Zákon č. 440/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z.

Čiastka 179/2001
Platnosť od 08.11.2001 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.

440

ZÁKON

zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písmeno c) znie:

c) vlastnou ochranou

1. činnosť uvedená v písmene a) vykonávaná pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu,

2. činnosť uvedená v písmene b) vykonávaná pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu a vykonáva sa na verejne prístupnom mieste,

ak nejde o činnosť štátneho orgánu, Národnej banky Slovenska, Armády Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, záchranných zborov alebo služieb zriadených zákonom, alebo o činnosť orgánu územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy,“.

2. V § 7 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) fyzická osoba, ktorá má najmenej 20 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené v § 6 písm. c) a d),“.

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

3. V § 11 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti,“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

4. V § 11 ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „podľa iného zákona,“.

5. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

a) doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) až c), g) a h) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2), a doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) a g) týkajúce sa osoby uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b),“.

6. V § 16 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Krajské riaditeľstvo vydá tiež novú licenciu do 15 dní od oznámenia zmien podľa § 18, ak sa tieto zmeny týkajú údajov uvedených v licencii, alebo do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 19.“.

7. V § 17 odsek 4 znie:

(4) Zoznam objektov podľa odseku 2 je uvedený v prílohe zákona.“.

8. § 18 a 19 vrátane nadpisov znejú:

㤠18

Oznamovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť a doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré vydalo licenciu, zmeny všetkých údajov a zmeny dokladov, ktoré uviedol alebo pripojil k žiadosti o udelenie licencie, najneskôr do 15 dní od týchto zmien.

(2) Na základe oznámenia podľa odseku 1 krajské riaditeľstvo potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien alebo rozhodne o zmene v oprávnení podnikať (§ 19), alebo pozastaví výkon oprávnenia podnikať (§ 20), alebo odníme licenciu (§ 22).

§ 19

Zmeny v oprávnení podnikať

Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene v oprávnení podnikať, ak sa zmeny týkajú predmetu podnikania a rozsahu podnikania; to platí aj na dodatočné ustanovenie podmienok alebo zmenu podmienok uvedených v § 17.“.

9. V § 20 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 6 písm. b), f) a g)“ nahrádzajú slovami „§ 6 písm. b) a e) až g)“.

10. V § 21 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

11. Nadpis pod § 23 znie:

„Povinnosti po zmene v oprávnení podnikať, po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo po zániku oprávnenia podnikať“.

12. V § 23 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

13. V § 23 odsek 4 znie:

(4) Ak sa pri zmene v oprávnení podnikať vydá nová licencia, prevádzkovateľ je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu najneskôr pri preberaní novej licencie. Pri pozastavení výkonu oprávnenia podnikať alebo zániku oprávnenia podnikať prevádzkovateľ, alebo pri zániku oprávnenia podnikať zrušením právnickej osoby likvidátor sú povinní do 15 dní od pozastavenia výkonu oprávnenia podnikať alebo zániku oprávnenia podnikať vrátiť licenciu krajskému riaditeľstvu, ktoré ju vydalo. O vrátení licencie krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu vrátil.“.

14. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a

Prekážky prevádzkovania bezpečnostnej služby

(1) Bezpečnostnú službu nemôže prevádzkovať fyzická osoba, právnická osoba alebo právnická osoba s najmenej 20 % majetkovým podielom fyzickej osoby, na ktorých majetok bol skončený konkurz, počas troch rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania svojich záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.7a)

(2) Ak prevádzkovateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať bezpečnostnú službu najskôr po piatich rokoch od úplného vyrovnania svojich záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenom čase navrhlo vyhlásenie konkurzu a návrh sa zamietol pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania.7b)

(4) Na prekážku podľa odsekov 1 až 3 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu v dôsledku úpadku alebo trestného činu spáchaného treťou osobou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7b) § 5 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 28 ods. 2 písm. a) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.

16. V § 32 ods. 5 sa číslovka „20“ nahrádza číslovkou „15“.

17. V § 32 odsek 6 znie:

(6) Fyzickej osobe, ktorá úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá podľa odseku 2 skúšku nemusí vykonať, vydá ministerstvo preukaz odbornej spôsobilosti, ktorého platnosť je desať rokov. Na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7c) O nesplnení podmienok na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ustanovených v tomto zákone a o nevydaní preukazu odbornej spôsobilosti ministerstvo žiadateľa písomne vyrozumie. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je pri plnení pracovných úloh povinná mať preukaz odbornej spôsobilosti pri sebe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

7c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.

18. V § 40 odsek 1 znie:

(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia.“.

19. V § 42 ods. 2 písm. c) sa slová „objednávok (zmlúv)“ nahrádzajú slovami „zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby“.

