o štátnej pamiatkovej starostlivosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štátnej pamiatkovej starostlivosti, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie vo výbore pre kultúrne dedičstvo rady Európy. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade so smernicou rady č. 75/65/EHS o ochrane architektonického a prírodného dedičstva, Konvenciou pre ochranu architektonického kultúrneho dedičstva a Konvenciou pre ochranu archeologického kultúrneho dedičstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa skutočností pamiatkovo chráneného fondu, reštaurovania, činností ústrednej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti a financovania obnovy kultúrnych pamiatok zo štátnych zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Pamiatkový ústav, ústredné štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Pamiatkového ústavu.

20. Názov zisťovania: Ročný výkaz o financovaní kultúry národnostných menšín a etnických skupín

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín a etnických skupín. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní plnenia záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z prijatých medzinárodných dokumentov rady Európy a Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa aktivít a financovania kultúry národnostných menšín a etnických skupín zo štátnych a neštátnych zdrojov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Organizácie národnostných menšín a etnických skupín, občianske združenia, nadácie, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti ostatných členských organizácií (OKEČ 91.33.9),

- vydavateľské činnosti (OKEČ 22.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

21. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o verejných kultúrno-osvetových aktivitách a o finančnom a personálnom zabezpečení miestnej kultúry na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie v súlade s rezolúciou rady č. 95/C 327/01 o podpore štatistiky o kultúre a hospodárskom raste.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce subjekty podieľajúce sa na kultúrno-osvetovej činnosti, ich hospodárenie a aktivity.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce, regionálne osvetové strediská, Národné osvetové centrum, Dom zahraničných Slovákov, Ústredie ľudovej umeleckej činnosti, Matica slovenská podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- iné činnosti v kultúre a zábave (OKEČ 92.3),

- ostatné vzdelávanie (OKEČ 80.42.9),

- usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 75.12).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.

22. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách v členení na tematické skupiny a počte výtlačkov. Spracované údaje sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rezolúciou rady č. 96/C 242/02 o elektronickom vydávaní kníh a knižniciach a rezolúciou rady č. 95/C 327/01 o podpore štatistiky o kultúre a hospodárskom raste.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa titulov a počtu výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vydavatelia neperiodických publikácií podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 32/2001 Z. z., úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z. z. a na základe súpisu účastníkov systému medzinárodného štandardného číslovania kníh (ISBN) podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- vydávanie kníh (OKEČ 22.11).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

23. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných telies a umeleckých súborov na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Informácie využíva rada Európy pri porovnávaní jednotlivých oblastí umenia v procese začleňovania Slovenska do Európskej únie. Zisťovanie sa vykonáva v súlade s rezolúciou rady č. 96/C 242/01 o prístupe ku kultúre pre každého, rezolúciou rady a ministrov kultúry č. 91/C 314/01 o európskych kultúrnych sieťach, rezolúciami rady a ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry č. 88/C 197/01 o budúcich aktivitách v oblasti kultúry a č. 83/348/02 o dostupných kultúrnych podujatiach pre mládež.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa činnosti hudobných telies a umeleckých súborov - koncertov, počtu vystúpení, návštevníkov, bežných výdavkov a príjmov, údaje o počte premiér, zameraní koncertov vo vzťahu k návštevníkovi, zastúpení domácich a hosťujúcich umelcov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a iné právnické osoby podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

24. Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Informácie sa v medzinárodnom meradle využívajú pre štatistické zisťovanie Inštitútu UNESCO a pre zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí - ICOM.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa siete galérií a ich expozícií, výkonov galérií, počtu návštevníkov, počtu zamestnancov a hospodárenia organizácií.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Galérie zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z. podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti múzeí a pamiatková činnosť (OKEČ 92.52).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej galérie.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s odporúčaním výboru ministrov členským štátom č. 200 (23) o nezávislosti a funkciách regulačných orgánov v sektore vysielania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických

ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozhlasovej programovej služby podľa typu programu, programov spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, zábavných, zahraničných a národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch a personálnom zabezpečení vysielania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Rozhlasoví vysielatelia na Slovensku, ktorí majú oprávnenie šíriť rozhlasové programové služby na základe zákona alebo licencie v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti rozhlasu a televízie (OKEČ 92.20).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

26. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho, kultúrneho a politického života a v medzinárodných organizáciách, najmä v UNESCO. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade so smernicou rady č. 97/36/ES, ktorou sa mení znenie smernice rady č. 89/552/EHS o koordinácii niektorých zákonných ustanovení, regulatívnych opatrení, či administratívnych postupov členských štátov, vzťahujúcich sa na aktivity v oblasti televízneho vysielania pod názvom „Televízia bez hraníc“.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických

ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa televíznej programovej služby podľa typu a pôvodu programu, spravodajských, vzdelávacích, kultúrnych, náboženských, reklamných, umeleckých a zábavných programov, národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch a personálnom zabezpečení vysielania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Televízni vysielatelia na Slovensku, ktorí majú oprávnenie šíriť televízne programové služby na základe zákona alebo licencie v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti rozhlasu a televízie (OKEČ 92.20).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Informácie sa v medzinárodnom meradle využívajú pre štatistické zisťovanie Inštitútu UNESCO a pre zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí - ICOM.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa siete múzeí a ich expozícií, výkonov múzea, počtu návštevníkov, počtu zamestnancov a hospodárenia organizácie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z. podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť (OKEČ 92.52).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského národného múzea.

28. Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných a vedeckých knižníc (Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, vedecké knižnice, krajské a regionálne knižnice, obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami a obecné knižnice s neprofesionálnymi zamestnancami), ako aj špeciálnych knižníc (lekárskych, technických poľnohospodárskych, múzeí a galérií, knižníc Zboru väzenskej a justičnej stráže, vojenských a iných). Získané výsledky sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie najmä pre OECD a Eurostat. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rezolúciou rady č. 95/C 327/01 o podpore štatistiky o kultúre a hospodárskom raste.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele o knižničnom fonde, používateľoch, výpožičkách a službách, informačných technológiách, zamestnancoch, sieti knižníc a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Knižnice zriadené alebo založené v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej okrem školských a akademických knižníc podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti knižníc a archívov (OKEČ 92.51).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: obecné (mestské) knižnice do 20. januára, regionálne a špeciálne knižnice do 20. februára, krajské knižnice, vedecké knižnice a Slovenská národná knižnica do 10. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.

29. Názov zisťovania: Ročný výkaz o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Využívajú ich svetové organizácie a inštitúcie sledujúce oblasť tvorby a distribúcie filmov. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade so smernicami rady č. 70/451/EHS, č. 68/369/EHS a č. 1999/784/ES.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby a výroby audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín a videopožičovní a súkromného podnikania v audiovizuálnej oblasti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Slovenský filmový ústav, Únia filmových distributérov, Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín Slovenskej republiky, Asociácia slovenských filmových klubov a iné právnické osoby podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov (OKEČ 92.1),

- reprodukcia nosičov záznamu obrazu (OKEČ 22.32),

- prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť (OKEČ 71.40).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského filmového ústavu.

30. Názov zisťovania: Ročný výkaz o profesionálnom divadle

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych divadiel na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rezolúciou rady č. 95/C 327/01 o podpore štatistiky o kultúre a hospodárskom raste.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vykazujúceho divadla, tvorby a šírenia divadelného predstavenia, ponúknutých miest a návštevnosti, hospodárenia a výkonov hosťujúcich súborov na domácej scéne vykazujúceho divadla.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Profesionálne divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, obcí a iných právnických osôb, ktoré vykonávajú pravidelnú divadelnú činnosť za úhradu bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú v správe divadelnú sálu podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- umelecká a literárna tvorba a jej interpretácie (OKEČ 92.31),

- činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

31. Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o periodickej tlači podľa druhu, periodicity, jazyka vydania a vydavateľa. Výsledky sa využijú na riešenie vecných problémov rozvoja systému periodickej tlače a na medzinárodné porovnanie ako podklad pre zisťovanie UNESCO.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických

ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele charakterizujúce systém periodickej tlače z hľadiska vývoja počtu titulov novín a časopisov, priemerných jednorazových nákladov, počtu výtlačkov, periodicity a jazyka vydania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vydavatelia periodickej tlače registrovanej na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, krajských a okresných úradoch podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- vydávanie novín (OKEČ 22.12),

- vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií (OKEČ 22.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: vydavatelia do 15. januára, krajské a okresné úrady do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

32. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hvezdárni, planetáriu, astronomickej pozorovateľni a kabinete

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Zisťovanie sa uskutočňuje v súlade s rezolúciou rady č. 95/C 327/01 o podpore štatistiky o kultúre a hospodárskom raste.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu zamestnancov, zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied (OKEČ 73.10),

- ostatné vzdelávanie (OKEČ 80.42.9).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

33. Názov zisťovania: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví a náboženských spoločností na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa personálneho obsadenia, cirkevných činností, materiálno-technickej základne cirkví a náboženských spoločností.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v Slovenskej republike podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností a zákona č. 394/2000 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, bez ohľadu na to, či poberajú alebo nepoberajú na svoju činnosť finančný príspevok od štátu, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti cirkevných organizácií (OKEČ 91.31).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvi.

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti organizátora verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Zisťovanie sa vykonáva v súlade s rezolúciou rady č. 96/C 242/01 o prístupe ku kultúre pre každého, rezolúciou rady a ministrov kultúry č. 91/C 314/01 o európskych kultúrnych sieťach, rezolúciami rady a ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry č. 88/C 197/01 o budúcich aktivitách v oblasti kultúry a č. 83/348/02 o dostupných kultúrnych podujatiach pre mládež.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa činnosti organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry - koncerty podľa zamerania a regiónu, počtu ponúknutých miest a návštevníkov koncertov, periodických a neperiodických podujatí podľa typu a regiónu, ako aj údaje o zamestnancoch a hospodárení jednotlivých organizátorov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Hudobné agentúry, nadácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obecné a mestské zastupiteľstvá, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- ostatné obchodné činnosti (OKEČ 74.84),

- činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.

35. Názov zisťovania: Ročný výkaz o profesionálnom divadelnom podujatí

Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných a tvorivých dielní a podobných pracovných podujatí v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklady pre medzinárodné porovnanie na základe rezolúcie rady č. 96/C 242/01 o prístupe ku kultúre pre každého, rezolúcie rady a ministrov kultúry č. 91/C 314/01 o európskych kultúrnych sieťach, rezolúcie rady a ministrov zodpovedných za záležitosti v oblasti kultúry č. 88/C 197/01 o budúcich aktivitách v oblasti kultúry a č. 83/348/02 o dostupných kultúrnych podujatiach pre mládež.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa kvantitatívneho vyjadrenia činnosti organizátora podujatia podľa typu organizátora, kapacity ponúkaných sedadiel, rozsahu a druhu podujatia, územného rozloženia, ako aj údaje o hospodárení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, ako aj orgány štátnej správy, vyšších územných celkov a miestnej samosprávy, ktoré evidujú kultúrne podujatia v okruhu svojej pôsobnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- ostatné obchodné činnosti (OKEČ 74.84),

- umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31),

- činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.

