451

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 1995 bola v Káhire podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu.

V súlade s článkom 16 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 15. decembra 1996.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu k zmluvným stranám Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou podpísaná 19. októbra 1957 v Káhire (vyhláška č. 49/1958 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky
o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry a športu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) presvedčené, že rozvoj vzťahov v oblasti kultúry, školstva a vedy prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi a národmi a podporuje trvalé porozumenie medzi štátmi, želajúc si naďalej rozvíjať priateľské vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou a ich národmi, rozhodli sa uzatvoriť túto dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a upevňovať vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti školstva, vedy, kultúry, umenia, telesnej výchovy, športu a mládeže.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach vedy a techniky prostredníctvom

1. dohôd a realizácie spoločných programov, štúdií a ďalších činností v rozličných odvetviach vedy a techniky,

2. vytvárania spoločných skupín na riešenie bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých a technických projektov,

3. výmeny vedeckých a odborných pracovníkov pri realizácii spoločných výskumných programov,

4. vzájomného poskytovania študijných pobytov, najmä pre mladých vedeckých pracovníkov,

5. vzájomného informovania sa o konferenciách, sympóziách a iných vedeckých podujatiach v záujme podpory účasti vedcov zmluvných strán na týchto stretnutiach,

6. výmeny publikácií, výsledkov spoločných vedeckých výskumov a vedeckej a technickej dokumentácie,

7. priamej spolupráce medzi ministerstvami, univerzitami, akadémiami a ďalšími pracoviskami základného a aplikovaného výskumu,

8. organizovania výstav a vedecko-technických expozícií.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti školstva prostredníctvom

1. uzatvárania priamych dohôd o spolupráci medzi univerzitami a vysokoškolskými inštitúciami,

2. vzájomnej výmeny riadiacich a odborných pracovníkov na všetkých stupňoch vzdelávania,

3. výmeny žiakov a študentov v rámci študijných pobytov na jazykových kurzoch,

4. výmeny učiteľov a vedeckých pracovníkov formou študijných pobytov, konzultácií o riešení spoločných projektov a účasti na konferenciách, odborných seminároch a pod.,

5. výučby jazyka a literatúry v druhej krajine;
na tento účel budú zmluvné strany vysielať do druhej krajiny lektorov jazyka a literatúry, študentov a učiteľov na letné kurzy a navzájom si vymieňať publikácie a literatúru potrebnú na výučbu jazyka a literatúry.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať uzavretie osobitných dohôd o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať lepšie vzájomné oboznamovanie sa s humánnymi hodnotami a kultúrou, a preto budú rozvíjať rôzne formy spolupráce vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a pamiatkovej starostlivosti.

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu na základe priamych dohôd medzi kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, ako aj výmenu umeleckých súborov a individuálnych interpretov na rôznych kultúrnych podujatiach.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi inštitúciami zameranými na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva obidvoch krajín, a to najmä formou priamej účasti na medzinárodných projektoch a podujatiach.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať ďalšie zdokonaľovanie systému ochrany autorských práv a popularizáciu kultúrnych hodnôt druhej strany.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať rôzne formy spolupráce medzi svojimi ústrednými a miestnymi archívmi, múzeami, pamiatkovými a reštaurátorskými ústavmi a navzájom umožňovať prístup vedcov a výskumných pracovníkov z druhej krajiny k fondom príslušných inštitúcií.

Tieto možnosti sa budú poskytovať na základe reciprocity v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi a na základe dohôd medzi príslušnými rezortnými inštitúciami.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti audiovizuálneho vysielania výmenou rozhlasových a televíznych programov o ekonomickom, spoločenskom a kultúrnom vývoji vo svojich krajinách, výmenou a akreditáciou rozhlasových a televíznych spravodajcov a dopisovateľov s cieľom prehĺbiť vzájomné spoznávanie obidvoch národov.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať rôzne formy spolupráce medzi umeleckými združeniami a spolkami a zväzmi spisovateľov, architektov, výtvarníkov, muzikológov, divadelných a filmových umelcov, fotografov a pod.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti filmového umenia, filmových archívov, požičovní a kinematografických inštitúcií vypracovaním koprodukčných projektov, výmenou filmov a vzájomnou účasťou na profilových filmových festivaloch organizovaných v obidvoch krajinách.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmeny medzi mládežníckymi a študentskými organizáciami a inštitúciami obidvoch krajín.

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti telesnej výchovy a športu, výmenu športovcov, tímov a odborníkov.

Prípravu foriem, obsahu a podmienok spolupráce podľa tohto článku budú vykonávať príslušné organizácie zmluvných strán zodpovedné za túto oblasť a dohodnú ju diplomatickou cestou.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu svojich národných komisií pre UNESCO.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu výmenou turistickej tlače, propagačných materiálov, štatistík, turistických filmov a pod.

Zmluvné strany si navzájom umožnia účasť na medzinárodných konferenciách, veľtrhoch, seminároch a turistických festivaloch.

Článok 15

Zmluvné strany uzavrú rezortné programy spolupráce s cieľom vykonávať ustanovenia tejto dohody a spresniť formy spolupráce, spôsoby jej realizácie a financovania.

Článok 16

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 17

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie päťročné obdobie, ak ju jedna zo zmluvných strán najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti písomne nevypovie diplomatickou cestou.

V prípade vypovedania tejto dohody akýkoľvek program výmeny, spoločné podujatie alebo projekt realizovaný na jej základe, ktorý sa neskončil, ostáva v platnosti na celé obdobie, na ktoré bol dohodnutý.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu k zmluvným stranám Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou podpísaná 19. októbra 1957 v Káhire.

Dané v Káhire 12. decembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a arabského znenia bude rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eva Slavkovská v. r.

Za vládu

Egyptskej arabskej republiky:

Hussein Kamal Bahaa El Din v. r.