20. V § 44 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Prevádzkovateľ strážnej služby alebo likvidátor pri zániku oprávnenia podnikať zrušením právnickej osoby je povinný do 15 dní od zániku oprávnenia podnikať odovzdať krajskému riaditeľstvu, ktoré vydalo licenciu, evidencie uvedené v § 40 ods. 1 a v § 44 ods. 1 písm. b) až e) a inšpekčnú knihu dozoru. O odovzdaní evidencií krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto evidencie odovzdal.

(3) Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný presvedčiť sa, či ten, s kým hodlá uzatvoriť zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užívať majetok, ktorý má byť predmetom ochrany; na tento účel je oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať strážnu službu, príslušné doklady. Splnenie tejto povinnosti je prevádzkovateľ strážnej služby povinný na požiadanie preukázať orgánu štátneho dozoru alebo kontroly.

(4) Prevádzkovateľ strážnej služby pri ochrane osoby nesmie poskytovať podporu a ochranu konaniu, ktorým ochraňovaná osoba porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.

21. § 46 vrátane nadpisu znie:

㤠46

Výnimka zo zákazu podnikania

Prevádzkovateľ strážnej služby podľa § 3 písm. a) štvrtého bodu môže byť držiteľom oprávnenia na podnikanie v cestnej doprave, ak je výkon tohto oprávnenia obmedzený na vykonávanie prepravy s ochranou. Prevádzkovateľ strážnej služby podľa § 3 písm. a) štvrtého bodu môže byť aj držiteľom súhlasu Národnej banky Slovenska na spracovanie bankoviek a mincí,14a) ak sa vykonáva ako súčasť prepravy s ochranou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 17f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“.

22. V § 47 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Prevádzkovateľ detektívnej služby alebo likvidátor pri zániku oprávnenia podnikať zrušením právnickej osoby je povinný do 15 dní od zániku oprávnenia podnikať odovzdať krajskému riaditeľstvu, ktoré vydalo licenciu, evidencie uvedené v § 40 ods. 1 a v § 47 ods. 1 písm. c) až e) a inšpekčnú knihu dozoru. O odovzdaní evidencií krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto evidencie odovzdal.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

23. § 55 až 57 vrátane nadpisov znejú:

㤠55

Podmienky prevádzkovania vlastnej ochrany

V rozhodnutí o udelení licencie možno v záujme ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti ustanoviť podmienky prevádzkovania vlastnej ochrany, a to v rozsahu ustanovenom v § 17.

§ 56

Oznamovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ vlastnej ochrany je povinný oznámiť a doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré udelilo licenciu, zmeny všetkých údajov a zmeny dokladov, ktoré uviedol alebo pripojil k žiadosti o udelenie licencie, najneskôr do 15 dní od týchto zmien.

(2) Na základe oznámenia podľa odseku 1 krajské riaditeľstvo potvrdí prevádzkovateľovi vlastnej ochrany oznámenie zmien alebo rozhodne o zmene v oprávnení na vlastnú ochranu, alebo pozastaví výkon na vlastnú ochranu, alebo odníme licenciu na vlastnú ochranu.

§ 57

Zmeny oprávnenia na vlastnú ochranu, pozastavenie výkonu na vlastnú ochranu, zánik oprávnenia na vlastnú ochranu a odňatie licencie na vlastnú ochranu

(1) Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene oprávnenia na vlastnú ochranu, ak sa zmeny týkajú predmetu vlastnej ochrany alebo jej rozsahu; to platí aj na dodatočné ustanovenie podmienok alebo na zmenu podmienok prevádzkovania vlastnej ochrany (§ 55).

(2) Ustanovenia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať podľa § 20 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 2, o zániku oprávnenia podnikať podľa § 21, o odňatí licencie podľa § 22 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 až 4, o povinnostiach po zmene v oprávnení podnikať, po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, po zániku oprávnenia podnikať alebo po odňatí licencie podľa § 23 platia rovnako na prevádzkovanie vlastnej ochrany.“.

24. V § 62 ods. 2 prvá veta znie:

„Ministerstvo vydá súhlasné vyjadrenie podľa odseku 1, ak žiadateľ o vydanie koncesie a jeho zodpovedný zástupca, ktorého je povinný podľa osobitného zákona ustanoviť,18) je osoba spoľahlivá podľa § 9 tohto zákona; živnostenský úrad so žiadosťou o vyjadrenie predloží aj žiadosť o vydanie koncesnej listiny.“.

25. V § 68 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v nadväznosti na výkon štátneho dozoru“.

26. V § 69 ods. 1 a 2 sa za slová „uložiť aj“ vkladajú slová „zákaz činnosti,“.

27. § 71 znie:

㤠71

Tomu, kto nesplní povinnosť vrátiť rozhodnutie o udelení licencie alebo licenciu podľa § 5 ods. 2 alebo podľa § 23 ods. 4, alebo vrátiť rozhodnutie o udelení akreditácie podľa § 78 ods. 5 písm. a), alebo odovzdať evidencie podľa § 44 ods. 2, § 47 ods. 2 a § 78 ods. 5 písm. b), môže ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uložiť pokutu až do 100 000 Sk.“.

