Vyhláška č. 461/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach a náležitostiach záručnej listiny

Čiastka 187/2001
Platnosť od 21.11.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

461

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o podrobnostiach a náležitostiach záručnej listiny

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 15 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti a náležitosti záručnej listiny pri poskytovaní bankovej záruky na spotrebnú daň z minerálnych olejov. Vzor záručnej listiny je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 461/2001 Z. z.

Príloha 01