Zákon č. 442/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001
Účinnosť od 15.11.2001

OBSAH

442

ZÁKON

z 25. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z. a zákona č. 396/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.“.

2. V § 3 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.