Vyhláška č. 463/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničným diplomatickým misiám v Slovenskej republike a medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení

Čiastka 187/2001
Platnosť od 21.11.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

463

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o podrobnostiach vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja zahraničným diplomatickým misiám v Slovenskej republike a medzinárodným inštitúciám so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd o ich zriadení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja podľa § 24 ods. 8 písm. a) a b) zákona (ďalej len „daň“) uplatňuje zahraničná diplomatická misia v Slovenskej republike1) a medzinárodná inštitúcia so sídlom v Slovenskej republike na základe medzinárodných dohôd2) (ďalej len „zahraničný zástupca“) u správcu dane za obdobie kalendárneho štvrťroka najneskôr do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka formou písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe k tejto vyhláške. K žiadosti o vrátenie dane sa pripoja doklady o nákupe minerálneho oleja podľa § 2.

(2) Zahraničnými zástupcami sú

a) diplomatické misie, konzulárne úrady a medzinárodné organizácie alebo oblastné úradovne medzinárodných organizácií, ktoré sú zriadené podľa medzinárodných zmlúv,2) so sídlom na území Slovenskej republiky, s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom,

b) diplomatické misie a konzulárne úrady, ktoré sú akreditované pre Slovenskú republiku a majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, s výnimkou konzulárnych úradov vedených honorárnym konzulom.

§ 2

(1) Dokladom na uplatnenie vrátenia dane je doklad potvrdzujúci nadobudnutie minerálneho oleja za cenu s daňou a doklad potvrdzujúci zaplatenie dane v cene minerálneho oleja.3)

(2) Originál dokladu podľa odseku 1 sa môže nahradiť jeho kópiou potvrdenou šéfom misie, vedúcim konzulárneho úradu alebo určeným zástupcom.

§ 3

(1) Daň sa vráti diplomatickým misiám a konzulárnym úradom tých štátov, ktoré vracajú daň alebo poskytujú obdobné zvýhodnenie diplomatickým misiám a konzulárnym úradom Slovenskej republiky, a to v rozsahu podľa § 4.

(2) Ak cudzí štát nevracia daň alebo neposkytuje obdobné zvýhodnenie diplomatickým misiám a konzulárnym úradom Slovenskej republiky v rozsahu podľa § 4, diplomatickým misiám a konzulárnym úradom týchto štátov sa vráti daň len v rozsahu, v akom vracajú tieto štáty daň diplomatickým misiám a konzulárnym úradom Slovenskej republiky.

(3) Uplatnenie princípu vzájomnosti podľa odsekov 1 a 2 a tiež rozsah vrátenia dane podľa § 4 diplomatickým misiám a konzulárnym úradom cudzích štátov, v ktorých Slovenská republika nemá zastúpenie, sa preukazuje správcovi dane na základe informácie od Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Zahraničnému zástupcovi uvedenému v § 1 ods. 2 písm. a) sa vráti daň pripadajúca najviac na 4 000 litrov preukázateľne zdaneného minerálneho oleja3) ročne, použitého ako pohonná látka na každý osobný automobil4) registrovaný v Slovenskej republike, slúžiaci pre potreby zahraničného zástupcu.

(2) Zahraničnému zástupcovi uvedenému v § 1 ods. 2 písm. a) sa vráti daň pripadajúca na množstvo preukázateľne zdaneného minerálneho oleja3) použitého ako pohonná látka na každý úžitkový automobil5) registrovaný v Slovenskej republike, slúžiaci pre potreby zahraničného zástupcu.

(3) Zahraničnému zástupcovi uvedenému v § 1 ods. 2 písm. b) sa vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja3) nakúpeného na území Slovenskej republiky a použitého ako pohonná látka osobného automobilu,4) slúžiaceho pre potreby zahraničného zástupcu.

(4) Zahraničnému zástupcovi uvedenému v § 1 ods. 2 písm. a) sa vráti daň z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja3) použitého ako palivo na vykurovanie priestorov týchto inštitúcií.

§ 5

Daň sa vráti po kontrole oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane do desiatich dní odo dňa skončenia tejto kontroly, najneskôr však do 30 dní, ak táto žiadosť bola oprávnená. Ak sa kontrolou oprávnenosti žiadosti o vrátenie dane zistí, že táto žiadosť je nesprávna alebo neúplná, predloží sa dodatočná žiadosť o vrátenie dane, v ktorej sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodnej žiadosti o vrátenie dane, pričom lehoty podľa prvej vety začnú plynúť dňom predloženia dodatočnej žiadosti o vrátenie dane.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 463/2001 Z. z.

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.

2) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.

3) § 24 ods. 2 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.

4) § 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

5) § 2 ods. 7 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.