28. V § 72 odsek 5 znie:

(5) Pokutu, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci možno uložiť a zhabanie veci možno vysloviť najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia právnej povinnosti. Zákaz činnosti možno uložiť najviac na päť rokov.“.

29. V § 77 ods. 1 sa odkaz 27 nahrádza odkazom 7c a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 27.

30. § 78 znie:

㤠78

(1) Odbornú prípravu na skúšku podľa § 32 je povinná zabezpečiť akreditovaná osoba. Akreditáciu udelí ministerstvo žiadateľovi, ktorý je oprávnený na výkon činnosti uvedenej v § 3 písm. a) v jedenástom bode alebo činnosti uvedenej v § 3 písm. b) v ôsmom bode, ak preukáže, že je schopný zabezpečiť riadnu úroveň odbornej prípravy.

(2) O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od začatia konania.

(3) Akreditácia zaniká

a) smrťou akreditovanej osoby,

b) zrušením akreditovanej právnickej osoby,

c) odňatím akreditácie.

(4) Ministerstvo akreditáciu odníme, ak akreditovaná osoba

a) nezabezpečuje riadnu úroveň odbornej prípravy,

b) neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo na jeho základe,

c) prestala byť oprávnená na výkon činnosti uvedenej v § 3 písm. a) v jedenástom bode alebo činnosti uvedenej v § 3 písm. b) v ôsmom bode,

d) nezačala vykonávať odbornú prípravu do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie alebo odbornú prípravu nevykonáva aspoň jeden rok,

e) o to požiada.

(5) Akreditovaná osoba, ktorej bola akreditácia odňatá, je povinná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie

a) vrátiť rozhodnutie o udelení akreditácie ministerstvu,

b) odovzdať evidencie vedené podľa § 78a ods. 2 ministerstvu.

(6) Tomu, komu bola akreditácia odňatá, možno novú akreditáciu udeliť najskôr po piatich rokoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie.

(7) Podrobnosti o žiadosti o akreditáciu, o jej prílohách a akreditačnom konaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

31. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:

㤠87a

(1) Prevádzkovateľ, ktorému bola udelená licencia do 31. decembra 2001, je povinný upraviť svoje právne vzťahy v súlade s § 7 ods. 1 písm. b) do 31. marca 2002.

(2) Prevádzkovateľ podľa odseku 1, ktorý je fyzickou osobou, je povinný doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré udelilo licenciu, doklad podľa § 11 ods. 2 písm. c) do 31. marca 2002.

(3) Prevádzkovateľ podľa odseku 1, ktorý je právnickou osobou, je povinný do 31. marca 2002 doložiť krajskému riaditeľstvu, ktoré udelilo licenciu,

a) doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, prípadne vedúcim organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby (§ 7 ods. 2),

b) doklady uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) a g) týkajúce sa osoby uvedenej v § 7 ods. 1 písm. b).

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca činnosť, ktorá je od 1. januára 2002 vlastnou ochranou, je povinná upraviť svoje právne vzťahy v súlade s § 51 až 60 do 31. decembra 2002.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 225/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 440/2001 Z. z.

Zoznam strategických objektov

a) Chemko, a. s., Strážske, okr. Michalovce,

b) Letisko M. R. Štefánika Bratislava, š. p.,

c) Letisko Košice,

d) Letisko Piešťany, š. p.,

e) Letisko Poprad,

f) Letisko Sliač,

g) Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., elektráreň Jaslovské Bohunice, okr. Trnava,

h) Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., elektráreň Mochovce, okr. Levice,

i) Slovenské elektrárne Bratislava, a. s., vyraďovanie jadrových zariadení, Mochovce, okr. Levice,

j) Slovnaft Benzinol, a. s., Kľačany, okr. Hlohovec,

k) Slovnaft Benzinol, a. s., Horný Hričov, okr. Žilina,

l) Slovnaft Benzinol, a. s., Hronský Beňadik, okr. Žarnovica,

m) Slovnaft Benzinol, a. s., Stožok, okr. Detva,

n) Vodné dielo Gabčíkovo ako celok, t. j. komplexne všetky jeho vodohospodárske objekty – stupeň Gabčíkovo, stupeň Čunovo, hrádze, odberný objekt; v objektoch nie je zaradená energetická časť vodného diela,

o) Závody ťažkého strojárenstva Dubnica nad Váhom, a. s., okr. Ilava,

p) Závody všeobecného strojárenstva Dubnica nad Váhom, a. s., okr. Ilava.