Vyhláška č. 457/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o určení druhu a množstva látok na označovanie plynových olejov

Čiastka 186/2001
Platnosť od 21.11.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 21.11.2001 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

OBSAH

457

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. októbra 2001

o určení druhu a množstva látok na označovanie plynových olejov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Na označenie plynového oleja na červeno podľa § 8 ods. 1 zákona sa použije indikačná látka Solvent Yellow 124 (N-etyl-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl]-4-(fenylazo)anilín) v koncentrácii najmenej 6 mg/l a farbivo zodpovedajúce Solvent Red 19.

(2) Postup pri zisťovaní prítomnosti farbiva a indikačnej látky podľa osobitného predpisu1) nie je dotknutý.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) STN 65 6082 Stanovenie obsahu farebných látok a indikačnej látky v plynovom oleji.