36. Názov zisťovania: Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

Značka štatistického formulára: Potrav (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnosti a vývoji ekonomiky potravinárskych podnikov a o ich kapacitách. Výsledky zisťovania sú v súlade s požiadavkami Európskej únie (dotazník na vypracovanie profilu krajiny na hodnotenie misie v kandidátskych krajinách pre inšpekciu Potravinového a veterinárneho úradu EK) a využije ich ministerstvo pri vypracúvaní koncepcie zabezpečenia výživy obyvateľstva, pri dotačnej politike a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele týkajúce sa hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie, nákladov a výnosov, hrubého obratu a medzispotreby, aktív a pasív, nových investícií, výroby, odbytu, vývozu, nepriamych daní a dotácií, zamestnancov, miezd a kapacít.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky zapísané do obchodného registra s potravinárskou výrobou, ako aj ďalšie podniky určené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba potravín a nápojov (OKEČ 15) okrem OKEČ 15.7 a 15.89,

- výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických výrobkov (OKEČ 24.5),

- výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied (OKEČ 73.10).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. júla a do 29. marca po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

37. Názov zisťovania: Ročný výkaz o bilancii ovocných destilátov

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe a dodávkach ovocných destilátov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskej únie - Dokument o zostavovaní ponukových bilancií komodít - Eurostat Doc. E/V/001 FR rev. 1.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby ovocných destilátov vyrábaných v liehovarníckom závode, predaja na výrobnú spotrebu, resp. na vývoz, dovoz ovocných destilátov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Výrobcovia ovocných destilátov, dovozcovia, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

38. Názov zisťovania: Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem týkajúcich sa mlieka a mliečnych výrobkov - smernice rady 96/16/ES, 97/80/ES a 582/98/ES.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, maslového tuku a vyrobeného množstva mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky, ktoré spracúvajú mlieko (bez vlastnej prvovýroby mlieka), bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- úprava a spracovanie mlieka (OKEČ 15.5).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

39. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom

Značka štatistického formulára: Les R (MP SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o postupe vracania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom, o zmenách vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a o spôsobe ich ďalšieho obhospodarovania. Údaje sa využijú pre analytické materiály ministerstva o postupe reprivatizácie lesov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiadostí o vrátenie vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa vlastníckych foriem a spôsobu obhospodarovania pozemkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p., Pliešovce, Školský lesný podnik Technickej univerzity, Zvolen, Správa školských lesov Strednej lesníckej školy, Banská Štiavnica, Školský lesný závod Strednej lesníckej školy, Liptovský Hrádok, Školské lesy Strednej lesníckej školy, Prešov - Cemjata, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- pestovanie lesa a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. júla a 20. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

40. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch z lesníckej činnosti

Značka štatistického formulára: Les F (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomickej efektívnosti podľa jednotlivých druhov výkonov lesníckych činností, informácie potrebné na poskytovanie dotácií a subvencií pri realizácii štátnej lesníckej politiky a informácie na rozvoj a stratégiu lesného hospodárstva. Slúži na zostavenie Súhrnného lesníckeho účtu za Slovenskú republiku a je súčasťou realizácie projektu Európskeho lesníckeho informačného a komunikačného systému (EFICS) v podmienkach lesného hospodárstva Slovenskej republiky - nariadenie komisie (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a výkonov v lesníctve, ukazovatele týkajúce sa nevýrobnej činnosti (bytové hospodárstvo, služby výpočtovej techniky), pomocných prevádzok, výrobnej a správnej réžie a celkových nákladov a výnosov, ktoré nadväzujú na účtovné výkazy. Ďalej sa sleduje skutočný objem prác podľa výkonov, vynaložené materiálové náklady, mzdové náklady, ostatné priame náklady a celkové náklady na každý výkon, podiel réžie, úplné vlastné náklady a tržby vrátane výnosov a hospodárskeho výsledku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- pestovanie lesa a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

41. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci v lesníctve vykonávanej vlastnými prostriedkami

Značka štatistického formulára: Les P (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie z oblasti ekonomiky práce, ktoré sú dôležité pri usmerňovaní mzdovej politiky v lesnom hospodárstve. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení. Zisťovanie je súčasťou realizácie projektu Európskeho lesníckeho informačného a komunikačného systému (EFICS) v podmienkach lesného hospodárstva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov v merných jednotkách, mzdových prostriedkov, počtu odpracovaných normohodín vo výkonoch, skutočne odpracovaných hodín v úkole a čase podľa výkonov a činností vykonávaných vlastnými prostriedkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- pestovanie lesa a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

42. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sa budú v plnom rozsahu využívať v rezortnom informačnom systéme pri vypracúvaní stratégie rozvoja lesného hospodárstva. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu mechanizačných prostriedkov v organizačnej jednotke (inventárne, priemerné), počtu hodín v prevádzke. Vo výkaze sa sleduje celkový výkon, prepravný výkon jednotlivých druhov mechanizačných prostriedkov pri ťažbe, približovaní, manipulácii, nakladaní a odvoze dreva. Ďalej sú to doplnkové technologické ukazovatele (ťažbových technológií), vybrané ukazovatele mechanizácie prác v lesných škôlkach a ostatné doplnkové ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- pestovanie lesa a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

43. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o lesnej výrobe v neštátnych lesoch. Údaje sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, stratégiu a koncepciu lesného hospodárstva v sektore neštátnych lesov. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozhodujúcich výkonov pestovnej činnosti (obnova lesa, zalesňovanie nelesných pôd, prerezávky, ochrana lesa) a ťažbovej činnosti (ťažba dreva a prebierky), údaje o počte zamestnancov a mzdách, ukazovatele charakterizujúce stav a využitie mechanizačných prostriedkov a náklady lesníckej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané spravodajské jednotky sektora neštátnych lesov - súkromní vlastníci a užívatelia lesov, pozemkové spoločenstvá, družstvá, združenia, obecné a cirkevné lesy, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- pestovanie lesa a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

44. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les S (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stavebnej činnosti v lesnom hospodárstve, ktoré sa využijú v rezortnom informačnom systéme na analytické účely, investičnú politiku, koncepciu a stratégiu investičnej výstavby v lesnom hospodárstve. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa objemu stavebných prác a dodávok členené na realizované vlastnými a cudzími prostriedkami (dodávateľsky) a podľa smerov výstavby (lesné cesty, zvážnice, drevosklady, škôlkarské strediská, hradenie bystrín a lesotechnické meliorácie, lesovne a pod.), ukazovatele týkajúce sa zamestnancov a miezd v stavebnej činnosti a nákladov a výnosov zo stavebnej činnosti vykonanej vlastnými prostriedkami.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica a Lesopoľnohospodársky majetok, š. p., Ulič, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- pestovanie lesa a ťažba dreva (OKEČ 02.01),

- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (OKEČ 02.02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

Značka štatistického formulára: Les Z (MP SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o celkovej rozlohe lesov, poškodení lesov a o ich ochrane. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické materiály ministerstva o celkovom zdravotnom stave lesov, na plánovanie a zabezpečenie ozdravných opatrení. Zisťovanie je súčasťou realizácie projektu Európskeho lesníckeho informačného a komunikačného systému (EFICS) v podmienkach lesného hospodárstva Slovenskej republiky - nariadenie komisie (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozlohy lesnej a porastovej pôdy, zastúpenia ihličnatých a listnatých drevín, poškodenia stromov imisiami, stupňov defoliácie asimilačných orgánov drevín, ochranných látok v lesnom hospodárstve, výskytov požiarov a ich následkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Lesnícky výskumný ústav, Zvolen a Lesoprojekt, Zvolen.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesníckeho výskumného ústavu, Zvolen a Lesoprojektu, Zvolen.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri

Značka štatistického formulára: Poľov (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre rezortný informačný systém v oblasti poľovníctva. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa revíru - výmery revíru, obhospodarovania revíru, normovaných kmeňových stavov a výmery poľovnej plochy podľa akostných tried, klasifikácie revíru a ukazovatele týkajúce sa výsledkov poľovníckeho hospodárenia - lovu zveri, zazverovania, stavu zveri a škôd spôsobených zverou.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Užívatelia poľovníckych revírov, vyhradených revírov a revírov vojenských a školských lesov a majetkov, bez ohľadu na počet členov poľovníckeho združenia a zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb (OKEČ 01.5).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesníckeho výskumného ústavu, Zvolen.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

Značka štatistického formulára: VH (MP SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hlavných melioračných zariadeniach, ich nadobúdacej hodnote a o odpisoch hlavných melioračných zariadení. Informácie sa využijú na operatívne riadenie a pri tvorbe „Zelenej správy“.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa závlahy pozemkov, prevádzky hlavných melioračných zariadení, malých vodných nádrží, drobných vodných tokov a kanálov, ďalej ukazovatele týkajúce sa nadobúdacej hodnoty a odpisov hlavných melioračných zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Odštepné závody Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica s počtom zamestnancov 20 a viac, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- služby súvisiace s rastlinnou výrobou (OKEČ 01.41).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Bratislava.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz o včelárstve

Značka štatistického formulára: Včelár (MP SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja počtu včelárov a stavov včelstiev v Slovenskej republike, produkcie hlavných produktov včiel - medu a vosku, vývoja koncentrácie včiel v jednotlivých lokalitách, ktoré využíva Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky a včelárske organizácie. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému - nariadenie komisie (ES) č. 2300/97 a č. 122/97, ktoré stanovujú pravidlá na uplatňovanie opatrení na zlepšenie výroby a predaja medu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu včelárov a včelstiev, produkcie jednotlivých druhov medu a vosku, ich predaja, nákladov na prevádzku a ochranu včelstiev.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Včelári organizovaní v Slovenskom zväze včelárov a Spolku včelárov Slovenska, neorganizovaní (iní) včelári a podnikateľské subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- chov drobných hospodárskych zvierat (OKEČ 01.25.1), z toho chov včiel a výroba prírodného medu a včelieho vosku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského zväzu včelárov, Spolku včelárov Slovenska a RADELY, s. r. o., Bratislava.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Značka štatistického formulára: Reh (MPSVR SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, a to pre potreby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pre podklady do štatistickej ročenky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kapacity týchto zariadení, počtu občanov, ktorí v nich absolvovali prípravu na pracovné uplatnenie, rekvalifikačné kurzy, ukazovatele týkajúce sa výšky finančných prostriedkov, ktoré tieto zariadenia za uvedenú činnosť získali, a ukazovatele týkajúce sa zamestnancov týchto zariadení.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

50. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - ústredia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - ústredia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu rozhodnutí, posudkov a odporúčaní o invalidite (čiastočnej invalidite), bezvládnosti, zmenenej pracovnej schopnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu na účely poskytovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- povinné sociálne zabezpečenie (OKEČ 75.30).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Sociálna poisťovňa.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočky

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 2a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zistenia počtu uznaných (neuznaných) invalidít, čiastočných invalidít, zmenenej pracovnej schopnosti, bezvládnosti a ďalších posúdení zdravotného stavu zistených podľa záverov rokovaní posudkových komisií sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne - pobočiek.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- povinné sociálne zabezpečenie (OKEČ 75.30).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Sociálna poisťovňa.

52. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov a o výdavkoch a príjmoch detských domovov s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detských domovov, detí, zamestnancov, príjmov a výdavkov detských domovov a ich štruktúry podľa rôznych ukazovateľov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Detské domovy podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

53. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobné informácie na zistenie a vyhodnotenie pracovných, mzdových podmienok zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania, analýzy a prognózy. Súčasne bude zisťovanie slúžiť na zabezpečenie informácií o životných a pracovných podmienkach v Slovenskej republike pre EURES v súvislosti s realizáciou nariadenia rady (EHS) č. 1612 o voľnom pohybe zamestnancov v rámci Európskeho spoločenstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnávateľa, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráce, mzdových nárokov, minimálnych miezd, mzdových taríf, mzdových príplatkov, zvýhodnení a odmien, doplnkového dôchodkového poistenia, pracovného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podnikovej sociálnej politiky (ide o náklady vynaložené na podnikovú sociálnu politiku na základe právnych predpisov, kolektívneho vyjednávania a kolektívnej zmluvy u zamestnávateľov, kde sa uzatvára kolektívna zmluva, dobrovoľnej iniciatívy zamestnávateľov a zamestnancov v podnikoch, kde nepôsobí odborová organizácia, a dobrovoľnej podpory podnikovej sociálnej politiky zo zisku po zdanení).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Podniky s počtom zamestnancov do 499 výberovo a s počtom zamestnancov 500 a viac vyčerpávajúco, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

54. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektmi. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadateľov o registráciu v registri neštátnych subjektov, počtu registrovaných subjektov, počtu výmazov z registra, rozdelenia podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb, počtu zamestnancov v neštátnych subjektoch, počtu občanov, ktorým sa poskytuje sociálna služba, rozdelenia podľa právnej formy, formy poskytovateľa sociálnych služieb (neštátneho subjektu), objemu finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu pre neštátne subjekty, príjmov neštátnych subjektov za poskytované sociálne služby a celkových výdavkov neštátnych subjektov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

55. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní štátnych sociálnych dávok

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní štátnych sociálnych dávok prostredníctvom orgánov štátnej správy s možnosťou ich využitia na metodickú, koncepčnú a legislatívnu činnosť, ako podklad pre plánovanie rozpočtu na dávky štátnej sociálnej podpory a na vypracovanie rôznych hodnotiacich správ o sociálnej situácii obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytli v sledovanom roku štátne sociálne dávky, a vynaložených nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady - odbory sociálnych vecí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

56. Názov zisťovania: Ročný výkaz

A. o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany

B. o poskytovaní sociálnych služieb v niektorých zariadeniach sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní sociálnej prevencie a sociálno-právnej ochrany, o poskytovaní sociálnych služieb v niektorých zariadeniach sociálnych služieb prostredníctvom orgánov štátnej správy s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov, v ktorých sa poskytla sociálna prevencia, sociálno-právna ochrana (vrátane jednotlivých foriem a činností), sociálne služby v niektorých zariadeniach sociálnych služieb v sledovanom roku a bližšie ukazovatele týkajúce sa vynaložených nákladov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady - odbory sociálnych vecí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

57. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej pomoci zo strany obcí, a to o vybraných druhoch sociálnych služieb, o poskytovaní starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila obec, o organizovaní spoločného stravovania a o domoch s opatrovateľskou službou. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vybraných zariadení sociálnych služieb, počtu občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, ukazovatele týkajúce sa počtu domov s opatrovateľskou službou a počtu bytov v domoch s opatrovateľskou službou, počtu poskytnutých sociálnych pôžičiek a ich celkovej výšky.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

58. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej štátnej správy a o počte občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, počtu zariadení opatrovateľskej služby, štruktúry a počtu zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, vynaložených bežných výdavkov na opatrovateľskú službu, príjmov z úhrad za opatrovateľskú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla prepravná služba, počtu automobilov prepravnej služby, vynaložených bežných výdavkov na prepravnú službu, príjmov z úhrad za prepravnú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vybrané zariadenia sociálnych služieb podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

59. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti sociálneho zabezpečenia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji miezd zamestnancov zariadení sociálnych služieb podľa jednotlivých kategórií v oblasti sociálneho zabezpečenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov a objemu finančných prostriedkov na mzdy a platy členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

60. Názov zisťovania: Ročný výkaz o prídavkoch na deti

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sa využijú ako podklad pre koncepčnú a normotvornú činnosť v oblasti štátnych sociálnych dávok, pre plánovanie rozpočtu na dávky štátnej sociálnej podpory pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, na prípravu analýz a rôznych hodnotiacich správ o sociálnej situácii rodín s nezaopatrenými deťmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detí, na ktoré sa v danom roku vyplatili prídavky na deti, a počtu príjemcov prídavkov na deti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Subjekty, ktoré vykonávajú nemocenské poistenie oprávnenej osoby, s počtom zamestnancov 25 a viac, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov (OKEČ 01, 02, 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošta a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- peňažníctvo a poisťovníctvo (OKEČ 65 až 67),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74),

- verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (OKEČ 75),

- školstvo, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (OKEČ 80 a 85),

- ostatné verejné, sociálne a ostatné služby (OKEČ 90 až 93).

Sociálna poisťovňa - pobočka ako subjekt, ktorý je platiteľom PND pre poberateľov dôchodkového zabezpečenia, samostatne zárobkovo činné osoby a podniky s počtom zamestnancov do 25, okresné úrady - odbory sociálnych vecí, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- povinné sociálne zabezpečenie (OKEČ 75.3).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Sociálna poisťovňa.

61. Názov zisťovania: Karta zariadenia sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach sociálnych služieb ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v oblasti sociálnych služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa zariadení sociálnych služieb, obyvateľov týchto zariadení, ukazovatele personálne, technické a ekonomické.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

62. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vypracovanie štatistickej analýzy o výkone poradensko-psychologických služieb, ktorá je podkladom pre komplexnú správu o činnosti Centra poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poradenskej činnosti, preventívno-výchovných podujatí, odborno-metodickej činnosti a stavu zamestnancov a pracovísk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

63. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania trestno- právnej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určovanie počtu sudcov a ostatných zamestnancov súdov, ako aj pre potreby orgánov prípravného konania, prípadne ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt a vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených trestných vecí a počtu osôb v trestných veciach, ukazovatele týkajúce sa rozhodovania súdov v prípravnom konaní, realizovania ochranného liečenia, nenastúpených trestov odňatia slobody a výkonu iných trestov, pohybu ostatných agend na trestnom úseku.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, vojenské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

64. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe občianskoprávnej agendy na okresnom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pohybe a stave vybavovania občiansko-právnej, obchodnej, správnej a dedičskej agendy na okresnom súde. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a ostatných zamestnancov súdov, ako aj pre potreby ďalších ústredných orgánov, záujmových združení, právnických fakúlt a vedeckých pracovísk.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých, vybavených, nevybavených vecí a vekovej štruktúry nevybavených vecí v hlavných druhoch agend na občianskoprávnom, obchodnom, správnom a dedičskom úseku, počtu došlých a vybavených vecí v ostatných agendách. Sú to ukazovatele týkajúce sa výkonu rozhodnutia, spôsobilosti na právne úkony, držania v zdravotníckom ústave a prevzatia do zdravotníckeho ústavu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Peroidicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

65. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na občianskoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/C

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných občianskoprávnych agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a zamestnancov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí na občianskoprávnom, obchodnom a správnom úseku a o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o konkurznom a vyrovnávacom konaní a ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

66. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na trestnoprávnom úseku na krajskom súde

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 3-02/T

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa prvostupňovej i odvolacej agendy a ostatných agend krajského súdu. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť, určenie počtu sudcov a zamestnancov krajského súdu. Využívajú ich aj ďalšie štátne orgány, záujmové združenia, právnické fakulty a vedecké ústavy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prvostupňovej agendy krajského súdu o počte došlých, vybavených, nevybavených vecí a osôb v nich, o vekovej štruktúre nevybavených vecí, o rozhodovaní v prípravnom konaní, o realizovaní ochranného liečenia, o nenastúpených trestoch odňatia slobody a o výkone niektorých iných trestov, ako aj ukazovatele týkajúce sa odvolacej agendy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské súdy, Vyšší vojenský súd v Trenčíne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

67. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, osobitne trestného, občianskoprávneho, obchodného a správneho úseku, a to tak odvolacej agendy (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Najvyšší súd Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. júla a 4. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

68. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy podmienečného prepustenia

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 6-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o osobách, ktoré podmienečne prepustili z výkonu trestu odňatia slobody. Výsledky zisťovania sa používajú na riadiacu činnosť a pri zabezpečovaní oprávnených záujmov a práv odsúdených.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu došlých návrhov a žiadostí, prípadne rozhodnutí o začatí konania, počtu vybavených a nevybavených vecí, počtu vecí vybavených prepustením, neprepustením odsúdených, počtu osôb podmienečne prepustených, u ktorých súd rozhodol o vykonaní zvyšku trestu odňatia slobody.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy, v ktorých obvode sa nachádzajú ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

69. Názov zisťovania: Polročný výkaz o ústavnej a ochrannej výchove

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 7-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa právoplatne nariadenej ústavnej a ochrannej výchovy maloletých a mladistvých. Výsledky zisťovania sa používajú pre potreby riadenia, upozorňujú na nedostatočné kapacity výchovných zariadení, aj na prieťahy v súdnom výkone rozhodnutí o výchove maloletých.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu nevykonaných súdnych rozhodnutí a času, ktorý uplynul od ich právoplatnosti, dôvodov nerealizovania, ďalej údaje o počte detí, u ktorých sa rozhodnutie realizovalo, o postupe súdu, ktorý realizovaniu predchádzal, údaje o počte detí s nariadenou ochrannou výchovou v občianskoprávnom a trestnom konaní.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. júla a 8. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

70. Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried a detí, druhu starostlivosti, národnosti, evidenčného počtu zamestnancov a škôl v prírode.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Materské školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

71. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre detí a žiakov

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre detí a žiakov v materských školách, základných školách a v špeciálnych školách. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry detí a žiakov materských, základných a špeciálnych škôl.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

72. Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odchodu žiakov základných škôl, tried a žiakov podľa ročníkov, organizácie vyučovania, školských klubov, žiakov podľa národnosti, žiakov učiacich sa cudzí jazyk, počtu pedagogických zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

73. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných a špeciálnych školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívnych prvkov pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného a špeciálneho školstva a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospechu, neklasifikovanosti a žiakov opakujúcich ročník.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy a špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

74. Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní a záujmoch žiakov, ako aj podklady na ekonomické účely. Výsledky zisťovania sa využívajú pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozšíreného vyučovania cudzích jazykov, matematiky, športových tried v členení tried a žiakov podľa jednotlivých ročníkov, nepovinných predmetov, ako aj podľa zistenia dĺžky dochádzky a podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

75. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu prácu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, za predchádzajúci rok počet žiakov, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti, evidenčný počet zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

76. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti, o praktickej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole a odbornom učilišti podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti a počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele o internáte a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálne stredné školy a odborné učilištia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

77. Názov zisťovania: Výkaz o individuálnej integrácii

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o individuálnej integrácii postihnutých detí, žiakov a študentov. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej a rozhodovacej činnosti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých druhov škôl, počtu detí, žiakov, študentov, tried a ročníkov podľa druhu postihnutia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

78. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobnejšie informácie o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti, odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a deti ohrozené postihnutím a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov špeciálnopedagogickej poradne a detského integračného centra, počtu klientov evidovaných podľa veku, druhu postihnutia a spôsobu vzdelávania, evidenčného počtu zamestnancov a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Špeciálnopedagogické poradne a detské integračné centrá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

79. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študentov, absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov a absolventov v stredných odborných školách a špeciálnych stredných školách. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry novoprijatých študentov, študentov spolu a absolventov stredných a špeciálnych škôl podľa druhu, foriem a dĺžky štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

80. Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využijú sa pri spracúvaní štatistických podkladov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti, študijných odborov a zamerania, kapacity školy, evidenčného počtu zamestnancov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

81. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, stredných odborných učilíšť

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 30. júnu sledovaného roka a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prospechu a dochádzky žiakov a kvalitatívne údaje pedagogického procesu žiakov študujúcich podľa jednotlivých ročníkov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

82. Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Informácie sa využijú na riadiacu a informatívnu činnosť v pedagogickom procese a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné a nepovinné predmety.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

83. Názov zisťovania: Výkaz o združenej strednej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o združenej strednej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, národnosti, študijných odborov a zamerania, počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk, kapacity školy, evidenčného počtu zamestnancov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

84. Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja školských knižníc. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na spracúvanie štatistík na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu knižníc, knižničných jednotiek, prírastkov, aktivít knižníc, informačných technológií, počtu zamestnancov, finančných nákladov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školské knižnice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

