Vyhláška č. 437/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách

Čiastka 178/2001
Platnosť od 31.10.2001 do31.08.2008
Účinnosť od 15.11.2001 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

437

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 18. októbra 2001,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 301/1999 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách sa dopĺňa takto:

V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

(2) V školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety uvedené v odseku 1 doplnené o vyučovací jazyk strednej školy.

(3) Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín prihlási na štúdium na strednej škole s vyučovacím jazykom slovenským, prijímacie skúšky z profilových predmetov koná takto:

a) z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva učebných osnov základnej školy, ktorú navštevuje,

b) z ďalšieho profilového predmetu v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.

(4) Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským prihlási na strednú školu s vyučovacím jazykom národnostných menšín, koná prijímaciu skúšku podľa odseku 1. Z ďalšieho profilového predmetu koná žiak prijímaciu skúšku v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 10.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2001.


Milan Ftáčnik v. r.