Vyhláška č. 460/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vzore sprievodného dokumentu a o vzore daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov

Čiastka 187/2001
Platnosť od 21.11.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

460

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o vzore sprievodného dokumentu a o vzore daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1, § 23 ods. 2 a § 24 ods. 4 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor sprievodného dokumentu na prepravu minerálneho oleja v pozastavení dane, oslobodeného od dane a minerálneho oleja podliehajúceho daňovému dozoru, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania a žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov je uvedený v prílohe č. 2; tento vzor slúži aj na predkladanie dodatočného daňového priznania a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálnych olejov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 460/2001 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 460/2001 Z. z.

Príloha 02