Oznámenie č. 459/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 186/2001
Platnosť od 21.11.2001

459

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 9. novembra 2001 uložené dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 18. septembra 2001 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2001 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2001 uzavretý medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.