Nariadenie vlády č. 450/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie

Čiastka 183/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 15.11.2001

450

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. októbra 2001,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie sa dopĺňa takto:

Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

㤠1a

(1) Hranice Vojenského obvodu Záhorie podľa § 1 sa od 15. novembra 2001 menia tak, že v južnej časti Vojenského obvodu Záhorie sa z katastrálneho územia Bažantnica vyčleňuje pozemok parcelné číslo 286/2 s výmerou 75 104 m2 evidovaný ako lesný pozemok a do Vojenského obvodu Záhorie sa začleňuje pozemok z katastrálneho územia Lozorno parcelné číslo 9996/2 s výmerou 75 104 m2 evidovaný ako lesný pozemok.

(2) Pozemok podľa odseku 1 parcelné číslo 286/2 katastrálneho územia Bažantnica sa začleňuje do katastrálneho územia obce Lozorno; pozemok je vyznačený v kópii z mapy Vojenského katastra nehnuteľností, ktorá je prílohou č. 1.

(3) Pozemok podľa odseku 1 parcelné číslo 9996/2 katastrálneho územia Lozorno sa začleňuje do katastrálneho územia Bažantnica; pozemok je vyznačený v kópii z katastrálnej mapy, ktorá je prílohou č. 2.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 450/2001 Z. z.

Obrázek 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 450/2001 Z. z.

Obrázek 02