85. Názov zisťovania: Výkaz o akademickej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja akademických knižníc a podklady na spracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa knižničného fondu, počtu čitateľov, výpožičiek, informačných technológií, finančných nákladov a podobne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Čiastkové knižnice, ústredné knižnice, knižničné strediská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

86. Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokej škole podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počtu študujúcich, počtu študentov podľa národnosti, počtu učiteľov, počtu štipendistov a vyplatenej sumy na štipendiá.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

87. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistík pre medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry študentov vysokých škôl podľa foriem štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

88. Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby, ako podklad na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa študijných odborov Klasifikácie odborov vzdelania a podľa druhu štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

89. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa vekovej štruktúry a podľa druhu štúdia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

90. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tomto druhu zariadenia podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podkladový materiál na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako aj pri vypracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, rozmiestnenia detí, príchodov a odchodov z domova (centra), chovancov, žiakov vyslaných do škôl v prírode, vybavenia zariadení, počtu zamestnancov a iné údaje.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá domovov a centier.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

91. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a na záujmovú činnosť detí a mládeže. Výsledky zisťovania sa využijú pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa záujmovej činnosti v jednotlivých oblastiach, počtu zariadení a podujatí, metodickej činnosti, letných táborov a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

92. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov, kapacít a zamestnancov jedální a tržieb jedální za predchádzajúci rok.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Študentské jedálne prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

93. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení školského stravovania

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadení školského stravovania. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu stravníkov, kapacít zariadení a ich výkonov, evidenčného počtu zamestnancov jedální a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zariadenia školského stravovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

94. Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie podľa stavu k 30. novembru sledovaného roka na riadiace účely pri tvorbe siete škôl. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poslucháčov podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. decembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

95. Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o domove mládeže podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných žiakov, vybavenia domova a evidenčného počtu jeho zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Správy domovov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

96. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných študentov v internáte, ako aj kapacít a zamestnancov internátu.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Internáty prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

97. Názov zisťovania: Ročný výkaz o botanickej záhrade

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 21-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti botanickej záhrady na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu zamestnancov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Botanické záhrady, ktorých zakladateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Slovenská akadémia vied.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

98. Názov zisťovania: Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 22-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychologickom a výchovnom poradenstve a preventívnej starostlivosti o deti a mládež. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti v oblasti poradenstva a prevencie a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov pedagogicko-psychologickej poradne, počtu klientov podľa druhu školy a zariadenia, počtu zamestnancov, aktivít v oblasti poradenstva, prevencie drogových závislostí a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Pedagogicko-psychologické poradne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

99. Názov zisťovania: Výkaz o centrách výchovnej a psychologickej prevencie

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 23-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o centrách výchovnej a psychologickej prevencie. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti, na zhodnotenie projektov v rámci prevencie drogových závislostí a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činnosti centra výchovnej a psychologickej prevencie, dôvodu príchodu klienta do centra podľa druhu problému, prevencie drogových závislostí.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Centrá výchovnej a psychologickej prevencie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

100. Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v jednotlivých odboroch, evidenčného počtu zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

101. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobnejšie informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hudobného odboru základnej umeleckej školy, členenia študujúcich a absolventov podľa hudobných nástrojov a iných zameraní, podľa stupňa vzdelania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

102. Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 25-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti, ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa národnosti a vyučovania cudzích jazykov, druhu a dĺžky štúdia alebo prípravy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

103. Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole - športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách, prípadne triedach. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa športových tried a žiakov podľa druhu športov, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

104. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športovej škole - športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov na športových školách a športových triedach. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kvalifikovanosti trénerov podľa druhu športu na športovej škole a športovej triede.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

105. Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 27-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby riadenia, rozhodovania a na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, evidenčného počtu zamestnancov a materiálno-technickej základne.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

106. Názov zisťovania: Výkaz o škole v prírode

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 29-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školách v prírode. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných v školách v prírode, ich vybavenia a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy v prírode.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 11. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

107. Názov zisťovania: Výkaz o športovom stredisku pri škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športovom stredisku pri škole. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov športového strediska pri škole podľa druhu športu, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá základných a stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

108. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športovom stredisku pri škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov v športovom stredisku pri škole. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kvalifikovanosti trénerov podľa druhu pracovnej činnosti v športovom stredisku pri škole.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá základných a stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

109. Názov zisťovania: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telovýchovných zariadení využívaných školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny atď.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Základné, stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

110. Názov zisťovania: Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 32-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti v oblasti telesnej kultúry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry, činnosti zariadenia, počtu zaškolených frekventantov, počtu zamestnancov a pod.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vzdelávacie zariadenia, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

111. Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti detí a mládeže v mimoškolskej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov, vekového zloženia a vzdelanosti, sociálneho zloženia, činnosti združenia, zahraničných výmen a ekonomické ukazovatele.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Jednotlivé organizácie prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

112. Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí, ktoré budú slúžiť na rozhodovanie pri hľadaní účinnej pomoci a na rozvoj tejto sociálnej kategórie - mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a podujatí centier mladých, edičnej činnosti, počtu klientov a ich vekovej štruktúry v rámci informačného servisu a evidenčného počtu zamestnancov centier.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Informačné centrá mladých.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

113. Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

Značka štatistického formulára: P (MŠ SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre poisťovňu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, študentov stredných a vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie, počtu žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov a za ktorých platí štát aj dôchodkové poistenie.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 3. júla a 4. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

114. Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Značka štatistického formulára: Úr (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podkladový materiál na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdrojov a príčin úrazov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

115. Názov zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

Značka štatistického formulára: Dalv (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o vzdelávacích subjektoch a realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej činnosti, pri tvorbe koncepcií ďalšieho a celoživotného vzdelávania obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacieho subjektu, kapacity, evidenčného počtu zamestnancov, zdroja financovania, vzdelávacej činnosti a účastníkov vzdelávania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Vzdelávacie subjekty prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

116. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli

Značka štatistického formulára: VVP (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre Celoštátny informačný systém výskumno-vývojového potenciálu Slovenskej republiky a jeho využiteľnosť vytvorený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 576/1997.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopĺňajúce ukazovatele výskumno-vývojového potenciálu týkajúce sa štruktúry kapacít výskumu a vývoja (ďalej len „VV“) podľa vecného zamerania a podľa druhu VV činností, štruktúry realizačných výstupov VV, medzinárodných vedecko-technických kontaktov a spolupráce, ukazovatele hospodárenia a úrovne laboratórneho vybavenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky spravodajské jednotky, ktoré sa zaoberajú výskumnou a vývojovou činnosťou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

117. Názov zisťovania: Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy

Značka štatistického formulára: J (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby každoročne vykonávanej analýzy stavu priestupkovosti a uplatňovania zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa spôsobu vykazovania priestupkov a prejednania priestupkov podľa jednotlivých paragrafov zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov týkajúcich sa priestupkov proti poriadku v správe, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, majetku a podľa osobitných predpisov.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Okresné úrady, krajské úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: okresné úrady do 10. januára, krajské úrady do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

118. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu v správnom konaní

Značka štatistického formulára: MŠS (MV SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti krajského úradu a okresného úradu v správnom konaní a podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Získané informácie umožnia porovnávať a hodnotiť výkon rozhodovacieho procesu a kvalitu výkonu štátnej správy medzi okresmi a krajmi a získať agregované údaje za celú republiku.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu podaní, vybavení, odstúpení, odvolaní, nevybavení a nevykonaní rozhodnutí podľa jednotlivých úsekov štátnej správy.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

119. Názov zisťovania: Výkaz o činnosti krajského úradu, okresného úradu, ktorá nepodlieha režimu správneho konania

Značka štatistického formulára: MŠSP (MV SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti krajského úradu a okresného úradu v tých činnostiach, ktoré nepodliehajú režimu správneho konania (nerozhodujú podľa zákona o správnom konaní). Ide o veľmi rôznorodé činnosti a na základe ich kvantifikácie bude možné objektívnejšie hodnotiť náročnosť, kvalitu a kvantitu štátnej správy vykonávanej týmito úradmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vydávania všeobecne záväzných vyhlášok a interných predpisov, predkladania návrhov príslušným orgánom, vypracovania koncepcií, kontrolnej činnosti, vedenia rôznych evidencií, vydávania stanovísk, osvedčení, preukazov, uzatvárania zmlúv na úseku matričnom, štátoobčianskom, verejných zbierok, majetkovoprávnom, škôl a školských zariadení, sociálnej podpory a služieb, pôdohospodárstva a lesného hospodárstva, rybárstva, riadenia rozpočtových a príspevkových organizácií a niektorých ďalších úloh.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Krajské úrady, okresné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

120. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno- -technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti dobrovoľného verejného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení dobrovoľných verejných požiarnych zborov požiarnou technikou a ostatnými prostriedkami požiarnej ochrany, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych automobilov, ostatných prostriedkov požiarnej ochrany, výjazdov k zásahom a výdavkov na činnosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

121. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno- -technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti závodného požiarneho útvaru a dobrovoľného závodného požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení závodných požiarnych útvarov a dobrovoľných závodných požiarnych zborov požiarnou technikou a ostatnými prostriedkami požiarnej ochrany, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych automobilov, ostatných prostriedkov požiarnej ochrany, výjazdov k zásahom a výdavkov na činnosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Právnické osoby, ktoré majú zriadené jednotky požiarnej ochrany.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

122. Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno- -technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti mestského požiarneho zboru

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení mestských požiarnych zborov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice požiarnou technikou a ostatnými prostriedkami požiarnej ochrany, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu požiarnych automobilov, ostatných prostriedkov požiarnej ochrany, výjazdov k zásahom a výdavkov na činnosť.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Mestský požiarny zbor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

123. Názov zisťovania: Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami

Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami na území Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok a prehľad o vybavení jednotiek požiarnej ochrany protipovodňovými prostriedkami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa materiálneho a finančného zhodnotenia následkov povodní, prehľady o nasadených silách a prostriedkoch na výkon záchranných prác s cieľom zmierniť následky povodní.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Všetky obce (mestá), ktorých územie bolo postihnuté následkami povodní v hodnotenom roku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

124. Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte ošetrení (vyšetrení) v ambulantných zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o počte ošetrení (vyšetrení) a počte lekárskych miest v ambulanciách a zdravotníckych zariadeniach. Spracované údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ošetrení (vyšetrení) v jednotlivých oddeleniach ambulantného zdravotníckeho zariadenia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

125. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu a účinnosti liečby. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu jednotlivých typov diabetu a ich komplikácií, druhu liečby diabetu a vekového zloženia chorých na diabetes mellitus.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

126. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre tuberkulózu a respiračné choroby

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu TBC a respiračných chorôb, prehľadu o jednotlivých typoch vyšetrení a očkovaní proti TBC.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

127. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave pacientov evidovaných na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách podľa vybraných diagnóz. Spracované údaje sa využijú ako podklady na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na zabezpečenie prevencie obyvateľstva, na rozvoj a riadenie zdravotníctva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa psychiatrických zariadení, záchytných staníc, zdravotného stavu obyvateľstva podľa psychiatrických diagnóz, veku a pohlavia.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

128. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti od narodenia až do skončenia prípravy na povolanie. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí a dorastu a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb detí a dorastu podľa jednotlivých druhov ochorení a činností špecializovaných pediatrických oddelení a pracovísk.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

129. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín a ako podklady na riadenie zdravotníctva. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o zamestnancoch v ordináciách, laboratóriách a na špecializovaných úsekoch oddelení lekárskej genetiky a o prenatálnych a chromozómových vyšetreniach.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností:

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

130. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania