Oznámenie č. 45/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 18/2001
Platnosť od 09.02.2001

45

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Bulharskej republiky z 24. novembra 1997 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky
(Praha 25. januára 1957, vyhláška č. 60/1957 Zb.)

2. Zmluva uzavretá medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o výmene nehnuteľných majetkov
(Sofia 18. júla 1960)

3. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
(Sofia 8. marca 1963, vyhláška č. 80/1964 Zb.)

4. Dohoda o poštovej a telekomunikačnej službe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
(Praha 20. januára 1970)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie
(Sofia, 12. júna 1970, vyhláška č. 29/1971 Zb.)

6. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti elektronickej výpočtovej techniky
(Praha 13. októbra 1971)

7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti turistiky
(Praha 2. februára 1972)

8. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou
(Praha 15. marca 1972, vyhláška č. 63/1974 Zb.)

9. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957
(Sofia 27. marca 1972, vyhláška č. 33/1973 Zb.)

10. Dohoda medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Bulharskej ľudovej republiky o colnom odbavovaní kempingových predmetov dočasne dovážaných a vyvážaných organizáciami a inštitúciami
(Sofia 7. decembra 1973)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
(Praha 24. júna 1975, vyhláška č. 49/1976 Zb.)

12. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
(Sofia 25. novembra 1976, vyhláška č. 3/1978 Zb.)

13. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnych a informačných strediskách v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike a Protokol k Dohode
(Praha 3. júna l981, vyhláška č. 88/1981 Zb.)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike
(Praha 14. apríla 1982, vyhláška č. 43/1983 Zb.)

15. Dohoda medzi Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Štátnym výborom pre vedu a technický rozvoj Bulharskej ľudovej republiky o podmienkach a postupe vzájomného uznávania výsledkov typových skúšok a overovaní meradiel
(Praha 14. októbra 1985, registrované v čiastke 2/1986 Zb.)

16. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou, ktorou sa mení Dohovor medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 v znení Dohody o jeho zmene z 27. marca 1972
(Sofia 24. apríla 1986, vyhláška č. 42/1987 Zb.)

17. Protokol o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky
(Sofia 29. marca 1989)

18. Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bulharskou republikou
(Sofia 6. apríla 1992, oznámenie č. 571/1992 Zb.)

19. Dohoda o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom vnútra Bulharskej republiky
(Bratislava 23. septembra 1992).

Platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti turistiky podpísanej v Prahe 2. februára 1972 (č. 7 v tomto oznámení) sa skončila 23. júna 1998 nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
(Bratislava, 3. decembra 1997, oznámenie č. 21/1999 Z. z.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.