Vyhláška č. 458/2001 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Čiastka 186/2001
Platnosť od 21.11.2001 do31.12.2008
Účinnosť od 21.11.2001 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

458

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 9. novembra 2001

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 80. výročia narodenia Alexandra Dubčeka sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v pravej hornej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a v ďalšom riadku označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. V ľavej časti mincového poľa je vyobrazený dub; vľavo pod jeho korunou je letopočet razby „2001“ a pod ním značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany dvestokorunáka akademického sochára Antona Gábrika „AG“.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Alexandra Dubčeka z profilu. V pravej spodnej časti portrétu je v dvoch riadkoch umiestnené jeho meno a priezvisko „ALEXANDER DUBČEK“ a vľavo pod portrétom sú letopočty jeho narodenia a úmrtia „1921-1992“. Iniciálky autora výtvarného návrhu rubovej strany dvestokorunáka akademického sochára Ladislava Kozáka „L. K“ sú umiestnené po pravej strane portrétu.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „ĽUDSKOSŤ SLOBODA DEMOKRACIA“, ktorého slová sú oddelené značkami v tvare srdca.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.


Obrázok 01